VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zamestnanci B.T.Transport s.r.o., Piaristická 6, Trenčín 91101, IČO: 36331171, OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka: 14153/R, (ďalej len 'BTT')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zamestnanci

V BTT rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
HR Evidencia pracovných úrazov Meno, priezvisko, údaje o pracovnom úraze, dátum narodenia, trvalé bydlisko, denný vymeriavací základ
HR Nástup interný Meno, priezvisko, email, telefónne číslo, číslo OP, IBAN, dátum narodenia, mzda, číslo VP, dosiahnuté vzdelanie, rodné listy, sobášne listy, ZŤP, Invalidné dôchodky
HR Spracúvanie mzdovej agendy Meno, priezvisko, názov strediska, pracovný fond, fix. a variab. zložka mzdy, dochádzka, zrážky, stravné lístky, ZŤP, Invalidné dôchodky, suma na stravné
HR Ukončenie a odhlasovanie zamestnancov Meno, priezvisko, email, telefónne číslo, OP, BÚ, dátum narodenia, mzda, Potvrdenie o návšteve školy
HR Pracovná zdravotná služba, BOZP, PO Meno, priezvisko, dátum preškolenia
HR Korešpondencia Meno, priezvisko, adresa, pracovné zaradenie
Financie Spracovanie cestovných náhrad Meno, priezvisko, suma, IBAN, osobné číslo
Financie Vymáhanie pohľadávok voči zamestnancom a obchodným partnerom Pracovná zmluva, doklady k pohľadávke, faktúra, kontaktné údaje na zamestnanca obchodného partnera
Financie Získavanie a vyhodnocovanie údajov pre preplatenie nákladov zamestnancom Meno, priezvisko, suma, osobné číslo zamstnanca, údaje o služobnej ceste, vyučtovanie pracovnej cesty
Financie Archivácia dokumentov Podľa druhu archivovaného dokumentu
IT Evidencia prideleného HW, helpdesk Meno, priezvisko, prideleny HW a SW, helpdesk tickety

Účely spracovávania údajov

BTT bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Evidencia pracovných úrazov Plnenie zákonnej povinnosti - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Nástup interný ziskavanie OU o zamestnancoch - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Spracúvanie mzdovej agendy Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Ukončenie a odhlasovanie zamestnancov Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Pracovná zdravotná služba, BOZP, PO Plnenie povinností vyplývajúci z osobitných predpisov najmä Zákon o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Spracovanie cestovných náhrad Plnenie záväzkov voči zamestnancom - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vymáhanie pohľadávok voči zamestnancom a obchodným partnerom Vysporiadanie dlhov zamestnancov a obchodných partnerov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Získavanie a vyhodnocovanie údajov pre preplatenie nákladov zamestnancom Plnenie zmluvných povinnosti zamestnávateľa - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Archivácia dokumentov Uchovávanie nepotrebných dokumentov počas nevyhnutnej lehoty uchovávania - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Evidencia prideleného HW, helpdesk Evidencia a správa IT majetku, podpora užívateľov - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.437/2004 Z.z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č.581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.576/2004 Z.z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

BTT ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Evidencia pracovných úrazov Plnenie zákonnej povinnosti - JF, spol. s r.o.
- Sociálna poisťovňa
Nástup interný ziskavanie OU o zamestnancoch - A-Z LOKOMAT, s.r.o.
- SPED-IT s.r.o.
- Unicredit bank
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
Spracúvanie mzdovej agendy Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Allianz - Slovenská poisťovňa
Ukončenie a odhlasovanie zamestnancov Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - A-Z LOKOMAT, s.r.o.
Pracovná zdravotná služba, BOZP, PO Plnenie povinností vyplývajúci z osobitných predpisov najmä Zákon o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia - JF, spol. s r.o.
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej dokumentácie
Spracovanie cestovných náhrad Plnenie záväzkov voči zamestnancom
Vymáhanie pohľadávok voči zamestnancom a obchodným partnerom Vysporiadanie dlhov zamestnancov a obchodných partnerov - Advokátska kancelária agner & partners, s.r.o.
Získavanie a vyhodnocovanie údajov pre preplatenie nákladov zamestnancom Plnenie zmluvných povinnosti zamestnávateľa
Archivácia dokumentov Uchovávanie nepotrebných dokumentov počas nevyhnutnej lehoty uchovávania - PaletExpress, s.r.o.
Evidencia prideleného HW, helpdesk Evidencia a správa IT majetku, podpora užívateľov

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci BTT, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. 

Činnosť Doba archivácie
Evidencia pracovných úrazov 5 rokov
Nástup interný Po dobu trvania zmluvného vzťahu
Spracúvanie mzdovej agendy 10 rokov
Ukončenie a odhlasovanie zamestnancov Do konca kalendárneho roka v ktorom Dotknutá osoby dovŕši 70 rokov veku života
Pracovná zdravotná služba, BOZP, PO 10 rokov
Korešpondencia Do konca roku nasledujúceho po roku vypísania knihy došlej a odoslanej pošty
Spracovanie cestovných náhrad 10 rokov
Vymáhanie pohľadávok voči zamestnancom a obchodným partnerom 10 rokov
Získavanie a vyhodnocovanie údajov pre preplatenie nákladov zamestnancom 10 rokov
Archivácia dokumentov Podľa druhu dokumentu podľa registratúrneho poriadku
Evidencia prideleného HW, helpdesk Do konca nasledujúceho roku (po vrátení HW, resp. zadaní požiadavky na helpdesk)

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu
Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu
Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: osobneudaje@bttransport.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu osobneudaje@bttransport.sk .