VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zmluvné strany TRIDE INVEST, s.r.o., Kalinčiakova 1, Banská Bystrica 97405, IČO: 31628281, Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2684/S, (ďalej len 'TRIDE INVEST')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zmluvné strany

V TRIDE INVEST rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
IS Korešpondencia Korešpondencia osobné údaje zamestnancov, titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, tel. číslo, emailová adresa, poštová adresa
IS Účtovníctvo Vedenie účtovnej agendy - interný proces Údaje o obchodných partneroch, klientoch, titul, meno, priezvisko, adresa, tel, číslo, emailová adresa, údaje potrebné na vedenie účtovnej agendy
Klientský IS Uzatvorenie vzťahu s klientom Titul, meno, priezvisko, kontaktné údaje, adresa, číslo účtu, tel. číslo, email, cena, podpis, obchodné údaje ako IČO, DIČ, IČDPH, dátum, výška platieb
Klientský IS Uzatvorenie vzťahu s klientom - objednávka tovarov a služieb Titul, meno, priezvisko, kontaktné údaje, adresa, doručovacia adresa, tel. číslo, čas a dátum doručenia, suma, konkrétna objednávka
Klientský IS Uzatvorenie vzťahu s klientom - prenájom priestorov a služieb Titul, meno, priezvisko, kontaktné údaje, adresa, tel. číslo, emailová adresa, čas a dátum konania akcie, počet osôb, vek osôb, suma, konkrétna objednávka služieb
Klientský IS Reklamačné konanie Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie písomností, podnet, popis reklamácie, dátum a čas podania podnetu, tel.číslo, email, podpis
Obchodné vzťahy Uzatváranie zmlúv s obchodnými partnermi Titul, meno, priezvisko, adresa, názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, bankové spojenie, podpis, tel. číslo, emailová adresa, objednaný a zakúpený tovar a služby, cena za zakúpený tovar alebo službu
Obchodné vzťahy Reklamačné konanie Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie písomností, e-mail, podnet, popis reklamácie, dátum a čas podania podnetu, dátum a čas dodania služby, cena za zakúpený tovar alebo službu
Kamerové priestory – monitoring administratívnych priestorov a prevádzky Monitoring administratívnych priestorov pri vstupe a monitoring prevádzky reštauračného zariadenia Podobizeň dotknutých osôb, aktivity v monitorovanom priestore, dátum a čas týchto aktivít
Kamerové systémy – monitoring verejného priestoru Monitoring verejeného priestoru budovy, predajných miest - prevádzok Typ a evidenčné číslo vozidla, podobizeň dotknutých osôb, aktivity v monitorovanom priestore, dátum a čas týchto aktivít
Marketing Direct marketing Titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, emailová adresa, ponuka
Predarchívna starostlivosť Uchovávanie dokumentov Titul, meno, priezvisko, adresa, trvalý/prechodný pobyt, stav, miesto narodenia, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, adresa doručovania písomností, fotografia, priebeh doterajších zamestnaní, životopis, názov poisťovne, tel. číslo, mailový kontakt, rodinný príslušníci - (v prípade detí - daňový bonus-meno, priezvisko dieťaťa, rodné číslo, dátum narodenia), potvrdenie o návšteve školy detí, zdravotný stav, odborná spôsobilosť, hyg. minimum – kuchár, zdravotné poistihnutie, invalidita, mzda, vzdelanie, sobášny list, rodné priezvisko, dochádzkové listy, PN, OČR, dovolenkové listy, zálohové výdavkové doklady, číslo účtu, štátna príslušnosť, stravné lístky, potvrdenie o príjme, potvrdenie o zamestnaní, pracovné zaradenie, adresa miesta výkonu práce, dátum a čas školenia, BOZP, pracovné úrazy, ZŤP, miesto a čas pracovného úrazu, príčinná súvislosť konania a pracovného úrazu, prezenčná listina, záznam z kamier pokiaľ existuje, funkcia, dátum, čas príchodu, čas odchodu, prerušenie od-do, počet odpracovaných hodín, dovolenka, sviatok, cena, obchodné údaje ako IČO, DIČ, IČDPH, výška platieb, adresa na doručovanie písomností, podnet, popis reklamácie, dátum a čas podania podnetu, dátum a čas dodania služby, cena za zakúpený tovar alebo službu, čas a dátum doručenia, suma, konkrétna objednávka, bankové spojenie, podpis, objednaný a zakúpený tovar a služby
Archívna starostlivosť Uchovávanie dokumentov Titul, meno, priezvisko, adresa, trvalý/prechodný pobyt, adresa doručovania písomností, stav, miesto narodenia, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, názov poisťovne, tel. číslo, mailový kontakt, rodinný príslušníci - (v prípade detí - daňový bonus-meno, priezvisko dieťaťa, rodné číslo, dátum narodenia), potvrdenie o návšteve školy detí, zdravotný stav, odborná spôsobilosť, hyg. minimum – kuchár, zdravotné poistihnutie, invalidita, mzda, vzdelanie, sobášny list, rodné priezvisko, dochádzkové listy, PN, OČR, dovolenkové listy, zálohové výdavkové doklady, číslo účtu, štátna príslušnosť, stravné lístky, potvrdenie o príjme, potvrdenie o zamestnaní, pracovné zaradenie, adresa miesta výkonu práce, dátum a čas školenia, BOZP, pracovné úrazy, ZŤP, miesto a čas pracovného úrazu, príčinná súvislosť konania a pracovného úrazu, prezenčná listina, záznam z kamier pokiaľ existuje, funkcia, dátum, čas príchodu, čas odchodu, prerušenie od-do, počet odpracovaných hodín, dovolenka, sviatok, cena, obchodné údaje ako IČO, DIČ, IČDPH, výška platieb, adresa na doručovanie písomností, podnet, popis reklamácie, dátum a čas podania podnetu, dátum a čas dodania služby, cena za zakúpený tovar alebo službu, čas a dátum doručenia, suma, konkrétna objednávka, bankové spojenie, podpis, objednaný a zakúpený tovar a služby

