VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zákazníci Kamienka, s.r.o., Mierová 388/17, Valaská - Piesok 97646, IČO: 53622740, OR OS Banská Bystrica Oddiel: s.r.o Vložka č. 41084/S, (ďalej len 'Anna Pažitná - Kamenná chata pod Chopkom')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zákazníci

V Anna Pažitná - Kamenná chata pod Chopkom rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zamestnanecký IS Právne spory Titul, Meno, Priezvisko, adresa trvalého bydliska, elektronická adresa, tel.č., čislo identifikačného dokladu, kauzálny priebeh vzniknutého sporu, dátum a čas riešenia a komunikácie s protistranou, výška pohľadávky, výška plnenia, právne zastúpenie, adresa na doručovanie písomností, kontaktné osoby
Zákaznícky IS Reklamačné konanie Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adrese doručovania písomností, kontaktná elektronická adresa, kontaktné telefónne číslo, predmet reklamácie/podnetu, dátum a čas podania reklamácie/podnetu, predbežný terín vybavenia reklamácie/podnetu, termín vybavenia reklamácie/podnetu,
Zákaznícky IS Právne spory ohľadom poskytovaných služieb prevádzkovateľa Meno, Priezvisko, adresa, tel.č, e-mail, č. identifikačného dokladu, kauza a kauzálny priebeh, dátum a čas kauzy, svedkovia kauzy.
Zákaznícky IS Mimosúdne vymáhanie Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adrese doručovania písomností, kontaktná elektronická adresa, kontaktné telefónne číslo, predmet reklamácie/podnetu, dátum a čas podania reklamácie/podnetu,
Zákaznícky IS Súdne vymáhanie Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adrese doručovania písomností, kontaktná elektronická adresa, kontaktné telefónne číslo, predmet reklamácie/podnetu, dátum a čas podania reklamácie/podnetu, príslušný súd alebo správny orgán, dátum podania, dátum a čas vydania termínu pojednávania, dátumu a čas vydania rozhodnutia, využívanie opravných prostriedkov
Kamerové systémy – monitoring verejného priestoru Kamerové systémy ochrana perimetra chaty Podobizeň dotknutej osoby,dátum a čas, vykonavane aktivity dotknutej osoby v monitorovanom priestore
Predarchívna starostlivosť a archívna starostlivosť Uchovávanie údajov Meno, Priezvisko, adresa, číslo identifikačného dokladu, termíny ubytovania, termíny zamestnania, vyplatené odmeny, účtovanie za služby,kontaktné údaje, Štátna príslušnosť, vek, evidencia pohľadávok, história platobnej disciplíny, výška platieb, výška dlhu, rod, história kontaktovania a disciplína kontaktovania.

Účely spracovávania údajov

Anna Pažitná - Kamenná chata pod Chopkom bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Právne spory Uplatnenie práv a právnych povinnosti - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Právne spory ohľadom poskytovaných služieb prevádzkovateľa Podanie podnetu na základe sporu a uplatnenie si nárokov Prevádzkovateľa - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Mimosúdne vymáhanie Uplatnenie si nároku a práva mimosúdne vymáhanie - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Súdne vymáhanie Uplatnenie si nároku a práva súdnou cestou - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Kamerové systémy ochrana perimetra chaty Monitoring a ochrana majetku prevadzkovateľa - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Uchovávanie údajov Plnenie povinností podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.161/2011 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Anna Pažitná - Kamenná chata pod Chopkom ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Právne spory Uplatnenie práv a právnych povinnosti - Daňový úrad
- Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- FINSERVIS BREZNO, s.r.o.
- eL-ekon, s.r.o.
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií - Slovenská obchodná inšpekcia
- Súdy SR
Právne spory ohľadom poskytovaných služieb prevádzkovateľa Podanie podnetu na základe sporu a uplatnenie si nárokov Prevádzkovateľa - Slovenská obchodná inšpekcia
- Súdy SR
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
Mimosúdne vymáhanie Uplatnenie si nároku a práva mimosúdne vymáhanie - Slovenská obchodná inšpekcia
Súdne vymáhanie Uplatnenie si nároku a práva súdnou cestou - Exekútorský úrad
- Súdy SR
Kamerové systémy ochrana perimetra chaty Monitoring a ochrana majetku prevadzkovateľa - Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Zdravotná poisťovňa
Uchovávanie údajov Plnenie povinností podľa osobitných predpisov - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Súdy SR
- Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- FINSERVIS BREZNO, s.r.o.
- eL-ekon, s.r.o.

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci Anna Pažitná - Kamenná chata pod Chopkom, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. 

Činnosť Doba archivácie
Právne spory Do ukončenia sporu
Reklamačné konanie Počas trvania zmluvného vzťahu a nasledujúce tri mesiace
Právne spory ohľadom poskytovaných služieb prevádzkovateľa Do ukončenia sporu a nasledujúcich 10 rokov
Mimosúdne vymáhanie 10 rokov po ukončení sporu
Súdne vymáhanie 10 rokov po vydaní rozhodnutia
Kamerové systémy ochrana perimetra chaty Automatizovaný prepis
Uchovávanie údajov Zamestnanecké údaje do dovŕšenie 70 rokov príslušnej dotknutej osoby, obchodné údaje aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov všetko v Archívnom systéme.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: pazitka@kamennachata.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu pazitka@kamennachata.sk .