VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zákazníci [prijímatelia sociálnych služieb] Social.Trans, n.o., Jarná 23, Spišské Vlachy 05361, IČO: 35581654, Register neziskových organizácií, Okresný úrad Košice OVVS/31/2005, (ďalej len 'Social.Trans, n.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zákazníci [prijímatelia sociálnych služieb]

V Social.Trans, n.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zamestnanecký IS Korešpondencia Meno, priezvisko, titul, adresa, email, tel. číslo, pracovné zaradenie
Klientský IS Uzatvorenie vzťahu s prijímateľom sociálnej služby meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, osoby v príbuzenskom vzťahu, tel. číslo, údaje o dôchodku resp. akomkoľvek príjme, bankové spojenie, číslo OP, preukaz poistenca, zdravotné záznamy, preukazy ZŤP, preukazy na bezplatné cestovanie, rodné listy
Klientský IS Evidencia klientov - prijímateľov sociálnej služby meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, osoby v príbuzenskom vzťahu, tel. číslo, údaje o dôchodku resp. akomkoľvek príjme, bankové spojenie, číslo OP, preukaz poistenca, zdravotné záznamy, preukazy ZŤP, preukazy na bezplatné cestovanie, rodný list
Klientský IS Vedenie individuálneho plánu meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, zdravotná anamnéza, rodinná anamnéza a pod.
Klientský IS Vybavovanie podnetov a sťažností meno, priezvisko, titul, adresa trvalého a prechodného pobytu sťažovateľa, záznam o podaní ústnej sťažnosti, funkcia, prítomní, obsah sťažnosti, výsledok kontroly, záznam o prerokovaní sťažnosti
Klientský IS Fotografie z akcií podobizeň dotknutej osoby
Klientský IS Právne spory údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, kontaktné údaje
Predarchívna starostlivosť Uchovávanie dokumentov údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email a pod. podľa osobitných predpisov
Archívna starostlivosť Uchovávanie dokumentov údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email, údaje týkajúce sa mzdovej, personálnej a účtovnej agendy
IS Účtovníctvo Vedenie účtovníctva údaje o obchodných partneroch, meno, priezvisko, adresa, titul, tel. číslo, email
Kamerové systémy – monitoring prevádzky Monitoring pohybu osôb, monitoring zamestnanca podobizeň dotknutej osoby, aktivity realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas týchto aktivít
Kamerové systémy – monitoring verejne prístupného priestranstva Monitoring pohybu osôb a vozidiel podobizeň dotknutej osoby, EČ vozidla, aktivity realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas týchto aktivít

Účely spracovávania údajov

Social.Trans, n.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uzatvorenie vzťahu s prijímateľom sociálnej služby Uzatvorenie vzťahu s prijímateľom sociálnej služby - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Evidencia klientov - prijímateľov sociálnej služby Evidencia klientov - prijímateľov sociálnej služby na základe osobitného predpisu - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vedenie individuálneho plánu vedenie individuálneho plánu na základe osobitného predpisu - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vybavovanie podnetov a sťažností Vybavovanie a evidencia podnetov a sťažností - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Fotografie z akcií propagácia zariadenia poskytujúceho sociálne služby - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Právne spory uplatnenie práv a povinností podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uchovávanie dokumentov plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uchovávanie dokumentov plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vedenie účtovníctva spracovávanie účtovnej agendy - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Monitoring pohybu osôb, monitoring zamestnanca ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na základe čl. 6 ods. 1 pís. f) Nariadenia GDPR - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Monitoring pohybu osôb a vozidiel ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na základe čl.6 ods.1. pís. f) Nariadenia GDPR - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.437/2004 Z.z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.161/2011 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.157/2019 Z.z. Zákon o metrológiia o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.351/2011 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Social.Trans, n.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- VÚC
- Iné orgány štátnej správy
- Slovenská pošta
Uzatvorenie vzťahu s prijímateľom sociálnej služby Uzatvorenie vzťahu s prijímateľom sociálnej služby - VÚC
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Evidencia klientov - prijímateľov sociálnej služby Evidencia klientov - prijímateľov sociálnej služby na základe osobitného predpisu - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- VÚC
Vedenie individuálneho plánu vedenie individuálneho plánu na základe osobitného predpisu - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- VÚC
Vybavovanie podnetov a sťažností Vybavovanie a evidencia podnetov a sťažností
Fotografie z akcií propagácia zariadenia poskytujúceho sociálne služby
Právne spory uplatnenie práv a povinností podľa osobitných predpisov - Exekútorský úrad
- Slovenská pošta
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Policajný zbor SR
- Advokát
Uchovávanie dokumentov plnenie zákonných povinností - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- VÚC
- Daňový úrad
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Iné orgány štátnej správy
Uchovávanie dokumentov plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Iné orgány štátnej správy
Vedenie účtovníctva spracovávanie účtovnej agendy - Daňový úrad
- Ing. Viera Hoštáková - ADP CENTRUM
Monitoring pohybu osôb, monitoring zamestnanca ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na základe čl. 6 ods. 1 pís. f) Nariadenia GDPR - Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
Monitoring pohybu osôb a vozidiel ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na základe čl.6 ods.1. pís. f) Nariadenia GDPR - Policajný zbor SR

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci Social.Trans, n.o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. 

Činnosť Doba archivácie
Korešpondencia Po dobu 2 rokov
Uzatvorenie vzťahu s prijímateľom sociálnej služby po dobu trvania zmluvy a 10 rokov
Evidencia klientov - prijímateľov sociálnej služby po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov
Vedenie individuálneho plánu po dobu trvania zmluvy
Vybavovanie podnetov a sťažností po dobu 10 rokov
Fotografie z akcií po dobu pobytu v zariadení
Právne spory po dobu 10 rokov
Uchovávanie dokumentov po dobu 1 rok
Uchovávanie dokumentov po dobu zákonnej povinnosti
Vedenie účtovníctva po dobu 10 rokov
Monitoring pohybu osôb, monitoring zamestnanca po dobu 7 dní
Monitoring pohybu osôb a vozidiel po dobu 7 dní

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu
Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu
Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: direktor@socialtrans.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu direktor@socialtrans.sk .