VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zákazníci V + V JASNÁ, s.r.o., Demänovská Dolina 328, Demänovská Dolina 03101, IČO: 36416720, Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,Vložka číslo: 14749/L, (ďalej len 'V + V JASNÁ, s.r.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zákazníci

V V + V JASNÁ, s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Klientský IS Predzmluvný vzťah Meno, priezvisko, titul, adresa, dátum a čas pobytu, zdravotné znevýhodnenie, alergie a pod., typ izby, údaje o spolubývajúcich, tel. číslo, email, vek dieťaťa
Klientský IS Uzatvorenie zmluvy Titul, Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, elektronická adresa, telefonický kontakt, adresa na doručovanie, zoznam priradených osôb
Klientský IS Uzatvorenie zmluvy o ubytovaní Titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo identifikačného dokladu, dátum narodenia, štátna príslušnosť, dátum a čas pobytu, číslo izby, rozsah využívaných služieb, EČ vozidla
Klientský IS Uzatvorenie zmluvy na služby bez ubytovania Titul, meno, priezvisko, adresa, číslo účtu, dátum a čas prenájmu, typ podujatia, počet hostí, menu, osobitné požiadavky, cena
Klientský IS Uzatvorenie zmluvy Titul, meno, priezvisko, adresa, číslo účtu, výška platby, dátum a čas plnienie platby
Klientský IS Uzatvorenie zmluvy a vedenie záznamu o ubytovaní Titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, fakturačná adresa, dátum narodenia, štátna príslušnosť, spolubývajúci, evidenčné číslo motorového vozidla, dátum a čas príchodu, dátum a čas odchodu, číslo platobnej či kreditnej karty, dátum a čas pripísania platby na účet, zdravotné špecifikácie dotknutej osoby v prípade ak ich uvedie
Klientský IS Uzatvorenie zmluvy na doplnkové služby Titul, meno, priezvisko, číslo izby, dotknutou osobou identifikované upozornenia na zdravotné komplikácie
Klientský IS Uzatvorenie zmluvy Titul, meno, priezvisko, adresa, číslo účtu, výška platby, dátum a čas vrátenia platby
Klientský IS Evidencia prianí a sťažností meno, priezvisko, titul, číslo izby, dátum pobytu, predmet priania či sťažnosti
Klientský IS Právne spory bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa a pod.
Zamestnanecký IS Korešpondencia Meno a priezvisko, adresa, pracovné zaradenie, e-mailová adresa
IS Účtovníctvo vedenie účtovnej agendy údaje o obchodných partneroch, meno, priezvisko titul, adresa, telefónne číslo, e-mail
Predarchívna starostlivosť Uchovávanie dokumentov meno, priezvisko, adresa, titul, telefónne číslo, e-mail a údaje týkajúce sa mzdovej, personálnej a účtovnej agendy
Archívna starostlivosť Archív-uchovávanie dokumentov meno, priezvisko, adresa, titul, telefónne číslo, e-mail a údaje týkajúce sa mzdovej, personálnej a účtovnej agendy
Kamerové systémy – monitoring prevádzky Monitoring pohybu osôb, BOZP, zamestnancov podobizeň dotknutých osôb, aktivity realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas týchto aktivít
Kamerové systémy – monitoring verejného priestoru Monitoring pohybu osôb a vozidiel podobizeň dotknutých osôb, aktivity realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas týchto aktivít, EČ vozidla

