VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – ubytovaní hostia KONTAKT M, s.r.o., Stará Lesná 180, Stará Lesná 05952, IČO: 36187976, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro Vložka číslo: 15205/P, (ďalej len 'KONTAKT M, s.r.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
ubytovaní hostia

V KONTAKT M, s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Klientský IS Predzmluvný vzťah Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa, číslo OP, EČ vozidla, dátum a čas pobytu, zdravotné znevýhodnenie, alergie a pod., číslo alebo názov izby, spolubývajúci
Klientský IS Uzatvorenie zmluvy o ubytovaní Titul, meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, dátum a čas pobytu, číslo izby, rozsah využívaných služieb, EČ vozidla
Klientský IS Uzatvorenie zmluvy Titul, meno, priezvisko, adresa, tel, číslo, email, číslo účtu, výška platby, dátum a čas plnenie platby
Klientský IS Uzatvorenie zmluvy a vedenie záznamu o ubytovaní Titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, fakturačná adresa, dátum narodenia, štátna príslušnosť, spolubývajúci, evidenčné číslo motorového vozidla, dátum a čas príchodu, dátum a čas odchodu, číslo platobnej či kreditnej karty, dátum a čas pripísania platby na účet, zdravotné špecifikácie dotknutej osoby v prípade ak ich uvedie
Klientský IS Uzatvorenie zmluvy na doplnkové služby Titul, meno, priezvisko, tel. číslo, email, číslo izby, dotknutou osobou identifikované upozornenia na zdravotné komplikácie
Klientský IS Uzatvorenie zmluvy Meno, priezvisko, titul, tel. číslo, email, číslo účtu, výška platby
Klientský IS Starostlivosť o zákazníka Meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email, popis udalosti
Klientský IS Starostlivosť o zákazníka Meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email, údaje týkajúce sa zdravia
Klientský IS Dotazník spokojnosti Meno, priezvisko, termín pobytu, email, tel. číslo, číslo izby
Klientský IS Evidencia prianí a sťažností Meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email
Klientský IS Právne spory Údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email
Zamestnanecký IS Korešpondencia Údaje o obchodných partneroch, meno, priezvisko, titul, adresa, email, tel. číslo, pracovné zaradenie
IS účtovníctvo Vedenie účtovnej agendy Údaje o obchodných partneroch, meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email, bankové spojenie
Predarchívna starostlivosť Uchovávanie dokumentov Údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email a pod. v súvislosti s plnením povinností podľa osobitných predpisov
Archívna starostlivosť Uchovávanie dokumentov Údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch, údaje týkajúce sa personálnej, mzdovej a účtovnej agendy
Klientský registrácie Tatry card Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, termín pobytu, štát, mesto, informácia o zľave na cestovnom
Kamerové systémy – monitoring prevádzky Monitoring pohybu osôb podobizeň dotknutých osôb, aktivity realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas týchto aktivít
Kamerové systémy – monitoring priestoru prístupného verejnosti Monitoring pohybu osôb a vozidiel podobizeň dotknutej osoby, EČ vozidla, aktivity realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas týchto aktivít
Webová stránka Kontaktný formulár Meno, priezvisko, email, tel. číslo
Webová stránka Predaj poukazov online Meno, priezvisko, tel. číslo, email
Webová stránka Predaj pobytov online Meno, priezvisko, tel. číslo, email, termín pobytu
Marketing Newsletter emailová adresa

Účely spracovávania údajov

KONTAKT M, s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Predzmluvný vzťah Výber ubytovacieho zariadenia - online objednávania, rezervácia - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Uzatvorenie zmluvy o ubytovaní Vytvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uzatvorenie zmluvy Autorization form - získanie predplatby - úhrada pobytu - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Uzatvorenie zmluvy a vedenie záznamu o ubytovaní Ubytovanie hostí v zariadení - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uzatvorenie zmluvy na doplnkové služby rezervácie masáži - cez systém na recepcii hotela alebo wellness recepcii - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Uzatvorenie zmluvy Autorization form - vrátenie platby na učet klienta - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Starostlivosť o zákazníka Accident report - majetok - ukradnutie vozidla, strata dokladov, vykradnutie hotelovej izby, strata lyží - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Starostlivosť o zákazníka Accident report - poškodenie zdravia / úraz na prevádzke - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Dotazník spokojnosti zisťovanie spokojnosti klientov - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Evidencia prianí a sťažností vybavovanie prianí a sťažností klientov - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Právne spory Uplatnenie práv a povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vedenie účtovnej agendy Spracovávanie účtovnej agendy - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uchovávanie dokumentov plnenie zákonných povinnosti podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uchovávanie dokumentov archív - plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
registrácie Tatry card vykonanie registrácie Tatry card - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Monitoring pohybu osôb ochrana majetku, BOZP, monitoring zamestnancov, odhaľovanie kriminality - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Monitoring pohybu osôb a vozidiel ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Kontaktný formulár odpovedanie na správy a podnety potenciálnych klientov a klientov - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Predaj poukazov online predaj poukazov cez webovú stránku - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Predaj pobytov online predaj pobytov cez webovú stránku - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Newsletter informovanie o novinkách a akciách už existujúcich klientov - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.351/2011 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.170/2018 Z.z. Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.404/2011 Z.z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.582/2004 Z.z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.157/2019 Z.z. Zákon o metrológiia o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.437/2004 Z.z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č.91/2010 Z.z. Zákon o podpore cestovného ruchu
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č.161/2011 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

