VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – budúci zákazníci NAOS SLOVAKIA s. r. o., Žižkova 9, Bratislava 811 02, IČO: 35753901, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.17973/B, (ďalej len 'NAOS SLOVAKIA s. r. o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
budúci zákazníci

V NAOS SLOVAKIA s. r. o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zamestnanecký IS Evidencia poštových zásielok meno, priezvisko, adresa, tel.číslo
Marketing Direct marketing Email
Marketing Marketingové súhlasy ("Kontaktný formulár", "Napíšte nám...") Kontaktný formulár (email, typ dotknutej osoby /súkromná, alebo zdravotný pracovník/, dôvod, správa, vek /viac ako 16 rokov/), pre formulár "Napíšte nám príbeh" navyše meno, priezvisko, telefónne číslo, mesto, príbeh, korešpondenčná adresa, fotografie
Marketing Kampane, spotrebiteľské súťaže, akcie meno, priezvisko, adresa, mailová adresa, telefonický kontakt, fotografia, problematika pokožky, záujem o vybraté témy, vybratý produkt, dátum narodenia, kožná diagnóza, záujmy o produkty, dátum a typ súťaže
Marketing Aplikácia chatbot Olívia Facebookový profil, meno a priezvisko, podmienka vek >16r., profilový obrázok, pohlavie, lokalizácia (nastavenie jazyka), časová zóna

Účely spracovávania údajov

NAOS SLOVAKIA s. r. o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Evidencia poštových zásielok Evidencia došlej a odoslanej pošty - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Direct marketing Podpora vlastných produktov, služieb a noviniek formou Newslettera - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Marketingové súhlasy ("Kontaktný formulár", "Napíšte nám...") V rámci komunikácie s Vami cez kontaktné formuláre môže dôjsť k využívaniu ďalších osobných údajov, ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame. - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Kampane, spotrebiteľské súťaže, akcie Na podporu predaja našich produktov, pre zabezpečenie Vašej informovanosti o najnovších našich produktoch, službách a akciách. Community management - manažment správ, komentárov na sociálnych sieťach - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Aplikácia chatbot Olívia Špeciálne ponuky a propagácia udalostí formou zasielaných správ užívateľom fB messengra - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

NAOS SLOVAKIA s. r. o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Evidencia poštových zásielok Evidencia došlej a odoslanej pošty - Slovenská pošta
- DER kurier (kuriér)
- Sent (kuriér)
- GEIS SK (kuriér)
- GLS (kuriér)
Direct marketing Podpora vlastných produktov, služieb a noviniek formou Newslettera - Fresh Services, s.r.o.
- Elite solutions, s.r.o.
Marketingové súhlasy ("Kontaktný formulár", "Napíšte nám...") V rámci komunikácie s Vami cez kontaktné formuláre môže dôjsť k využívaniu ďalších osobných údajov, ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame. - Fresh Services, s.r.o.
Kampane, spotrebiteľské súťaže, akcie Na podporu predaja našich produktov, pre zabezpečenie Vašej informovanosti o najnovších našich produktoch, službách a akciách. Community management - manažment správ, komentárov na sociálnych sieťach - Slovenská obchodná inšpekcia
- Fresh Services, s.r.o.
- Elite solutions, s.r.o.
- Stevona, s.r.o.
Aplikácia chatbot Olívia Špeciálne ponuky a propagácia udalostí formou zasielaných správ užívateľom fB messengra - Botmedia s.r.o.

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci NAOS SLOVAKIA s. r. o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. 

Činnosť Doba archivácie
Evidencia poštových zásielok bežná korešpondencia 2 roky, doba uchovávania doručených dokladov podľa typu dokladu a príslušnej legislatívy
Direct marketing do odvolania súhlasu
Marketingové súhlasy ("Kontaktný formulár", "Napíšte nám...") max. 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, prípadne do odvolania súhlasu pri schválenom súhlase
Kampane, spotrebiteľské súťaže, akcie do celkového ukončenia súťaže, v prípade účtovných dokladov po dobu 10 rokov
Aplikácia chatbot Olívia 3 roky od udelenia súhlasu

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: ochranaudajov@sk.naos.com .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu ochranaudajov@sk.naos.com .