VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – rodinní príslušníci zamestnanca REA Slovakia s.r.o., Južná trieda 125, Košice 04001, IČO: 36196959, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka 42718/V, (ďalej len 'REA Slovakia s.r.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
rodinní príslušníci zamestnanca

V REA Slovakia s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zamestnanecký IS personalistika a mzdy bežné osobné údaje ako mzdové údaje, údaje o predchádzajúcom zamestnaní, údaje o pracovnej neschopnosti, o dôležitých osobných prekážkach v práci, o zmenenej pracovnej schopnosti, tieto údaje môžu obsahovať aj údaje o zdraví (osobitná kategória osobných údajov), údaje o priznaní dôchodku, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, identifikačné údaje, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, údaje o vyživovaných deťoch v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o zamestnávateľovi, počet pridelených stravných lístkov, príspevok zo sociálneho fondu, zrážka zo mzdy.
Archívna starostlivosť uchovávanie dokumentov M, P, titul, rodné priezvisko, predošlé priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, číslo OP, národnosť, št. príslušnosť, miesto a okres narodenia, pohlavie rodinný stav, adresa, číslo telefónu, email, CV, podpis, kvalifikácia a personálne skúsenosti, údaje o zamestnávateľoch, údaje z potvrdení o zamestnaní, údaje z dokladu o bezúhonnosti, údaje o poberaní dôchodku, nároku na dôchodok, zdravotné obmedzenie, údaje o vedení zamestnanca o vedení nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, čísla účtov, M,P,RĆ, dátum narodenie, adresa a telefón zamestnávateľa manžela/manželky; M,P, adresa, RČ, dátum narodenia detí, sumu postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom, peňažné tresty a pokuty, pracovné zaradenie, deň začiatku pracovnej činnosti, doba trvania pracovného pomeru, druh vykonávaných prác, osobné údaje týkajúce sa platobných náležitostí, údaje o mzde a náhrade mzdy, údaje o zrazených preddavkoch na daň z príjmov, daň. bonuse, daň. zúčtovaní, zamest. prémii, údaje o nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka,údaje o nezdaniteľnej časti základu dane manžela/manželku daňovníka, príspevky na dobrovoľné SDS a DDS, názov ZP, číslo ZP a SP v SR a v zahraničí, vymeriavací základ na ZP, výšku preddavku a výšku ročného zúčtovania ZP, vymeriavací základ na soc. poistenie, výšku odvodov na SP, údaje o odpracovanom čase, o prac. neschopnosti, o osobných prekážkach v práci, o zmenenej prac. schopnosti, prac. posudok, hodnotenie práce, OÚ týkajúce sa BOZP, registrácia prac. úrazov a chorôb zo zamestnania,
Predarchívna starostlivosť uchovávanie dokumentov M, P, titul, rodné priezvisko, predošlé priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, číslo OP, národnosť, št. príslušnosť, miesto a okres narodenia, pohlavie rodinný stav, adresa, číslo telefónu, email, CV, podpis, kvalifikácia a personálne skúsenosti, údaje o zamestnávateľoch, údaje z potvrdení o zamestnaní, údaje z dokladu o bezúhonnosti, údaje o poberaní dôchodku, nároku na dôchodok, zdravotné obmedzenie, údaje o vedení zamestnanca o vedení nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, čísla účtov, M,P,RĆ, dátum narodenie, adresa a telefón zamestnávateľa manžela/manželky; M,P, adresa, RČ, dátum narodenia detí, sumu postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom, peňažné tresty a pokuty, pracovné zaradenie, deň začiatku pracovnej činnosti, doba trvania pracovného pomeru, druh vykonávaných prác, osobné údaje týkajúce sa platobných náležitostí, údaje o mzde a náhrade mzdy, údaje o zrazených preddavkoch na daň z príjmov, daň. bonuse, daň. zúčtovaní, zamest. prémii, údaje o nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka,údaje o nezdaniteľnej časti základu dane manžela/manželku daňovníka, príspevky na dobrovoľné SDS a DDS, názov ZP, číslo ZP a SP v SR a v zahraničí, vymeriavací zájlad na ZP, výšku preddavku a výšku ročného zúčtovania ZP, vymeriavací základ na soc. poistenie, výšku odvodov na SP, údaje o odpracovanom čase, o prac. neschopnosti, o osobných prekážkach v práci, o zmenenej prac. schopnosti, prac. posudok, hodnotenie práce, OÚ týkajúce sa BOZP, registrácia prac. úrazov a chorôb z o zamestnania,

Účely spracovávania údajov

REA Slovakia s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
personalistika a mzdy ziskavanie OU o zamestnancoch - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
uchovávanie dokumentov plnenie zákonnej povinnosti - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
uchovávanie dokumentov plnenie zákonnej povinnosti - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

REA Slovakia s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
personalistika a mzdy ziskavanie OU o zamestnancoch - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Inšpektorát práce
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- AGV audit spol. s r.o. audítorska spoločnosť
uchovávanie dokumentov plnenie zákonnej povinnosti
uchovávanie dokumentov plnenie zákonnej povinnosti

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci REA Slovakia s.r.o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. 

Činnosť Doba archivácie
personalistika a mzdy Po dobu trvania zákonnej povinnosti v zmysle platnej registratúry
uchovávanie dokumentov v zmysle platnej registratúry
uchovávanie dokumentov po dobu trvania zákonnej povinnosti v zmysle platnej registratúry

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu
Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu
Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: office@reask.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu office@reask.sk .