VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE, BAU- IZOLTECH s.r.o., Duchnovičovo námestie 1/3951, Prešov 08001, IČO: 45518394, Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.22868/P, (ďalej len 'BAU- IZOLTECH s.r.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE


Vážený uchádzač,

nakoľko ste sa rozhodli uchádzať o zamestnanie v spoločnosti BAU- IZOLTECH s.r.o., po podaní žiadosti o prijatie do zamestnania, resp. po začatí výberového procesu na obsadenie Vami vybranej voľnej pracovnej pozície, sa toto VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE (ďalej len „vyhlásenie“) bude vzťahovať aj na Vás a na Vaše osobné údaje. Spoločnosť BAU- IZOLTECH s.r.o. je na účely tohto vyhlásenia považovaná za prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich údajov (ďalej len „prevádzkovateľ“). Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako budeme používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás alebo od tretích strán počas výberového procesu na obsadenie konkrétnej pracovnej pozície.

Kategórie osobných údajov

Keď si u nás podáte žiadosť o zamestnanie, získavame od Vás napríklad tieto nasledovné informácie:
Kontaktné údaje
napríklad Vaše meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo,
Informácie z Vášho životopisu/CV
napríklad informácie o Vašich predchádzajúcich zamestnaniach, o vzdelaní, zručnostiach, jazykových znalostiach a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť,
Motivačný list
akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste,
Spôsobilosť na prácu
údaje súvisiace s možnou povinnosťou preukázať zákonnú spôsobilosť na výkon predmetného zamestnania,
Prehlásenie o bezúhonnosti
v závislosti od povahy pracovnej pozície Vás môžeme požiadať, aby ste od príslušného verejného orgánu predložili vyhlásenie potvrdzujúce, že ste neboli právoplatne odsúdený za žiadny trestný čin, čo by bolo dôvodom Vášho vylúčenia z výberového procesu uchádzačov pre danú pracovnú pozíciu, napríklad výpis z registra trestov;
Videonahrávka
na základe Vášho rozhodnutia je možné, že nám poskytnete uvedené údaje aj formou videonahrávky.
Okrem toho, v závislosti od pozície, o ktorú sa uchádzate, môžeme získať informácie aj od tretích strán nasledovne:
Interné žiadosti
Ak už v spoločnosti BAU- IZOLTECH s.r.o. pracujete a uchádzate sa o internú pozíciu, môžeme použiť informácie z Vašej osobnej zložky, aby sme doplnili informácie, ktoré nám poskytnete v žiadosti o zamestnanie, alebo ktoré uvediete na osobnom pohovore;
Hodnotenie
Môžeme Vás požiadať, aby ste sa podrobili hodnoteniu Vašich schopností, osobnosti alebo kognitívnej spôsobilosti. Takéto hodnotenia sa obvykle vykonávajú pomocou softvéru tretej strany alebo prostredníctvom spoločnosti tretej strany, ktorá s nami zdieľa výsledky. Pred uskutočnením takéhoto hodnotenia Vám poskytneme ďalšie informácie týkajúce sa Vášho konkrétneho prípadu;
Referencie
Môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s Vami pracovali v minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať, len ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje. Ak už ste zamestnancom spoločnosti , môžeme o referencie požiadať Vášho manažéra a/alebo spolupracovníkov, a to aj bez Vášho vedomia.

Účely spracovávania údajov

BAU- IZOLTECH s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely: Nábor zamestnancov. Vaše údaje spracovávame na právnom základe nášho oprávneného záujmu, ktorým zisťujeme, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

BAU- IZOLTECH s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností: Na účel získania informácie od tretích strán (ako bolo uvedené), poskytneme im Vaše meno a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o Vás; Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu spoločnosť (ako napríklad zmluvná SBS služba, zazmluvnená výberová agentúra a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať Vaše osobné údaje len na už opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi; K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;

Umiestnenie vašich osobných údajov

K Vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení zamestnanci zo spoločnosti BAU- IZOLTECH s.r.o. sídliacej v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme ich po tom, čo vyberieme vhodného kandidáta. Ak na obsadenie pracovnej pozície vyberieme Vás, budeme uchovávať Vaše osobné údaje vo Vašej osobnej zložke aj naďalej, v súlade s politikou uchovávania osobných údajov platnou v našej spoločnosti.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade, ak ste nám na to poskytli súhlas.

Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vaše osobné údaje spracovávame preto, že spracovanie je nevyhnutné na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, alebo na základe súhlasu v prípade, ak ste nám ho udelili. Náš oprávnený záujem je v tomto prípade prijatie kvalifikovaných kandidátov na príslušné pracovné pozície.

Aké máTE práva?

Vaše práva
Čo to znamená?
Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
 • Prečo spracovávame Vaše osobné údaje
 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
 • S kým Vaše osobné údaje zdieľame
 • Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty
 • Aké máte práva
 • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od Vás)
 • Či spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
 • Či boli Vaše osobné údaje prevedené do krajiny, ktorá je mimo EHS/EÚ, a ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov.
 • Všetky spomínané informácie sú uvedené v tomto Vyhlásení.
  Môžete takisto požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame. Opakovane podané žiadosti však môžu byť spoplatnené.
Právo na opravu alebo zmenu
Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie a žiadame Vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie
Ak spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné, alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie spracovania
Od momentu, keď ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov, alebo ak ste namietali proti spracovaniu, a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať Vaše osobné údaje iba v súlade s Vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať spracúvanie
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich právnych nárokov.
Právo na prenosnosť údajov
Môžete požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Odvolanie súhlasu
V prípadoch, keď požiadame o Váš súhlas na spracovanie osobných údajov, máte právo tento súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať.
O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

Kontaktné údaje

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k uvedeným právam, alebo ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na: Juraj Záleta (Data Protection Officer) prostredníctvom e-mailu: zaletajuraj@gmail.com a Vaše podnety a žiadosti budú preverené. Rovnako nás môžete v tejto veci kontaktovať písomne prostredníctvom štandardných kontaktných miest našej spoločnosti.

Ak máte podozrenie na porušenie ochrany Vašich osobných údajov alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje v rozpore so zákonom, prípadne ak nie ste spokojný s našou odpoveďou na Vaše otázky či podnet, môžete sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ), a máte právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie o ÚOOÚ a o postupe pri podávaní sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Toto vyhlásenie môžeme aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho aktuálnym znením, ktoré nájdete buď na našom webovom sídle alebo Vám ho na požiadanie radi poskytneme. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 12.12.2018 .