VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zákazníci WELLNESS s.r.o., Patince 431, Patince 94639, IČO: 35844965, oddiel: Sro, Vložka číslo: 18357/N, (ďalej len 'WELLNESS s.r.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zákazníci

V WELLNESS s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Klientský IS Vydávanie zabudnutých vecí Meno. Priezvisko, číslo OP, zabudnutá, alebo nájdená vec, ktorá je predmetom vydania, kontrola voči evidovaným dátam
Klientský IS Registrácia k fakultatívnym službám (napr. Wellness) M,P, tel.č.,mail, č.OP, adresa
Klientský IS Súdne vymáhanie Meno,Priezvisko, adresa, mail, tel.č., č. OP,
Klientský IS Právne spory M,P, adresa, tel.č, mail, č. OP,
Klientský IS Mimosúdne vymáhanie M,P, adresa, tel. č, mail, č. OP,
Klientský IS Reklamačné konanie Meno, Priezvisko, adresa, dátum podania reklamácie alebo podnetu, predmet reklamácie alebo podnetu, riešenie reklamácie alebo podnetu, ukončenie reklamácie alebo podnetu, dátum ukončenia reklamácie alebo podnetu
Klientský IS Ukončenie vzťahu s klientom Meno, Priezvisko, adresa, dátum narodenia, adresa, číslo dokladu totožnosti
Obchodné vzťahy Uzatváranie zmlúv fakturačné údaje
Účtovné doklady Spracúvanie účtovných dokladov, ktoré obsahujú osobné údaje titul, meno, priezvisko, číslo bankového účtu FO, e-mail, telefonický kontakt

Účely spracovávania údajov

WELLNESS s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Vydávanie zabudnutých vecí Straty a nálezy evidencia a kontaktovanie osôb, ktoré zabudli na ubytovaní alebo v priestoroch prevádzkovateľa svoj majetok. - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Registrácia k fakultatívnym službám (napr. Wellness) Registrácia klientov a plnenie podmienok rezervovanej - objednanej služby - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Súdne vymáhanie Uplatnenie si nároku a práva súdnou cestou - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Právne spory Podanie podnetu na základe sporu a uplatnenie si nárokov Prevádzkovateľa - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Mimosúdne vymáhanie Uplatnenie si nároku a práva mimosúdne - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Ukončenie vzťahu s klientom Ukončenie vzťahu s klientom (check out), zákon 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri občanov SR - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Uzatváranie zmlúv Preberanie údajov po nákupe - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Spracúvanie účtovných dokladov, ktoré obsahujú osobné údaje Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní účtovných dokladov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č.404/2011 Z.z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č.161/2011 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

WELLNESS s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Vydávanie zabudnutých vecí Straty a nálezy evidencia a kontaktovanie osôb, ktoré zabudli na ubytovaní alebo v priestoroch prevádzkovateľa svoj majetok.
Registrácia k fakultatívnym službám (napr. Wellness) Registrácia klientov a plnenie podmienok rezervovanej - objednanej služby
Súdne vymáhanie Uplatnenie si nároku a práva súdnou cestou - Súdy SR
Právne spory Podanie podnetu na základe sporu a uplatnenie si nárokov Prevádzkovateľa - Exekútorský úrad
- Súdy SR
Mimosúdne vymáhanie Uplatnenie si nároku a práva mimosúdne - Iné orgány štátnej správy
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií - Slovenská obchodná inšpekcia
Ukončenie vzťahu s klientom Ukončenie vzťahu s klientom (check out), zákon 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri občanov SR - Policajný zbor SR
Uzatváranie zmlúv Preberanie údajov po nákupe - Daňový úrad
Spracúvanie účtovných dokladov, ktoré obsahujú osobné údaje Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní účtovných dokladov - Daňový úrad
- Ing. Tomáš Bulla
- Ramona - Ing. Senta Andoková

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci WELLNESS s.r.o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. 

Činnosť Doba archivácie
Vydávanie zabudnutých vecí 3 mesiace
Registrácia k fakultatívnym službám (napr. Wellness) 3 mesiace
Súdne vymáhanie 10 rokov po ukončení vymáhania
Právne spory Do ukončenia sporu
Mimosúdne vymáhanie 10 rokov po ukončení vymáhania
Reklamačné konanie Počas trvania zmluvného vzťahu
Ukončenie vzťahu s klientom Po dobu 5 rokov
Uzatváranie zmlúv Po dobu 10 rokov
Spracúvanie účtovných dokladov, ktoré obsahujú osobné údaje 10 rokov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu
Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu
Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: zodpovednaosoba@ppprotect.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu zodpovednaosoba@ppprotect.sk .