VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zamestnanci COM2BIZ spol. s r.o., Lipová 4987/1, Prešov 08001, IČO: 36757101, Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 18434/P , (ďalej len 'C2B')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zamestnanci

V C2B rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zamestnanecký IS Nástup interný M, P, mail, t.č., OP, BÚ, dátum narodenia, mzda, číslo VP, EVČ pridelené motorové vozidlo, dosiahnuté vzdelanie, rodné listy, sobášne listy, ZŤP, Invalidné dôchodky
Zamestnanecký IS Ukončenie a odhlasovanie zamestnancov M, P, mail, t.č., OP, BÚ, dátum narodenia, mzda, EČV, Potvrdenie o návšteve školy
Zamestnanecký IS Pracovná zdravotná služba, BOZP, PO BOZP, Pracovné úrazy, ZŤP, Meno, Priezvisko,
Zamestnanecký IS Korešpondencia M, P, adresa, pracovné zaradenie, email, názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, telefónne číslo, podpis, fotografia, , čísla účtov.
Zamestnanecký IS Fraud – predchádzanie podvodom bežné OU, zaznámenavanie pohybu osôb, podobizeň dotknutej osoby, aktivity realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas realizovaných aktivít, elektronická komunikácia, monitorovanie pohybu služobných vozidiel, hlasové záznamy
Zamestnanecký IS Právne spory bežné osobné údaje,, M,P, TČ, Adresa, email, RČ, ČOP, podpis
Zamestnanecký IS Mimosúdne vymáhanie bežné osobné údaje, M,P, TČ, RČ, adresa, mail, OP, podpis
Zamestnanecký IS Súdne vymáhanie bežné osobné údaje,, M,P, TČ, Adresa, email, RČ, ČOP, podpis
Archívna starostlivosť Uchovanie údajov bežné osobné údaje, MP, Adresa, mail TČ, RČ, ČOP, DN, Názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, ČU, rodinny stav, počet deti, národnosť, štátna príslušnosť, adresa -prechodný pobyt
Predarchívna starostlivosť Uchovanie údajov bežné osobné údaje, MP, Adresa, mail TČ, RČ, ČOP, DN, Názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, ČU, rodinny stav, počet deti, národnosť, štátna príslušnosť, adresa -prechodný pobyt
Kamerové systémy – monitoring prevádzky a adm priestorov Kamerové systémy Obrazová podobizeň osôb
Zamestnanecký IS Fleet manažment Kniha jázd, EČV, prejazdené km, štart jazdy, cieľ jazdy, prejdená trasa, tankovania PHM, GPS
Interný systém eCRM Manažment správy osobných údajov v súvislosti s poskytovaním, aktiváciou a predajom služieb, správnou fakturáciou,... Titul, meno, priezvisko, adresa, názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, adresa prevádzky, telefónny kontakt, štatutár, kontaktná osoba, RČ, ČOP, Platnosť OP, Mail, Pohlavie,
Zamestnanecký IS Dochádzkový systém Meno, priezvisko, Titul, dátum narodenia, mail, adresa, dátum nástupu do zamestnania, Tel. č.
Interný systém Evidencia vstupov do miestností vrámci objektu Meno a priezvisko, číslo prístupovej karty

Účely spracovávania údajov

C2B bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Nástup interný ziskavanie OU o zamestnancoch - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Ukončenie a odhlasovanie zamestnancov Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Pracovná zdravotná služba, BOZP, PO Plnenie povinností vyplývajúci z osobitných predpisov najmä Zákon o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Fraud – predchádzanie podvodom Ochrana práv prevádzkovateľa - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Právne spory Podanie podnetu na základe sporu a uplatnenie si nároku prevadzkovateľa - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Mimosúdne vymáhanie Uplatnenie si nároku mimosúdnou cestou - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Súdne vymáhanie Uplatnenie si nároku súdnou cestou - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Uchovanie údajov plnenie povinností podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Uchovanie údajov plnenie povinností podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Kamerové systémy Monitoring a ochrana majetku prevadzkovateľa - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Fleet manažment Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Manažment správy osobných údajov v súvislosti s poskytovaním, aktiváciou a predajom služieb, správnou fakturáciou,... Interný systém slúžiaci zamestnancom, mandatárom a majiteľovi spoločnosti. Účelom je manažment spoločnosti v súvislosti s podnikateľskou činnosťou. - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Dochádzkový systém Evidencia dochádzky zamestnancov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Evidencia vstupov do miestností vrámci objektu Evidencia vstupov do jednotlivých miestností - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.351/2011 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č.467/2002 Z.z. Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh
Zákon č.161/2011 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č.211/2000 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.157/2019 Z.z. Zákon o metrológiia o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.437/2004 Z.z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zákon č.581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č.653/2002 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Vyhláška č.537/2011 Z.z. Vyhláška MFSR ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadeniana výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu,prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu)

