VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zákazníci Juraj Ulický ICA, Kapitulská 2, Bratislava-Staré Mesto 81101, IČO: 32074085, Okresný úrad Bratislava, Číslo živnostenského registra: 101-4856, (ďalej len 'Juraj Ulický ICA')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zákazníci

V Juraj Ulický ICA rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Klientský IS Uzatvorenie vzťahu s klientom Meno, priezvisko, adresa, zakúpený tovar, cena, adresa doručenia, fakturačná adresa, telefonický kontakt, e-mail,
Klientský IS Reklamačné konanie Meno, Priezvisko, adresa, dátom podania reklamácie alebo podnetu, predmet reklamácie alebo podnetu, riešenie reklamácie alebo podnetu, ukončenie reklamácie alebo podnetu, dátum ukončenia reklamácie alebo podnetu
Klientský IS Direct marketing - neinvazívny Meno, priezvisko, elektronická adresa, poštová adresa, názov podujtia, druh akcie
Klientský IS Direct marketing - invazívny Meno, priezvisko, adresa, kontaktné telefónne číslo, e-mail, história návštev vernisážií, preferovaní autori, nákupy u prevádzkovateľa, dátumy podujatí a účastí dotknutej osoby
Klientský IS Príprava podkladov pre riešenie sporovej agendy a uplatňovanie si ochrany vlastných práv Meno, priezvisko adresa, elektroniocká adresa, predmet sporu, dátum kauzy, vyjadrenia dotknutých osôb, zabezpečené dôkazy,
Archívna starostlivosť Uchovávanie Meno, priezvisko, adresa, vystavené faktúry, fakturačné údaje, daňové doklady

Účely spracovávania údajov

Juraj Ulický ICA bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Uzatvorenie vzťahu s klientom Uzatvorenie zmluvného vzťahu - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Direct marketing - neinvazívny Rovoj a oslovovanie zákazníkov s novinkami eShopu - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Direct marketing - invazívny Rozvoj zákazníka ponuka prispôsobená na mieru zákazníka podľa jeho osobných preferencií alebo možných preferencií - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Príprava podkladov pre riešenie sporovej agendy a uplatňovanie si ochrany vlastných práv Ochrana práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi dotkntou osobou a prevádzkovateľom - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uchovávanie Plnenie povnností podľa osobitných predpisov ako Zákon o účtovníctve a Zákon o DPH - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.161/2011 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.108/2000 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.22/2004 Z.z. Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Juraj Ulický ICA ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Uzatvorenie vzťahu s klientom Uzatvorenie zmluvného vzťahu - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Kuriérske spoločnosti
- Slovenská pošta, a.s.
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií - Slovenská obchodná inšpekcia
- Súdy SR
Direct marketing - neinvazívny Rovoj a oslovovanie zákazníkov s novinkami eShopu - Slovenská obchodná inšpekcia
- Úrad na ochranu osobných údajov
Direct marketing - invazívny Rozvoj zákazníka ponuka prispôsobená na mieru zákazníka podľa jeho osobných preferencií alebo možných preferencií - Slovenská obchodná inšpekcia
- Úrad na ochranu osobných údajov
Príprava podkladov pre riešenie sporovej agendy a uplatňovanie si ochrany vlastných práv Ochrana práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi dotkntou osobou a prevádzkovateľom - Prokuratúra SR
- Policajný zbor SR
- Súdy SR
- Iné orgány štátnej správy
Uchovávanie Plnenie povnností podľa osobitných predpisov ako Zákon o účtovníctve a Zákon o DPH - Štátny archív SR

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci Juraj Ulický ICA, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. 

Činnosť Doba archivácie
Uzatvorenie vzťahu s klientom Počas trvania zmluvného vzťahu a nasledujúcich 10 rokov
Reklamačné konanie Po dobu 5 rokov po ukiončení reklamačného konania
Direct marketing - neinvazívny Po dobu trvania zmluvného vzťahu
Direct marketing - invazívny Po dobu trvania súhlasu
Príprava podkladov pre riešenie sporovej agendy a uplatňovanie si ochrany vlastných práv Po ukončení sporu formou meritórneho rozhodnutia 10 rokov
Uchovávanie Podľa registrtúrneho plánu 5 až 10 rokov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu
Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu
Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: juraj.ulicky@gmail.com .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu juraj.ulicky@gmail.com .