Zásady ochrany osobných údajov – ZÁKAZNÍCI ŠK (športovci a odborníci), HOBA BRATISLAVA, Harmincova 2, Bratislava 84101, IČO: 50093592, MV SR, zoznam občianskych združení: reg. číslo: VVS1-900/90-47665, (ďalej len 'HOBA')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
Profesionálny a  amatérsky športovec
Športový odborník

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože dochádza k ich spracúvaniu v prostredí HOBA BRATISLAVA (ďalej len HOBA). HOBA vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania registráciou ku športu zastrešenému HOBA na základe zákona 440/2015 Z.z. o športe.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 13.08.2018 11:55:39.

Kategórie osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:
Osobné kontaktné údaje
Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP, rodné číslo, akademický titul, dátum narodenia, fotografia.
Pracovné kontaktné údaje
Napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.
Zmluvné údaje
Napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah práv a povinností, odplata za realizovanú činnosť, trvanie zmluvného vzťahu, miesto výkonu športovej činnosti.
Platobné informácie
Ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených činností.
Údaje o športovcoch a športových odborníkoch
Napríklad údaje o výške, váhe, fotografia tak ako sú uvedené v príslušných ustanoveniach zákona o športe.
Členská karta.
Meno, priezvisko, adresa, úhrada členského poplatku, príslušnosť k športovému klubu.
Preukázanie bezúhonnosti.
Výpis z registra trestov na preukázanie bezúhonnosti pri práci s mládežou. Bezúhonnosť sa preukazuje pri zápise do registra fyzických osôb v športe písomným čestným vyhlásením; ak ide o vykonávanie činnosti športového odborníka v športe mládeže, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Register fyzických osôb.
Do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako
 • profesionálny športovec,
 • amatérsky športovec,
 • športový odborník podľa § 6 ods. 1, Zákona o športe,
 • držiteľ športového poukazu.
O každej fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú tieto údaje:
 • meno, priezvisko, titul,
 • dátum narodenia,
 • identifikačné číslo organizácie, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu,
 • jedinečný identifikátor osoby,
 • rodné číslo,
 • štátna príslušnosť,
 • adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
 • obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
 • adresa na doručovanie,
 • adresa elektronickej pošty,
 • číslo bankového účtu na príjem a použitie
  • dotácie,
  • sponzorského,
 • druh športu
 • druh vykonávanej odbornej činnosti v športe,
 • právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú organizáciu; pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy,
 • športové výsledky na významných súťažiach,
 • čestné štátne tituly a ocenenia,
 • príslušnosť k športovým organizáciám,
 • dátum poslednej účasti na súťaži,
 • dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku,
 • značenie zdrojovej evidencie.

O fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe okrem údajov podľa odseku 2 zapisujú aj údaje o závažnom porušení povinnosti podľa § 98 Zákona o športe.

O profesionálnom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o

O amatérskom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o

O športovom odborníkovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj tieto údaje:

Ak osoba podľa odseku 1 písm. c) vykonáva športovú činnosť ako dobrovoľník, do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú aj tieto údaje:

Účely a ciele spracúvania údajov

Správca údajov bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:
Zdrojová evidencia..
Matrika, informačný systém HOBA právnym základom Zákon o športe a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
Práca odborných komisií a orgánov pre riešenie sporov.
Vedieme osobné záznamy o všetkých našich športovcoch a odborníkoch ktorých previnenia sú prejedávané. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia smerovaní športu.
Poskytovanie logistických služieb.
Doprava, ubytovanie, špeciálne požiadavky.
Nákup tovaru a služieb
súvisiacich pre športovca alebo športového odborníka.
Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov.
Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať.
Dodržiavanie zákona.
Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. Zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.
Zdieľanie dát s partnerským Zväzom.
Vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu poskytneme alebo môžu byť poskytnuté na účel akreditácie na športovom spoločenskom podujatí.

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Správca údajov môžu zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom bude mať prístup personál v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania vášho zamestnaneckého pomeru. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas vášho zamestnania, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do 4 rokov po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.

Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe právnej povinnosti. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa EÚ zákona o ochrane údaje máte určité práva.
Právo na prístup
Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme ako aj na niektoré podrobnosti o tom, ako ich používame.

Vaše osobné údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné
Právo na nápravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť informácií, ktoré o vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.
Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad keď osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracovania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné informácie, napríklad keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu.
Právo namietať
Máte právo namietnuť voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že pravdepodobne nebudeme môcť poskytovať určité služby alebo výhody, ak nebudeme schopní spracovať potrebné osobné údaje na tento účel.
Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právny alebo podobný významný dôsledok. HOBA zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie, ale ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.
Právo stiahnuť súhlas
Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

Kontaktné údaje

Ak by ste sa s našim DPO ako zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov chceli skontaktovať v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na dhrdlicka@gmail.com.

