VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – pacienti Enef Consulting s.r.o., Trenčianska 57, Bratislava 84101, IČO: 46925970, Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 86590/B, (ďalej len 'Enef')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
pacienti

V Enef rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Ambulantná zdravotná starostlivosť Diagnostika, vyšetrenie, liečba meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, adresa pobytu, adresu doručenia, rodné číslo, dátum narodenia, informovaný súhlas, osobitná zdravotná dokumentácia, údaje o chorobe, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, epidemiologicky závažné skutočnosti
Ambulantná zdravotná starostlivosť Poradenstvo - časť zdravotná (v rozsahu katalógu zdravotných výkonov, položky 848-870, 3351-3360) meno, priezvisko, dátum narodenia, zdravotné údaje - psychický stav, tel.číslo a Email, vnútorné ID pacienta/zákazníka
Ambulantná zdravotná starostlivosť 24h telefonická Zdravotná prevencia - krízová intervencia, mapovanie problému pre ďalšiu intervenciu meno, priezvisko, email, tel.číslo, zdravotný stav, finančný stav, ? právne problémy, rodinné pomery
Ambulantná zdravotná starostlivosť Evidencia podnetov a sťažností meno, priezvisko, adresa pobytu, vlastnoručný podpis
Ambulantná zdravotná starostlivosť Evidencia podnetov a sťažností meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, adresa pobytu, adresu doručenia, rodné číslo, dátum narodenia, informovaný súhlas, osobitná zdravotná dokumentácia, údaje o chorobe, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, epidemiologicky závažné skutočnosti

Účely spracovávania údajov

Enef bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Diagnostika, vyšetrenie, liečba Poskytovanie zdravotnej starostlivosti - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Poradenstvo - časť zdravotná (v rozsahu katalógu zdravotných výkonov, položky 848-870, 3351-3360) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
24h telefonická Zdravotná prevencia - krízová intervencia, mapovanie problému pre ďalšiu intervenciu Poskytovanie zdravotnej starostlivosti - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Evidencia podnetov a sťažností Riešenie podnetov a sťažností na preverenie správnosti postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Evidencia podnetov a sťažností Riešenie podnetov a sťažností na organizačné, personálne a materiálne zabezpečenie prevádzky, a úhradu za výkon zdravotnej starostlivosti - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.190/2003 Z.z. Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.576/2004 Z.z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.578/2004 Z.z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.153/2013 Z.z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie vlády č. 776/2004 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 9/2009 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č.105/2012 Z.z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZSR 229/2011 Z.z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosi na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku
Zákon č.455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Vyhláška č.229/2011 Z.z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Enef ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Diagnostika, vyšetrenie, liečba Poskytovanie zdravotnej starostlivosti - Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
Poradenstvo - časť zdravotná (v rozsahu katalógu zdravotných výkonov, položky 848-870, 3351-3360) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti - Centrum pre rast osobnosti (Združenie)
- PhDr. Jana Porubská, PhD. HAPPY FAMILY
- Psychológia-terapia, s.r.o.
- Miartes s.r.o.
- Mgr. Katarína Búřilová
- Mgr. Petra Zemanová
- Mgr. Katarína Regulyová
- Monika Gondec
- Mgr.Jan Martínek
- Mgr. Jitka Michálková
- Mgr. Veronika Valentová
24h telefonická Zdravotná prevencia - krízová intervencia, mapovanie problému pre ďalšiu intervenciu Poskytovanie zdravotnej starostlivosti - Centrum pre rast osobnosti (Združenie)
- Psychológia-terapia, s.r.o.
- Miartes s.r.o.
- PhDr. Jana Porubská, PhD. HAPPY FAMILY
- Mgr. Katarína Búřilová
- Mgr. Petra Zemanová
- Mgr. Katarína Regulyová
- Monika Gondec
- Mgr.Jan Martínek
- Mgr. Jitka Michálková
- Mgr. Veronika Valentová
Evidencia podnetov a sťažností Riešenie podnetov a sťažností na preverenie správnosti postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Evidencia podnetov a sťažností Riešenie podnetov a sťažností na organizačné, personálne a materiálne zabezpečenie prevádzky, a úhradu za výkon zdravotnej starostlivosti - VÚC - samosprávny kraj

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci Enef, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť
Poradenstvo - časť zdravotná (v rozsahu katalógu zdravotných výkonov, položky 848-870, 3351-3360) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Európska únia
Iné
Iné
EAP institute Austria
AXA Icas UK
Workplace options UK

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. 

Činnosť Doba archivácie
Diagnostika, vyšetrenie, liečba 20 rokov po smrti osoby, alebo 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti
Poradenstvo - časť zdravotná (v rozsahu katalógu zdravotných výkonov, položky 848-870, 3351-3360) 20 rokov po smrti osoby, alebo 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti
24h telefonická Zdravotná prevencia - krízová intervencia, mapovanie problému pre ďalšiu intervenciu 20 rokov po smrti osoby, alebo 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti, 5 rokov v rámci zmluvného vzťahu pre FIN/LEG
Evidencia podnetov a sťažností 20 rokov po smrti osoby, alebo 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti
Evidencia podnetov a sťažností 20 rokov po smrti osoby, alebo 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu
Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu
Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: z.podkonicka@enefconsulting.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu z.podkonicka@enefconsulting.sk .