VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zákazníci firmaprefirmy.sk s.r.o., Werferova 6 , Košice 04011, IČO: 52227103, Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 45640/V, (ďalej len 'firmaprefirmy.sk s.r.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zákazníci

V firmaprefirmy.sk s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zamestnanecký IS Korešpondencia meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email, názov spoločnosti, kontaktná osoba, pracovné zaradenie
IS Účtovná agenda Vedenie účtovníctva údaje o obchodných partneroch, meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email
Predarchívna starostlivosť Uchovávanie dokumentov bežné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email a pod.
Archívna starostlivosť Archív - uchovávanie dokumentov bežné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email, názov spoločnosti a pod.
Klientský IS Živnostenské oprávnenie meno, priezvisko, titul, adresa, rodné číslo, číslo OP, dátum narodenia, trvalý pobyt, register trestov (meno otca a matky), miesto narodenia, zdravotná poisťovňa, miesto podnikania, zoznam živností, názov živnosti, štátna príslušnosť, tel. číslo, email
Klientský IS Obchodné spoločnosti meno, priezvisko, titul, adresa, rodné číslo, číslo OP, dátum narodenia, trvalý pobyt, register trestov (meno otca a matky), miesto narodenia, zdravotná poisťovňa, miesto podnikania, zoznam živností, názov živnosti, štátna príslušnosť, tel. číslo, email
Klientský IS Virtuálne sídlo obchodné meno spoločnosti, meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa, štatutárny zástupca, tel. číslo, email, dátum narodenia, číslo OP
Klientský IS Virtuálne sídlo (pošta) meno, priezvisko, titul, adresa, názov spoločnosti, údaje o poverenom zástupcovi na prebratie pošty, obsah pošty (v prípade zmluvne dohodnutej služby)
Klientský IS Marketing meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email, názov spoločnosti, pracovná pozícia
Klientský IS Online systém firmaprefirmy.sk meno, priezvisko, titul, adresa, rodné číslo, číslo OP, dátum narodenia, trvalý pobyt, register trestov (meno otca a matky), miesto narodenia, zdravotná poisťovňa, miesto podnikania, zoznam živností, názov živnosti, štátna príslušnosť, tel. číslo, email
Klientský IS Virtuálny asistent meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email, v prípade plnomocenstva číslo OP, rodné číslo, údaje potrebné na výkon služby virtuálneho asistenta
Klientský IS Trvalý pobyt meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, tel. číslo, email, trvalé bydlisko, rodné číslo, číslo OP, miesto narodenia, štátne občianstvo
Klientský IS Reklamačné konanie Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie písomností, podnet, popis reklamácie, dátum a čas podania podnetu
Klientský IS Právne spory údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, názov spoločnosti a pod.
Klientský IS Online objednávka služieb meno, priezvisko, titul, adresa, rodné číslo, číslo OP, dátum narodenia, trvalý pobyt, register trestov (meno otca a matky), miesto narodenia, zdravotná poisťovňa, miesto podnikania, zoznam živností, názov živnosti, štátna príslušnosť, tel. číslo, email (podľa druhu objednávky)
Klientský IS Webová stránka (kontaktný formulár) meno, priezvisko, titul, email, tel. číslo, správa
Klientský IS Newsletter mailová adresa

Kategórie osobných údajov - Sprostredkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Klientský IS Sprostredkovanie obchodu meno, priezvisko, titul, tel. číslo, email, názov spoločnosti, ičo
Klientský IS Vedenie účtovníctva meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, údaje týkajúce sa obchodných partnerov, účtovná agenda, email

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

firmaprefirmy.sk s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vedenie účtovníctva spracovávanie účtovnej agendy podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uchovávanie dokumentov predarchív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Archív - uchovávanie dokumentov archív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Živnostenské oprávnenie založenie, zmena, pozastavenie, zrušenie živnostenského oprávnenia - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Obchodné spoločnosti založenie, zmena obchodných spoločností - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Virtuálne sídlo zriadenie registračného sídla - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Virtuálne sídlo (pošta) spracovanie, evidencia a preposielanie prijatej pošty - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Marketing online marketing a konzultácie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Online systém firmaprefirmy.sk administrácia zakúpených služieb - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Virtuálny asistent výkon služby virtuálneho asistenta - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Trvalý pobyt zriadenie trvalého pobytu pre účely evidencie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Právne spory uplatnenie práv a povinností podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Online objednávka služieb objednanie služieb prostredníctvom online formuláru - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Webová stránka (kontaktný formulár) odpovedanie na správy a podnety - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Newsletter zasielanie newslettrov novým a existujúcim zákazníkom - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Účely spracovávania údajov - Sprostredkovateľ