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

C2B ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Nástup interný ziskavanie OU o zamestnancoch - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Inšpektorát práce
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- Ing.Monika Valenčinová
- Ľubica Marušáková - VEMI
- Marian KADANKA_IT
Ukončenie a odhlasovanie zamestnancov Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Ľubica Marušáková - VEMI
- Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Inšpektorát práce
- Sociálna poisťovňa
- Slovenská pošta
- Zdravotná poisťovňa
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- Ing.Monika Valenčinová
- Marian KADANKA_IT
Pracovná zdravotná služba, BOZP, PO Plnenie povinností vyplývajúci z osobitných predpisov najmä Zákon o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia - Inšpektorát práce
- Technik BOZP
- Technik PO
- Technik PZS
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Slovenská pošta
- Ing.Monika Valenčinová
- Marian KADANKA_IT
Fraud – predchádzanie podvodom Ochrana práv prevádzkovateľa - Ing.Monika Valenčinová
- Marian KADANKA_IT
Právne spory Podanie podnetu na základe sporu a uplatnenie si nároku prevadzkovateľa - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- Súdy SR
- AK-Daniel Jankanič
- Ing.Monika Valenčinová
Mimosúdne vymáhanie Uplatnenie si nároku mimosúdnou cestou - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Inšpektorát práce
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Sociálna poisťovňa
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská pošta
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- Zdravotná poisťovňa
- AK-Daniel Jankanič
- Ing.Monika Valenčinová
Súdne vymáhanie Uplatnenie si nároku súdnou cestou - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Súdy SR
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- AK-Daniel Jankanič
- Ing.Monika Valenčinová
Uchovanie údajov plnenie povinností podľa osobitných predpisov - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Inšpektorát práce
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Ing.Monika Valenčinová
Uchovanie údajov plnenie povinností podľa osobitných predpisov - Ing.Monika Valenčinová
- Peter Kostráb
Kamerové systémy Monitoring a ochrana majetku prevadzkovateľa - Ing.Monika Valenčinová
Fleet manažment Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Ing.Monika Valenčinová
Manažment správy osobných údajov v súvislosti s poskytovaním, aktiváciou a predajom služieb, správnou fakturáciou,... Interný systém slúžiaci zamestnancom, mandatárom a majiteľovi spoločnosti. Účelom je manažment spoločnosti v súvislosti s podnikateľskou činnosťou. - Peter Kostráb
- Ing.Monika Valenčinová
- Ľubica Marušáková - VEMI
- BuyTime s.r.o
- Miroslav Lukáč
- Daniel Hnatkovič
Dochádzkový systém Evidencia dochádzky zamestnancov - Ing.Monika Valenčinová
- Inšpektorát práce
- Sociálna poisťovňa
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- Iné orgány štátnej správy
Evidencia vstupov do miestností vrámci objektu Evidencia vstupov do jednotlivých miestností - Ing.Monika Valenčinová

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci C2B, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. 

Činnosť Doba archivácie
Nástup interný Po dobu trvania zákonej povinnosti
Ukončenie a odhlasovanie zamestnancov Do konca kalendárneho roka v ktorom Dotknutá osoby dovŕši 70 rokov veku života
Pracovná zdravotná služba, BOZP, PO Po dobu 10 rokov
Korešpondencia Po dobu dvoch rokov
Fraud – predchádzanie podvodom Kamerové záznamy sú uchovávané po dobu 7 dní, hlasové záznamy op dobu 5 rokov, maily po dobu 5 rokov.
Právne spory Doba trvania podľa zákonnej povinnosti
Mimosúdne vymáhanie Doba trvania podľa zákonnej povinnosti
Súdne vymáhanie Doba trvania podľa zákonnej povinnosti
Uchovanie údajov po dobu trvania zákonnej povinnosti
Uchovanie údajov po dobu trvania zákonnej povinnosti
Kamerové systémy max. 7 dní
Fleet manažment Po dobu 10 rokov
Manažment správy osobných údajov v súvislosti s poskytovaním, aktiváciou a predajom služieb, správnou fakturáciou,... 10 rokov
Dochádzkový systém 3 roky
Evidencia vstupov do miestností vrámci objektu Po dobu 3 rokov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu
Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu
Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: monika.valencinova@com2biz.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu monika.valencinova@com2biz.sk .