Účely spracovávania údajov

TRIDE INVEST bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Vedenie účtovnej agendy - interný proces Spracovanie účtovnej agendy - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uzatvorenie vzťahu s klientom Uzatvorenie zmluvného vzťahu - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uzatvorenie vzťahu s klientom - objednávka tovarov a služieb Uzatvorenie zmluvného vzťahu na dodanie tovarov a služieb zákazníkom formou donášky alebo rozvozu - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uzatvorenie vzťahu s klientom - prenájom priestorov a služieb Uzatvorenie zmluvného vzťahu na prenájom priestorov pre organizovanie spoločenských akcií, osláv a eventov - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Reklamačné konanie Plnenie povinností podľa osobitných predpisov práv na ochranu spotrebiteľa, riešenie podnetov a reklamácií - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uzatváranie zmlúv s obchodnými partnermi Uzatváranie zmlúv s obchodnými a inými partnermi, uzatváranie obchodných zmlúv na dodanie tovaru a služieb - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Reklamačné konanie Plnenie povinností podľa osobitných predpisov práv na ochranu spotrebiteľa, riešenie podnetov a reklamácií - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Monitoring administratívnych priestorov pri vstupe a monitoring prevádzky reštauračného zariadenia Ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Monitoring verejeného priestoru budovy, predajných miest - prevádzok Ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Direct marketing oslovovanie existujúcich zákazníkov s ponukami obdobných produktov a služieb aké si už zakúpili - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Uchovávanie dokumentov Plnenie zákonných povinností, každodenná práca - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Uchovávanie dokumentov Archív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.351/2011 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č.157/2019 Z.z. Zákon o metrológiia o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.161/2011 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.211/2000 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.437/2004 Z.z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

TRIDE INVEST ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Iné orgány štátnej správy
- Inšpektorát práce
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Policajný zbor SR
- Diana Lubellanová
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Vedenie účtovnej agendy - interný proces Spracovanie účtovnej agendy - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Uzatvorenie vzťahu s klientom Uzatvorenie zmluvného vzťahu
Uzatvorenie vzťahu s klientom - objednávka tovarov a služieb Uzatvorenie zmluvného vzťahu na dodanie tovarov a služieb zákazníkom formou donášky alebo rozvozu
Uzatvorenie vzťahu s klientom - prenájom priestorov a služieb Uzatvorenie zmluvného vzťahu na prenájom priestorov pre organizovanie spoločenských akcií, osláv a eventov
Reklamačné konanie Plnenie povinností podľa osobitných predpisov práv na ochranu spotrebiteľa, riešenie podnetov a reklamácií - Slovenská obchodná inšpekcia
- Slovenská pošta
Uzatváranie zmlúv s obchodnými partnermi Uzatváranie zmlúv s obchodnými a inými partnermi, uzatváranie obchodných zmlúv na dodanie tovaru a služieb - Daňový úrad
- Iné orgány štátnej správy
- Slovenská pošta
Reklamačné konanie Plnenie povinností podľa osobitných predpisov práv na ochranu spotrebiteľa, riešenie podnetov a reklamácií - Slovenská obchodná inšpekcia
- Slovenská pošta
Monitoring administratívnych priestorov pri vstupe a monitoring prevádzky reštauračného zariadenia Ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality - Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Inšpektorát práce
Monitoring verejeného priestoru budovy, predajných miest - prevádzok Ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality - Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Direct marketing oslovovanie existujúcich zákazníkov s ponukami obdobných produktov a služieb aké si už zakúpili
Uchovávanie dokumentov Plnenie zákonných povinností, každodenná práca - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Iné orgány štátnej správy
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
Uchovávanie dokumentov Archív - plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Iné orgány štátnej správy

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci TRIDE INVEST, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. 

Činnosť Doba archivácie
Korešpondencia 5 rokov, pokiaľ zákon neukladá inak
Vedenie účtovnej agendy - interný proces po dobu 10 rokov
Uzatvorenie vzťahu s klientom 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu
Uzatvorenie vzťahu s klientom - objednávka tovarov a služieb Počas trvania zmluvného vzťahu, max. 6 mesiacov po doručení objednávky
Uzatvorenie vzťahu s klientom - prenájom priestorov a služieb Počas trvania zmluvného vzťahu, max. 6 mesiacov po skončení spoločenskej akcie
Reklamačné konanie Po dobu 5 rokov
Uzatváranie zmlúv s obchodnými partnermi Aktuálny rok a následne po dobu 10 rokov
Reklamačné konanie Po dobu aktuálneho roka a nasledujúcich 5 rokov
Monitoring administratívnych priestorov pri vstupe a monitoring prevádzky reštauračného zariadenia 72 hodín
Monitoring verejeného priestoru budovy, predajných miest - prevádzok 72 hodín
Direct marketing Po dobu trvania súhlasu a po dobu trvania zmluvného vzťahu.
Uchovávanie dokumentov po dobu 4 roky
Uchovávanie dokumentov Po dobu zákonnej povinnosti

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu
Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu
Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: katarinapaulikova38@gmail.com .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu katarinapaulikova38@gmail.com .