firmaprefirmy.sk s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Sprostredkovanie obchodu sprostredkovanie obchodu spolupracujúcim spoločnostiam - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Vedenie účtovníctva spracovávanie účtovníctva ako sprostredkovateľ - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.452/2021 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č.437/2004 Z.z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č.161/2011 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č.157/2019 Z.z. Zákon o metrológiia o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

firmaprefirmy.sk s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Súdy SR
- Zdravotná poisťovňa
- Štatistický úrad
- Iné orgány štátnej správy
Vedenie účtovníctva spracovávanie účtovnej agendy podľa osobitných predpisov - Ing. Jana Šlarková
- Daňový úrad
Uchovávanie dokumentov predarchív - plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Iné orgány štátnej správy
Archív - uchovávanie dokumentov archív - plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Iné orgány štátnej správy
Živnostenské oprávnenie založenie, zmena, pozastavenie, zrušenie živnostenského oprávnenia - Daňový úrad
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Okresný úrad odbor živnostenského podnikania
- Mgr. Peter Kavulič, advokát
- Bohuslav Potočňák - BTect
Obchodné spoločnosti založenie, zmena obchodných spoločností - Okresný úrad odbor živnostenského podnikania
- Daňový úrad
- Súdy SR
- Mgr. Peter Kavulič, advokát
- Bohuslav Potočňák - BTect
Virtuálne sídlo zriadenie registračného sídla - Bohuslav Potočňák - BTect
- Súdy SR
- Mgr. Peter Kavulič, advokát
Virtuálne sídlo (pošta) spracovanie, evidencia a preposielanie prijatej pošty - Slovenská pošta
- Bohuslav Potočňák - BTect
Marketing online marketing a konzultácie - WayUP Trading Slovakia, s.r.o.
Online systém firmaprefirmy.sk administrácia zakúpených služieb - WebSupport, s.r.o.
- Bohuslav Potočňák - BTect
- Mgr. Peter Kavulič, advokát
- Policajný zbor SR
- Súdy SR
Virtuálny asistent výkon služby virtuálneho asistenta
Trvalý pobyt zriadenie trvalého pobytu pre účely evidencie - Bohuslav Potočňák - BTect
- Obec
- Policajný zbor SR
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií - Slovenská pošta
- Slovenská obchodná inšpekcia
Právne spory uplatnenie práv a povinností podľa osobitných predpisov - Mgr. Peter Kavulič, advokát
- Policajný zbor SR
- Slovenská pošta
- Súdy SR
Online objednávka služieb objednanie služieb prostredníctvom online formuláru - Okresný úrad odbor živnostenského podnikania
- Mgr. Peter Kavulič, advokát
Webová stránka (kontaktný formulár) odpovedanie na správy a podnety - Bohuslav Potočňák - BTect
Newsletter zasielanie newslettrov novým a existujúcim zákazníkom - Bohuslav Potočňák - BTect
- WebSupport, s.r.o.
- Smartemailing.cz

firmaprefirmy.sk s.r.o. ako sprostredkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Sprostredkovanie obchodu sprostredkovanie obchodu spolupracujúcim spoločnostiam - Bohuslav Potočňák - BTect
- Mgr. Peter Kavulič, advokát
- WayUP Trading Slovakia, s.r.o.
- Jana Grečová - GANYMEDA
- Eva Liptáková ELI
- Money Pool s.r.o.
- ČSOB banka a.s.
Vedenie účtovníctva spracovávanie účtovníctva ako sprostredkovateľ - Daňový úrad
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Jana Grečová - GANYMEDA
- Eva Liptáková ELI

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci firmaprefirmy.sk s.r.o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Korešpondencia Po dobu 2 rokov
Vedenie účtovníctva Aktuálny rok a následne 10 rokov
Uchovávanie dokumentov po dobu 1 roka
Archív - uchovávanie dokumentov po dobu zákonnej povinnosti
Živnostenské oprávnenie po dobu trvania zmluvy
Obchodné spoločnosti po dobu trvania zmluvy
Virtuálne sídlo po dobu trvania zmluvy
Virtuálne sídlo (pošta) po dobu trvania zmluvy
Marketing po dobu trvania zmluvy
Online systém firmaprefirmy.sk po dobu trvania zmluvy a násl. po dobu 1 roka
Virtuálny asistent po dobu trvania zmluvy a násl. po dobu 30 dní
Trvalý pobyt po dobu trvania zmluvy
Reklamačné konanie Po dobu 5 rokov
Právne spory po dobu 10 rokov
Online objednávka služieb po dobu vybavenia objednávky
Webová stránka (kontaktný formulár) po dobu vedenia komunikácie
Newsletter po dobu 10 rokov, resp. do odvolania súhlasu

Uchovávanie osobných údajov - Sprostredkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Sprostredkovanie obchodu po dobu 3 mesiacov
Vedenie účtovníctva po dobu trvania zmluvného vzťahu

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: info@firmaprefirmy.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu info@firmaprefirmy.sk .