Zásady ochrany osobných údajov – AKCIONÁRI, SPOLOČNÍCI, ŠTATUTÁRNE ORGÁNY, SKL Cuting, s.r.o., Výrobný areál 346, Pôtor 99103, IČO: 43891934, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.: 14145/S, (ďalej len 'SKL Cuting, s.r.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
(akcionári, spoločníci, štatutárne orgány)

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste Akcionárom, spoločníkom alebo štatutárom subjektu v prostredí SKL Cuting, s.r.o.. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu Vašich osobných údajov je zodpovedný zástupca prevádzkovateľa Ing. Stanislav Kachnič ,  ktorého ste akcionárom, spoločníkom alebo štatutárnym orgánom (prevádzkovateľ). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás počas vzťahu s niektorou spoločnosťou v rámci SKL Cuting, s.r.o.. Upozorňujeme, že keďže toto vyhlásenie sa vzťahuje na celú spoločnosť SKL Cuting, s.r.o., môžu sa vyskytnúť malé lokálne rozdiely v tom, ako sa konkrétne osobné údaje na jednotlivé účely spracovávajú pokiaľ dochádza k ich spracúvaniu v iných krajinách. Ak chcete získať podrobné informácie, obráťte sa, prosím, na lokálnu osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 19.02.2020 13:31:51.

Kategórie osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

Účely a ciele spracúvania údajov

Správca údajov bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

Umiestnenie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania Vášho vzťahu alebo pomeru s niektorou zo spoločností SKL Cuting, s.r.o.. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas predmetného vzťahu, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, Vaše osobné záznamy vymažeme podľa osobitných právny predpisov (napr. zákon o  archívnictve a registratúrach, zákon o dani z príjmov a pod.) a tie ktoré nie sú uvedené v tomto predpise najneskôr do dvoch rokov po skončení vášho vzťahu s príslušnou spoločnosťou SKL Cuting, s.r.o., pokiaľ iná lokálna legislatíva nevyžaduje ich dlhšie uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vášho vzťahu s príslušnou spoločnosťou SKL Cuting, s.r.o.. v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti alebo oprávneného záujmu, ktorý sledujeme. Taktiež budeme musieť spracovávať osobné údaje na splnenie zmluvných záväzkov voči vám, ako napríklad v prípade platby odmien alebo benefitov spojených s vašou činnosťou alebo funkciou. Nakoniec, v niektorých prípadoch môžeme požiadať o váš súhlas. V takom prípade máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa EÚ zákona o ochrane údajov máte určité práva.

Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu
Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu
Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: kachnic@kachnic.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu kachnic@kachnic.sk .