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov:

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.datapriotection.gov.sk.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer).
Zásady ochrany osobných údajov – ZÁKAZNÍCI ŠK (fanúšikovia) HOBA
Zásady ochrany osobných údajov – ZÁKAZNÍCI ŠK (fanúšikovia), HOBA BRATISLAVA, Harmincova 2, Bratislava 84101, IČO: 50093592, MV SR, zoznam občianskych združení: reg. číslo: VVS1-900/90-47665, (ďalej len 'HOBA')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
Zákazníci a  fanúšikovia

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože dochádza k ich spracúvaniu v prostredí HOBA BRATISLAVA (ďalej len HOBA). HOBA vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas osobitnými predpismi stanovenej doby uchovávania, alebo zmluvného vzťahu medzi vami a HOBA).

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 13.08.2018 11:55:39.

Kategórie osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:
Osobné kontaktné údaje
Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP, akademický titul, dátum narodenia.
Pracovné kontaktné údaje
Napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.
Zmluvné údaje
Napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah práv a povinností, odplata za realizovanú činnosť, trvanie zmluvného vzťahu, miesto výkonu športovej činnosti.
Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch.
Pre účely zaradenia do zvýhodnených skupín zákazníkov.
Platobné informácie
Ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb.
Údaje o korešpondencii a komunikácii.
Ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa.
Prístupové práva.
Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry spoločnosti ST.
Informácie potrebné pre účely predchádzania podvodným konaniam.
Ako napríklad vaša podobizeň v prípade ak ste si zakúpili produkt pri ktorom nie je možné jeho zdieľanie s inou osobou.
Informácie týkajúce za bezpečnosti.
Ako napr. číslo vašej prístupovej karty, informácie o tom, či sa nachádzate v budove a záznamy CCTV (uzavretý televízny okruh).
Spotrebiteľské a iné  súťaže.
V prípade ak sa zúčastníte súťaže budeme o Vás spracúvať Vaše Meno a ak v nej vyhráte budeme o Vás spracúvať aj ďalšie identifikačné údaje ako napr. Meno, Priezvisko, adresu trvalého bydliska a číslo identifikačného dokladu.
Fanúšikovské hry.
Počas prestávok pre Vás organizujem rôzne súťaže a hry v rámci ktorých Vás v prípade ak vyhráte odmeňujeme. V rámci priebehu súťaže a odmeny budeme spracúvať Vaše Meno a Vašu podobizeň na Vizuálnej kocke, v prípade výhry je možné, že o Vás budeme spracúvať aj ďalšie identifikačné údaje ako napr. Meno, Priezvisko, adresu trvalého bydliska a číslo identifikačného dokladu.
Zobrazovania na Vizuálnej kocke.
V príbehu športového podujatia, že sa dostanete do záberu kamerového systému, ktorý zabezpečuje zobrazenie na Vizuálnej kocke.

