VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zamestnanci [vodiči] B.T.Transport s.r.o., Piaristická 6, Trenčín 91101, IČO: 36331171, OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka: 14153/R, (ďalej len 'BTT')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zamestnanci [vodiči]

V BTT rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Doprava Evidencia vodičov Meno, priezvisko, dátum narodenia, krajina a mesto pôvodu, číslo OP, platnosť OP, číslo tachokarty, tel. číslo rodinného príbuzého, email, osobné číslo zamestnanca, platnosť BOZP, číslo pasu, číslo vodičského preukazu, platnosť vodičského preukazu, zdravotná poisťovňa, profesná spôsobilosť, dátum pridelenia OOPP, veľkosť OO, dátum začatia a ukončenia pracovného pomeru
Doprava Evidencia údajov o vodičoch a autách Meno, priezvisko, dátum nástupu do práce, dátum príchodu domov, dátum vzniku prac. pomeru, osobné číslo, národnosť, poznámky, profesná spôsobilosť, preferovaná značka auta, GPS poloha vozidla
Doprava Poskytovanie údajov úradom v krajinách EU (min.mzda, pokuty) Meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého/prechodného pobytu, doloženie povolenia na pobyt, číslo/platnosť/miesto vydania vodičského preukazu, EČV
Doprava Pridelovanie transportov vodičom Meno, priezvisko
Financie Zber a poskytovanie údajov v prípade poistných udalostí Meno, priezvisko, vodičský preukaz (aj scan), OP, pas, popis poistnej udalosti, pracovná zmluva, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska

Účely spracovávania údajov

BTT bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Evidencia vodičov Plnenie zákonnej povinnosti - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Evidencia údajov o vodičoch a autách Riadenie vodičov, ťahačov a návesov - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Poskytovanie údajov úradom v krajinách EU (min.mzda, pokuty) Plnenie zákonných povinností v krajinách EU, súčinnosť v prípade riešenia pokút vodičov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Pridelovanie transportov vodičom Riadenie operatívy vodičov a aut - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Zber a poskytovanie údajov v prípade poistných udalostí Riešenie poistných udalostí - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
BGBl. I č. 44/2016 Spolkový zákon z 13. júna 2016, ktorým sa vydáva zákon na boj proti mzdovému a sociálnemu dumpingu (Zákon o boji proti mzdovému a sociálnemu dumpingu - LSD- BG)
Zákonník práce (Francúzsko)
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 8/2009 Z.z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška o povinnosti vykazovania minimálnych miezd (Nemecko)
Cestný zákon (Francúzsko)

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

BTT ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Evidencia vodičov Plnenie zákonnej povinnosti - SPED-IT s.r.o.
Evidencia údajov o vodičoch a autách Riadenie vodičov, ťahačov a návesov - SPED-IT s.r.o.
Poskytovanie údajov úradom v krajinách EU (min.mzda, pokuty) Plnenie zákonných povinností v krajinách EU, súčinnosť v prípade riešenia pokút vodičov - Príslušné úrady v krajinách EÚ
Pridelovanie transportov vodičom Riadenie operatívy vodičov a aut - Support Net, s.r.o.
- SPED-IT s.r.o.
Zber a poskytovanie údajov v prípade poistných udalostí Riešenie poistných udalostí - Allianz - Slovenská poisťovňa
- Kooperativa
- Komunálna poisťovňa
- ČSOB poiťovňa
- Hoffmann & Co gmbh

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci BTT, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. 

Činnosť Doba archivácie
Evidencia vodičov 1 rok
Evidencia údajov o vodičoch a autách 2 roky
Poskytovanie údajov úradom v krajinách EU (min.mzda, pokuty) 10 rokov resp. po dobu vymáhania od dlžníka
Pridelovanie transportov vodičom 2 roky
Zber a poskytovanie údajov v prípade poistných udalostí 5 rokov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu
Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu
Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: osobneudaje@bttransport.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu osobneudaje@bttransport.sk .