VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zástupcovia obchodných partnerov HS - PLUS, s.r.o. , Pod Táborom č. 32 , Prešov 08001, IČO: 31726402, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2990/P, (ďalej len 'HS - PLUS, s.r.o. ')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zástupcovia obchodných partnerov

V HS - PLUS, s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
IS Korešpondencia Korešpondencia bežné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail, názov a sídlo spoločnosti
Klientský IS Reklamačné konanie Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie písomností, podnet, popis reklamácie, dátum a čas podania podnetu
Klientský IS Výdaj tovaru titul, meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail, názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ
Klientský IS Predaj zabezpečovacich systémov titul, meno, priezvisko, adresa, e-mail, tel. číslo, názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ
Klientský IS Právne spory bežné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail, názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ
Klientský IS Mimosúdne vymáhanie bežné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail, názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ
Klientský IS Súdne vymáhanie bežné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail, názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ
Obchodné vzťahy Uzatváranie zmlúv bežné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail, názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, bankové spojenie
Kamerové systémy – monitoring areálu Monitoring pohybu osôb a vozidiel podobizeň dotknutých osôb, EČV vozidiel, reality realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas týchto aktivít
Kamerové systémy – monitoring prevádzky Monitoring pohybu osôb podobizeň dotknutej osoby, aktivity realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas realizovaných aktivít
IS Účtovníctvo Vedenie účtovníctva titul, meno, priezvisko, adresa, názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ
Archívna starostlivosť Uchovávanie dokumentov bežné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail, názov a sídlo spoločnosti, bankové spojenie, údaje týkajúce sa mzdovej a personálnej agendy
Marketing Kontaktovanie klientov titul, meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo
Marketing Rezervácia testovacej jazdy Meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, mesto, PSČ
Klientský IS Sprostredkovanie úverov titul, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, kontakt (tel.číslo a e-mail), výška príjmu, číslo OP, číslo VP, bankový výpis
Klientský IS Sprostredkovanie poistení titul, meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, dátum narodenia, tel. číslo, e-mail, názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, údaje o vozidle
Klientský IS Obhliadky vozidiel titul, meno, priezvisko, adresa, číslo OP, číslo VP, číslo poistnej zmluvy, tel. číslo, e-mail

Účely spracovávania údajov

HS - PLUS, s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Výdaj tovaru výdaj tovaru zákazníkom - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Predaj zabezpečovacich systémov predaj zabezpečovacich systémov - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Právne spory uplatnenie práv a povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Mimosúdne vymáhanie uplatnenie práv a povinností mimosúdnou cestou - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Súdne vymáhanie uplatnenie práv a povinností súdnou cestou - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Uzatváranie zmlúv uzatváranie zmluvných vzťahov s obchodnými a inými partnermi - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Monitoring pohybu osôb a vozidiel ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Monitoring pohybu osôb ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Vedenie účtovníctva spracovávanie účtovnej agendy - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uchovávanie dokumentov plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Kontaktovanie klientov kontaktovanie klientov, zisťovanie spokojnosti - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Rezervácia testovacej jazdy rezervácia testovacej jazdy - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Sprostredkovanie úverov financovanie predaja vozidiel - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Sprostredkovanie poistení sprostredkovanie poistenia - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Obhliadky vozidiel vykonanie obhliadky vozidla pri škodovej udalosti - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.437/2004 Z.z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č.455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.186/2009 Z.z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.351/2011 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č.157/2019 Z.z. Zákon o metrológiia o zmene a doplnení niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

HS - PLUS, s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Daňový úrad
- Pro Care
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Slovenská pošta
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií - Slovenská pošta
- Slovenská obchodná inšpekcia
Výdaj tovaru výdaj tovaru zákazníkom
Predaj zabezpečovacich systémov predaj zabezpečovacich systémov
Právne spory uplatnenie práv a povinností - Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská pošta
- Súdy SR
- JUDr. Slávka Gajdošová, advokátka
Mimosúdne vymáhanie uplatnenie práv a povinností mimosúdnou cestou - Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská pošta
- JUDr. Slávka Gajdošová, advokátka
Súdne vymáhanie uplatnenie práv a povinností súdnou cestou - Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská pošta
- Súdy SR
- JUDr. Slávka Gajdošová, advokátka
Uzatváranie zmlúv uzatváranie zmluvných vzťahov s obchodnými a inými partnermi - Daňový úrad
- Slovenská pošta
Monitoring pohybu osôb a vozidiel ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia - Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Monitoring pohybu osôb ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia - Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Vedenie účtovníctva spracovávanie účtovnej agendy - Daňový úrad
- Ing. Jarmila Stopková - STO ÚČTOV
Uchovávanie dokumentov plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
Kontaktovanie klientov kontaktovanie klientov, zisťovanie spokojnosti - Kia Motors Sales Slovensko s.r.o.
Rezervácia testovacej jazdy rezervácia testovacej jazdy - Kia Motors Sales Slovensko s.r.o.
Sprostredkovanie úverov financovanie predaja vozidiel - ČSOB Leasing, a.s.
- VÚB Leasing, a.s.
- ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Sprostredkovanie poistení sprostredkovanie poistenia - UNIQA poisťovňa a.s.
- Allianz slovenská poisťovňa a.s.
- KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
- Komunálna poisťovňa a.s.
- Generali Poisťovňa, a. s.
- ALD Automotive Slovakia s.r.o.
- ČSOB Leasing, a.s.
- VÚB Leasing, a.s.
Obhliadky vozidiel vykonanie obhliadky vozidla pri škodovej udalosti - Generali Poisťovňa, a. s.
- UNIQA poisťovňa a.s.
- Allianz slovenská poisťovňa a.s.
- KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
- Komunálna poisťovňa a.s.

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci HS - PLUS, s.r.o. , v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. 

Činnosť Doba archivácie
Korešpondencia Po dobu dvoch rokov
Reklamačné konanie Po dobu 5 rokov
Výdaj tovaru po dobu 10 rokov
Predaj zabezpečovacich systémov po dobu 10 rokov
Právne spory po dobu zákonnej povinnosti
Mimosúdne vymáhanie po dobu zákonnej povinnosti
Súdne vymáhanie po dobu zákonnej povinnosti
Uzatváranie zmlúv 5 rokov po platnosti zmluvy
Monitoring pohybu osôb a vozidiel po dobu 14 dní
Monitoring pohybu osôb po dobu 14 dní
Vedenie účtovníctva po dobu 10 rokov
Uchovávanie dokumentov po dobu zákonnej povinnosti
Kontaktovanie klientov po dobu 10 rokov
Rezervácia testovacej jazdy po dobu 10 rokov
Sprostredkovanie úverov po dobu zákonnej povinnosti
Sprostredkovanie poistení po dobu zákonnej povinnosti
Obhliadky vozidiel po dobu 10 rokov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu
Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu
Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: predaj@hsplus.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu predaj@hsplus.sk .