Účely spracovávania údajov

V + V JASNÁ, s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Predzmluvný vzťah Výber ubytovacieho zariadenia - objednávania, online rezervácia - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Uzatvorenie zmluvy Gopass karta - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Uzatvorenie zmluvy o ubytovaní Vytvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Uzatvorenie zmluvy na služby bez ubytovania AKCIE - rezervačný systém na prenájmy priestorov, reštaurácia - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Uzatvorenie zmluvy Autorization form - získanie predplatby - úhrada pobytu - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Uzatvorenie zmluvy a vedenie záznamu o ubytovaní Ubytovanie hostí v zariadení - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Uzatvorenie zmluvy na doplnkové služby rezervácie doplnkových služieb - wellness - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Uzatvorenie zmluvy Autorization form - vrátenie platby na učet klienta - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Evidencia prianí a sťažností vybavovanie prianí a sťažností klientov - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Právne spory uplatnenie práv a povinností podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
vedenie účtovnej agendy spracovávanie účtovnej agendy podľa oosbitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uchovávanie dokumentov príručný archív, plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Archív-uchovávanie dokumentov archív-plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Monitoring pohybu osôb, BOZP, zamestnancov ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na zákl. oprávneného záujmu prevádzkovateľa - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Monitoring pohybu osôb a vozidiel ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na zákl. oprávneného záujmu prevádzkovateľa - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č.351/2011 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.161/2011 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č.437/2004 Z.z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

V + V JASNÁ, s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Predzmluvný vzťah Výber ubytovacieho zariadenia - objednávania, online rezervácia - Cestovné kancelárie
- sorger.sk
- megaubytovanie
- ubytovanienaslovensku
- Booking.com
- Expedia.com
Uzatvorenie zmluvy Gopass karta - Tatry Moutain Resorts a.s.
Uzatvorenie zmluvy o ubytovaní Vytvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou
Uzatvorenie zmluvy na služby bez ubytovania AKCIE - rezervačný systém na prenájmy priestorov, reštaurácia
Uzatvorenie zmluvy Autorization form - získanie predplatby - úhrada pobytu - Booking.com
- Expedia.com
- megaubytovanie
- ubytovanienaslovensku
- sorger.sk
Uzatvorenie zmluvy a vedenie záznamu o ubytovaní Ubytovanie hostí v zariadení - Cudzinecká polícia
- obec Demänovská dolina
Uzatvorenie zmluvy na doplnkové služby rezervácie doplnkových služieb - wellness
Uzatvorenie zmluvy Autorization form - vrátenie platby na učet klienta
Evidencia prianí a sťažností vybavovanie prianí a sťažností klientov
Právne spory uplatnenie práv a povinností podľa osobitných predpisov - Policajný zbor SR
- Súdy SR
- advokátska kancelária
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Daňový úrad
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Iné orgány štátnej správy
vedenie účtovnej agendy spracovávanie účtovnej agendy podľa oosbitných predpisov - Daňový úrad
- Alexandra Kožuškaničová
Uchovávanie dokumentov príručný archív, plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Slovenská pošta
- Iné orgány štátnej správy
Archív-uchovávanie dokumentov archív-plnenie zákonných povinností
Monitoring pohybu osôb, BOZP, zamestnancov ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na zákl. oprávneného záujmu prevádzkovateľa - Policajný zbor SR
- Súdy SR
Monitoring pohybu osôb a vozidiel ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na zákl. oprávneného záujmu prevádzkovateľa - Policajný zbor SR
- Súdy SR

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci V + V JASNÁ, s.r.o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. 

Činnosť Doba archivácie
Predzmluvný vzťah po dobu 10 rokov
Uzatvorenie zmluvy po dobu trvania zmluvy
Uzatvorenie zmluvy o ubytovaní Do konca roka v ktorom bol hosť ubytovaný a nasledujúcich 10 rokov
Uzatvorenie zmluvy na služby bez ubytovania Aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov
Uzatvorenie zmluvy Aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov
Uzatvorenie zmluvy a vedenie záznamu o ubytovaní 10 rokov
Uzatvorenie zmluvy na doplnkové služby po dobu 3 rokov
Uzatvorenie zmluvy Aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov
Evidencia prianí a sťažností po dobu 3 roky
Právne spory po dobu 10 rokov
Korešpondencia Po dobu 2 rokov
vedenie účtovnej agendy po dobu 10 rokov
Uchovávanie dokumentov po dobu 1 roka
Archív-uchovávanie dokumentov po dobu zákonnej povinnosti
Monitoring pohybu osôb, BOZP, zamestnancov po dobu 14 dní
Monitoring pohybu osôb a vozidiel po dobu 14 dní

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: vojtek@jasnavj.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu vojtek@jasnavj.sk .