VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zákazníci IT - COMPUTERS - JK s. r. o., Ľ. Fullu 1988/12, Zvolen 96001, IČO: 52788750, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 29388/S, (ďalej len 'IT - COMPUTERS - JK s. r. o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zákazníci

V IT - COMPUTERS - JK s. r. o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Marketing Direct marketing Meno, priezvisko, elektronická adresa, zakúpený tovar, mesto, adresa
Kamerové systémy – monitoring verejného priestoru Monitoring verejeného priestoru predajných miest - prevádzok Podobizeň dotknutých osôb, dátum a čas vyhotovenia záznamu, aktivity v monitorovanom priestore, názov prevádzky.
Obchodné vzťahy Uzatváranie zmlúv a spracúvanie objednávok Meno, priezvisko, názov dpoločnosti, ktorú zastupuje, adresa, elektronická adresa, telefonický kontak, objednaný a zakúpený tovar a služby, cena za zakúpený tovar alebo službu
Obchodné vzťahy Reklamačné konanie Meno a priezvisko, adresa, elektronická adresa, dátum a čas uzatovrenie zmluvy, predmet reklamácie, dátum a čas dodania služby, cena za zakúpený tovar alebo službu
eShop Registrácia Meno, priezvisko, elektronická adresa, telefonický kontakt
eShop Uzatvorenie vzťahu s klientom Meno, Priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na doručenie, názov zastupovanej spoločnosti, telefonický kontakt, elektronická adresa, zakúpený tovar, cena za zakúpený tovar alebo službu
eShop Reklamačné konanie Meno a priezvisko, adresa, elektronická adresa, dátum a čas uzatovrenie zmluvy, predmet reklamácie, dátum a čas dodania služby, cena za zakúpený tovar alebo službu
Archávna a predarchívna starostlivosť Uchovávanie dokumentácie s archivačnou hodnotou podľa osobitných predpisov Podľa predchádzajúcich spracovateľských procesov a zákomnných povinností

Účely spracovávania údajov

IT - COMPUTERS - JK s. r. o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Direct marketing oslovovanie existujúcich zákazníkov s ponukami obdobných produktov a služieb aké si už zakúpili - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Monitoring verejeného priestoru predajných miest - prevádzok Ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Uzatváranie zmlúv a spracúvanie objednávok Uzatváranie obchodných zmlúv na dodanie tovaru a služieb - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Reklamačné konanie Plnenie povinností podľa osobitných predpisov práv na ochranu spotrebiteľa - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Registrácia Overenie a registrovanie klientov eShopu - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Uzatvorenie vzťahu s klientom Predaj tovaru a služieb - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Reklamačné konanie Plnenie povinností podľa osobitných predpisov práv na ochranu spotrebiteľa - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uchovávanie dokumentácie s archivačnou hodnotou podľa osobitných predpisov Plnenie povinností podľa osobitných predpisov - archivácia dokumentov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.437/2004 Z.z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č.161/2011 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č.653/2002 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č.351/2011 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Vyhláška č.537/2011 Z.z. Vyhláška MFSR ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadeniana výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu,prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu)
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č.467/2002 Z.z. Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.108/2000 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
Zákon č.22/2004 Z.z. Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č.581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

IT - COMPUTERS - JK s. r. o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Direct marketing oslovovanie existujúcich zákazníkov s ponukami obdobných produktov a služieb aké si už zakúpili - Úrad na ochranu osobných údajov
- Slovenská obchodná inšpekcia
Monitoring verejeného priestoru predajných miest - prevádzok Ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa
Uzatváranie zmlúv a spracúvanie objednávok Uzatváranie obchodných zmlúv na dodanie tovaru a služieb - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Reklamačné konanie Plnenie povinností podľa osobitných predpisov práv na ochranu spotrebiteľa - Súdy SR
Registrácia Overenie a registrovanie klientov eShopu - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Policajný zbor SR
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Súdy SR
- Prokuratúra SR
- AT Computer, s.r.o.
Uzatvorenie vzťahu s klientom Predaj tovaru a služieb - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Slovenská obchodná inšpekcia
- AT Computer, s.r.o.
- Exekútorský úrad
Reklamačné konanie Plnenie povinností podľa osobitných predpisov práv na ochranu spotrebiteľa - AT Computer, s.r.o.
- Daňový úrad
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Súdy SR
Uchovávanie dokumentácie s archivačnou hodnotou podľa osobitných predpisov Plnenie povinností podľa osobitných predpisov - archivácia dokumentov - Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci IT - COMPUTERS - JK s. r. o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. 

Činnosť Doba archivácie
Direct marketing Po dobu trvania súhlasu a po dobu trvania zmluvného vzťahu.
Monitoring verejeného priestoru predajných miest - prevádzok 14 dní
Uzatváranie zmlúv a spracúvanie objednávok Aktuálny rok a následne po dobu 10 rokov
Reklamačné konanie Po dobu aktuálneho roka a nasledujúce 3 roky
Registrácia Po dobu trvania registrácie a následne 3 roky
Uzatvorenie vzťahu s klientom aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov
Reklamačné konanie Aktuálny rok a nasledujúce 3 roky
Uchovávanie dokumentácie s archivačnou hodnotou podľa osobitných predpisov Po dobu podľa osobitných predpisov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: ing.jan.kolecko@gmail.com .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu ing.jan.kolecko@gmail.com .