KONTAKT M, s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Predzmluvný vzťah Výber ubytovacieho zariadenia - online objednávania, rezervácia - ZUTOM s.r.o.
- Pomáháme hoteliérům s.r.o.
- FINCA s.r.o.
- Booking.com
- HRS.com
- Expedia.ie
Uzatvorenie zmluvy o ubytovaní Vytvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou - Policajný zbor SR
- Účtovná a správcovská, s.r.o.
Uzatvorenie zmluvy Autorization form - získanie predplatby - úhrada pobytu - HORECA GROUP s.r.o.
- Booking.com
- HRS.com
Uzatvorenie zmluvy a vedenie záznamu o ubytovaní Ubytovanie hostí v zariadení
Uzatvorenie zmluvy na doplnkové služby rezervácie masáži - cez systém na recepcii hotela alebo wellness recepcii
Uzatvorenie zmluvy Autorization form - vrátenie platby na učet klienta - Účtovná a správcovská, s.r.o.
Starostlivosť o zákazníka Accident report - majetok - ukradnutie vozidla, strata dokladov, vykradnutie hotelovej izby, strata lyží - Policajný zbor SR
Starostlivosť o zákazníka Accident report - poškodenie zdravia / úraz na prevádzke - Policajný zbor SR
Dotazník spokojnosti zisťovanie spokojnosti klientov
Evidencia prianí a sťažností vybavovanie prianí a sťažností klientov
Právne spory Uplatnenie práv a povinností - Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- advokátska kancelária
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Daňový úrad
- Colný úrad
- Slovenská pošta
- Zdravotná poisťovňa
- Sociálna poisťovňa
- Iné orgány štátnej správy
Vedenie účtovnej agendy Spracovávanie účtovnej agendy - Daňový úrad
- Účtovná a správcovská, s.r.o.
Uchovávanie dokumentov plnenie zákonných povinnosti podľa osobitných predpisov - Colný úrad
- Daňový úrad
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
Uchovávanie dokumentov archív - plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov - Daňový úrad
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Colný úrad
- Iné orgány štátnej správy
- Účtovná a správcovská, s.r.o.
registrácie Tatry card vykonanie registrácie Tatry card - Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry
Monitoring pohybu osôb ochrana majetku, BOZP, monitoring zamestnancov, odhaľovanie kriminality - Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- FINCA s.r.o.
Monitoring pohybu osôb a vozidiel ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality - Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- FINCA s.r.o.
Kontaktný formulár odpovedanie na správy a podnety potenciálnych klientov a klientov
Predaj poukazov online predaj poukazov cez webovú stránku - HORECA GROUP s.r.o.
- Účtovná a správcovská, s.r.o.
Predaj pobytov online predaj pobytov cez webovú stránku - Účtovná a správcovská, s.r.o.
- Pomáháme hoteliérům s.r.o.
- ZľavaDňa, s.r.o.
Newsletter informovanie o novinkách a akciách už existujúcich klientov

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci KONTAKT M, s.r.o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. 

Činnosť Doba archivácie
Predzmluvný vzťah maximálne 1 týždeň po ukončení pobytu
Uzatvorenie zmluvy o ubytovaní Do konca roka v ktorom bol hosť ubytovaný a nasledujúcich 10 rokov
Uzatvorenie zmluvy Aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov
Uzatvorenie zmluvy a vedenie záznamu o ubytovaní po dobu 10 rokov
Uzatvorenie zmluvy na doplnkové služby po dobu 1 dňa
Uzatvorenie zmluvy po dobu 10 rokov
Starostlivosť o zákazníka po dobu vybavenia záležitosti
Starostlivosť o zákazníka po dobu zákonnej povinnosti
Dotazník spokojnosti po dobu 5 rokov
Evidencia prianí a sťažností po dobu vybavenia priania či sťažnosti
Právne spory po dobu 10 rokov
Korešpondencia Po dobu 2 rokov
Vedenie účtovnej agendy po dobu 10 rokov
Uchovávanie dokumentov po dobu zákonnej povinnosti
Uchovávanie dokumentov po dobu zákonnej povinnosti
registrácie Tatry card po dobu trvania zmluvného vzťahu
Monitoring pohybu osôb po dobu 14 dní
Monitoring pohybu osôb a vozidiel po dobu 14 dní
Kontaktný formulár po dobu vedenia komunikácie
Predaj poukazov online po dobu trvania zmluvy
Predaj pobytov online po dobu trvania zmluvy
Newsletter po dobu 10 rokov od posledného pobytu

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu
Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu
Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: manager@hotelkontakt.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu manager@hotelkontakt.sk .