VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zástupcovia obchodných partnerov Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany , Tatranská 126 , Smižany 05311, IČO: 00204251, Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Dr, vložka č.: 516/V, (ďalej len 'PD "Čingov" Smižany ')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zástupcovia obchodných partnerov

V PD "Čingov" Smižany rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zamestnanecký IS Korešpondencia Meno, priezvisko, titul, adresa, pracovné zaradenie, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch
Zamestnanecký IS Whisteblowing - oznamovanie protispoločenskej činnosti Meno, priezvisko, titul, email, adresa, kontaktné tel. č., podnet, dátum podania, dátum vyhodnotenia.
Obchodné vzťahy Uzatváranie zmlúv údaje o obchodných partneroch, meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email, pracovná pozícia
Predarchívna starostlivosť Predarchív - uchovávanie dokumentov bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email a pod.
Archívna starostlivosť Archív - uchovávanie dokumentov údaje ako meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch
IS Účtovná agenda Vedenie účtovnej agendy meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch, pracovná pozícia
IS Evidencia prenajímateľov pôdy Evidencia prenajímateľov pôdy meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa, rodné číslo, dátum narodenia, tel. číslo, email, podpis, list vlastníctva, súpis pozemkov, číslo účtu
IS Evidencia nájomných zmlúv na bytové a nebytové priestory Evidencia nájomných zmlúv na bytové a nebytové priestory údaje o obchodných partneroch, meno, priezvisko, titul, adresa, rodné číslo, číslo OP, tel. číslo, email, číslo účtu, kontaktná osoba, pracovná pozícia, účel a predmet nájmu
IS Závodná kuchyňa Evidencia stravníkov a vybavovanie objednávok, eventy a rodinné oslavy meno, priezvisko, titul, zvolené menu, údaje o obchodných partneroch, kontaktná osoba, tel. číslo, email
Kamerové systémy – monitoring priestoru prístupného verejnosti Monitoring pohybu osôb a vozidiel podobizeň dotknutých osôb, aktivity realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas týchto aktivít, EČV vozidiel

Účely spracovávania údajov

PD "Čingov" Smižany bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Whisteblowing - oznamovanie protispoločenskej činnosti Naplnenie podmienok zákona - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uzatváranie zmlúv uzatváranie zmluvných vzťahov s obchodnými a inými partnermi - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Predarchív - uchovávanie dokumentov predarchív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Archív - uchovávanie dokumentov archív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vedenie účtovnej agendy spracovávanie účtovnej agendy na základe osobitného predpisu - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Evidencia prenajímateľov pôdy vedenie evidencie prenajímateľov pôdy - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Evidencia nájomných zmlúv na bytové a nebytové priestory vedenie evidencie nájomcov bytových a nebytových priestorov - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Evidencia stravníkov a vybavovanie objednávok, eventy a rodinné oslavy vedenie evidencie stravníkov a vybavovanie objednávok, usporadúvanie eventov a rodinných osláv - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Monitoring pohybu osôb a vozidiel Ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na zákl. čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia GDPR - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č.351/2011 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.437/2004 Z.z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ústavný zákon č. 460/1992 Z.z. Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 215/2019 Z.z. Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Zákon č. 220/2004 Z.z. Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
Zákon č.116/1990 Z.z. Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov
Zákon č. 586/2003 Z.z. Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 357/2015 Z.z. Zákon o finančnej kontrole a audite
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.157/2019 Z.z. Zákon o metrológiia o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.161/2011 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č.581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon 504/ 2003 Z.z. Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

PD "Čingov" Smižany ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Súdy SR
- Iné orgány štátnej správy
Whisteblowing - oznamovanie protispoločenskej činnosti Naplnenie podmienok zákona - Slovenská pošta
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Inšpektorát práce
Uzatváranie zmlúv uzatváranie zmluvných vzťahov s obchodnými a inými partnermi - Daňový úrad
- Súdy SR
- Slovenská pošta
- Policajný zbor SR
Predarchív - uchovávanie dokumentov predarchív - plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Súdy SR
- Štatistický úrad
Archív - uchovávanie dokumentov archív - plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Iné orgány štátnej správy
Vedenie účtovnej agendy spracovávanie účtovnej agendy na základe osobitného predpisu - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Ing. Ján Štelbacký
Evidencia prenajímateľov pôdy vedenie evidencie prenajímateľov pôdy - Okresný úrad, katastrálny odbor
- Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor
Evidencia nájomných zmlúv na bytové a nebytové priestory vedenie evidencie nájomcov bytových a nebytových priestorov
Evidencia stravníkov a vybavovanie objednávok, eventy a rodinné oslavy vedenie evidencie stravníkov a vybavovanie objednávok, usporadúvanie eventov a rodinných osláv
Monitoring pohybu osôb a vozidiel Ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na zákl. čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia GDPR - Policajný zbor SR
- Súdy SR

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci PD "Čingov" Smižany , v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. 

Činnosť Doba archivácie
Korešpondencia Po dobu 2 rokov
Whisteblowing - oznamovanie protispoločenskej činnosti po dobu 3 roky
Uzatváranie zmlúv po dobu trvania zmluvy a násl. po dobu 10 rokov
Predarchív - uchovávanie dokumentov po dobu 2 roky
Archív - uchovávanie dokumentov po dobu 10 rokov ak osobitný predpis neustanovuje inak
Vedenie účtovnej agendy aktuálny rok a násl. po dobu 10 rokov
Evidencia prenajímateľov pôdy po dobu trvania zmluvy a násl. po dobu 10 rokov
Evidencia nájomných zmlúv na bytové a nebytové priestory po dobu trvania zmluvy a násl. po dobu 10 rokov
Evidencia stravníkov a vybavovanie objednávok, eventy a rodinné oslavy po dobu trvania zmluvného vzťahu
Monitoring pohybu osôb a vozidiel po dobu 14 dní

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu
Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu
Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: office@moneypool.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu office@moneypool.sk .