Účely a ciele spracúvania údajov

Správca údajov bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:
Zákaznícka administratíva.
Vedieme osobné záznamy o našich zákazníkov. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia ponukách pre našich zákazníkov. Jedná sa o oprávnený záujem HOBA.
Spotrebiteľské súťaže.
Registrácia s účasťou na spotrebiteľskej súťaži spojená s vyhodnotením víťazov. Jedná sa o spracúvanie na základe zmluvy uzatvorenej medzi HOBA a Vašou osobou.
Fanúšikovské súťaže.
Vylosovaním alebo účasťou na hre vzniká zmluvný vzťah z ktorého máme povinnosť víťaza odmeniť prezentovanou cenou. Jedná sa o spracúvanie na základe zmluvy uzatvorenej medzi HOBA a vašou osobou.
Zobrazovanie na Vizuálnej kocke počas športového podujatia.
O zaznamenávaní podobizne ste informovaní vopred, náhodným výberom nášho režiséra a kameramana sa môžete dostať do záberu a Vaša podobizeň bude zobrazená na Vizuálnej kocke. Právnym základom je oprávnený záujem Prevádzkovateľa propagovať športové podujatie a fanúšikovskú atmosféru na tomto podujatí.
Registrácie fanúšikovských klubov.
Registrácia zástupcov jednotlivých fanúšikovských klubov spojená s poskytovaním výhod spojených členstvom vo fanúšikovskom klube. Jedná sa o oprávnený záujem HOBA.
Nákup vstupeniek na športové podujatia.
Registrácia kupujúcich z dôvodu predchádzania podvodom pri nákupe a opätovného predraženého predávania vstupeniek na podujatia organizované HOBA. Jedná sa kombináciu verejného záujmu a oprávneného záujmu HOBA.
Nákup tovaru a služieb s využitím zliav na základe vernostného programu.
Sledovanie využívania našich služieb konkrétnymi zákazníkmi s následným využitím týchto údajov na nastavenie kvalitnejšej ponuky služieb. Jedná sa o spracúvanie na základe zmluvy uzatvorenej medzi HOBA a vašou osobou.
Direct marketing.
Zaoberáme sa rozvojom našich zákazníkova ponukami na mieru pre nich a ich informovanie o nových podujatiach a možnostiach vzhľadom na ich členstvo vo vernostnom programe. Jedná sa o oprávnený záujem HOBA a v niektorých prípadoch o spracúvanie na základe súhlasu vašej osoby.
Dane a účtovníctvo.
Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom sú osobitné predpisy SR.
Bezpečnosť a ohrozenie športového podujatia.
Kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prostredia v ktorom sa organizuje športové podujatia, ktorého ste účastníkom. Jednať sa môže napríklad o vaše identifikačné údaje a podobizeň v prípade vstupu do monitorovaného priestoru. Jedná sa o verejný záujem zabezpečenia pokojného a bezpečného priebehu športového podujatia.
Riešenie sporov a prešetrovanie priestupkov.
Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať a vyhodnocovať aby sme zabezpečili spoločensky prístupné a bezpečné športové alebo spoločenské podujatie. Právnym základom sú osobitné predpisy SR a oprávnený záujem HOBA.
Dodržiavanie zákona.
Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon .......
Zdieľanie dát s dcérskymi spoločnosťami HOBA BRATISLAVA
Zdieľanie dát je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Vami na HOBA prípadne pre vznik predzmluvných vzťahov, čo je zároveň aj oprávneným záujmom Prevádzkovateľa
Marketingové súhlasy.
Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame. Právnym základom je súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov.
Zákazníci mladší ako 16 rokov.
V prípade ak ku dňu podpisu zmluvnej dokumentácie s našou spoločnosťou ste nedosiahli vek 16 rokov a chcete našej spoločnosti poskytnúť marketingový súhlas je potrebné aby tento úkon bol realizovaný vašim zákonným zástupcom.

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Prevádzkovateľ údajov môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom bude mať prístup personál v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti.

Ak bude HOBA využívať na ukladanie údajov služby poskytovateľov tretích strán, ktorí sa môžu nachádzať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane Spojených štátov amerických. A vzhľadom na to, že tieto krajiny vo všeobecnosti nemajú zákony, ktoré by vaše osobné údaje chránili do tej istej miery ako sú chránené v Európskej Únii. HOBA zabezpečí ak k vyššie uvedenej situácií nastane, aby bola podpísaná zmluva z danou treťou stranou, ktorá zabezpečí ochranu vašich osobných údajov. Ak budete chcieť kópiu takejto zmluvy, použite nižšie uvedené kontakty a spojte sa s nami. Môžeme sa tiež oprieť o Program ochrany súkromia (privacy shield), čo je dohoda, podľa ktorej sa spoločnosti USA môžu zaviazať k dodržiavaniu vyššieho stupňa ochrany súkromia ako to vyžaduje legislatíva USA. Ak sa chcete dozvedieť viac, využite nižšie uvedenú kontakty.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané nastavenej doby uchovávania v našich procesoch spracúvania osobných údajov, keď už nebudú vaše osobné údaje potrebné na účely spracovania alebo pominie doba po ktorú nám prikazuje osobitný predpis vaše osobné údaje uchovávať.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho reklamačného konania, právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe právnej povinnosti. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa EÚ zákona o ochrane údaje máte určité práva.
Právo na prístup
Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme ako aj na niektoré podrobnosti o tom, ako ich používame.

Vaše osobné údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné
Právo na nápravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť informácií, ktoré o vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.
Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad keď osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracovania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné informácie, napríklad keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu.
Právo namietať
Máte právo namietnuť voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že pravdepodobne nebudeme môcť poskytovať určité služby alebo výhody, ak nebudeme schopní spracovať potrebné osobné údaje na tento účel.
Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právny alebo podobný významný dôsledok. HOBA zvyčajne používa v kontexte zabezpečenia všeobecnej dostupnosti návštevy športového podujatia pre všetkých záujemcov (obmedzenie špekulatívneho nákupu vstupeniek na športové podujatia) automatizované rozhodovanie alebo profilovanie, ale ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.
Právo stiahnuť súhlas
Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

Kontaktné údaje

Ak by ste sa s našim DPO ako zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov chceli skontaktovať v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na dhrdlicka@gmail.com.

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov:

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.datapriotection.gov.sk.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer).