VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – blízke osoby [rodičia a zákonní zástupcovia] Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Tročany 22, Tročany 22, Tročany 08641, IČO: 42037077, Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, (ďalej len 'Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Tročany 22')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
blízke osoby [rodičia a zákonní zástupcovia]

V Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Tročany 22 rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zamestnanecký IS Korešpondencia Titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch, kontaktná osoba
Klientský IS Uzatvorenie vzťahu s klientom - diagnostická činnosť a následná starostlivosť Titul, meno, priezvisko, tel. číslo, email, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, kontakt na zákonného zástupcu, škola, ročník, triedny učiteľ, dôvod vyšetrenia, lekárstva starostlivosť u lekára, vážnejšie prekonané choroby, rodinná anamnéza, údaje o súrodencoch, osobná anamnéza, podpis
Klientský IS Vedenie osobného spisu Titul, meno, priezvisko, tel. číslo, email, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, kontakt na zákonného zástupcu, škola, ročník, triedny učiteľ, dôvod vyšetrenia, lekárstva starostlivosť u lekára, vážnejšie prekonané choroby, rozšírená rodinná anamnéza, údaje o súrodencoch, rozšírená osobná anamnéza, podpis
Klientský IS Vyhotovenie kamerového záznamu za účelom diagnostiky a terapie podobizeň dotknutej osoby, aktivity realizované dotknutou osobou, dátum a čas týchto aktivít
Predarchívna starostlivosť Predarchív - uchovávanie dokumentov údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje obchodných partnerov a pod.
Archívna starostlivosť Archív - uchovávanie dokumentov údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje obchodných partnerov a pod.
Kamerové systémy – monitoring verejného priestoru Monitoring čakární pracoviska Podobizeň dotknutých osôb, dátum a čas vyhotovenia záznamu, aktivity v monitorovanom priestore, názov prevádzky.
Kamerové systémy – monitoring verejného priestoru Monitoring parkoviska a ostatného pozemku prevádzkovateľa Podobizeň dotknutých osôb, dátum a čas vyhotovenia záznamu, aktivity v monitorovanom priestore, názov prevádzky, EČ vozidla

Účely spracovávania údajov

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Tročany 22 bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Uzatvorenie vzťahu s klientom - diagnostická činnosť a následná starostlivosť Uzatvorenie zmluvného vzťahu za účelom psychologického, špeciálnopedagogického, logopedického, liečebno-pedagogického vyšetrenia - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Vedenie osobného spisu vedenie osobného spisu dieťaťa alebo žiaka - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vyhotovenie kamerového záznamu za účelom diagnostiky a terapie Vyhotovenie kamerového záznamu za účelom diagnostiky a terapie žiaka, dieťaťa - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Predarchív - uchovávanie dokumentov predarchív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Archív - uchovávanie dokumentov archív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Monitoring čakární pracoviska Ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na zákl. čl.6 ods.1 písm. f) Nariadenia GDPR - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Monitoring parkoviska a ostatného pozemku prevádzkovateľa Ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na zákl. čl.6 ods.1 písm. f) Nariadenia GDPR - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č. 245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.211/2000 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č. 199/1994 Z. z. Zákon o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č. 596/2003 Z.z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Tročany 22 ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Štatistický úrad
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
- Obec Tročany
- Prešovský samosprávny kraj
Uzatvorenie vzťahu s klientom - diagnostická činnosť a následná starostlivosť Uzatvorenie zmluvného vzťahu za účelom psychologického, špeciálnopedagogického, logopedického, liečebno-pedagogického vyšetrenia - FreeTech, spol. s r. o.
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
- Obec Tročany
- Prešovský samosprávny kraj
Vedenie osobného spisu vedenie osobného spisu dieťaťa alebo žiaka - FreeTech, spol. s r. o.
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vyhotovenie kamerového záznamu za účelom diagnostiky a terapie Vyhotovenie kamerového záznamu za účelom diagnostiky a terapie žiaka, dieťaťa
Predarchív - uchovávanie dokumentov predarchív - plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
- Prešovský samosprávny kraj
- Iné orgány štátnej správy
Archív - uchovávanie dokumentov archív - plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Iné orgány štátnej správy
Monitoring čakární pracoviska Ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na zákl. čl.6 ods.1 písm. f) Nariadenia GDPR - Policajný zbor SR
- Súdy SR
Monitoring parkoviska a ostatného pozemku prevádzkovateľa Ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na zákl. čl.6 ods.1 písm. f) Nariadenia GDPR - Policajný zbor SR
- Súdy SR

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Tročany 22, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. 

Činnosť Doba archivácie
Korešpondencia Po dobu 2 rokov
Uzatvorenie vzťahu s klientom - diagnostická činnosť a následná starostlivosť 20 rokov od posledného poskytnutia starostlivosti
Vedenie osobného spisu 20 rokov od posledného poskytnutia starostlivosti
Vyhotovenie kamerového záznamu za účelom diagnostiky a terapie maximálne po dobu 5 rokov
Predarchív - uchovávanie dokumentov po dobu 1 roka
Archív - uchovávanie dokumentov po dobu 10 rokov ak osobitný predpis neustanovuje inak
Monitoring čakární pracoviska po dobu 10 dní
Monitoring parkoviska a ostatného pozemku prevádzkovateľa po dobu 7 dní

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: kstasakova@gmail.com .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu kstasakova@gmail.com .