VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zákazníci VIVEUS, s. r. o., Romualda Zaymusa 8683/2, Žilina 01001, IČO: 36744689, v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddieli Sro, vložka č. 18679/L, (ďalej len 'VIVEUS')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zákazníci

V VIVEUS rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Kamerové systémy - Monitorovanie administratívnych (výučbových) priestorov Monitoring pohybu osôb na prevádzke (vo výučbových priestoroch) Obrazové záznamy fyzických osôb a prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch prevádzkovateľa s uvedením dátumu a času zaznamenaných aktivít
Webová stránka Kontaktný formulár Akademický titul, meno, priezvisko, názov, telefonický kontakt, e-mailová adresa
Webová stránka Kontaktný formulár - prihlásenie sa na kurz akademický titul, meno, priezvisko dotknutej osoby príp. zákonného zástupcu dotknutej osoby, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefonický kontakt, jazyková úroveň dotknutej osoby
Zamestnanecký IS Korešpondencia Akademický titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, mailová adresa
Klientský IS Uzatvorenie vzťahu s klientom Akademický titul, meno, priezvisko dotknutej osoby príp. zákonného zástupcu dotknutej osoby, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefonický kontakt, jazyková úroveň dotknutej osoby
Klientský IS Reklamačné konanie Akademický titul, Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie písomností, podnet, popis reklamácie, dátum a čas podania podnetu
Klientský IS Register žiakov a klientov Akademický titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, tel. číslo, mailová adresa, údaje o zákonných zástupcoch, jazyková úroveň, priebeh vzdelávania
Klientský IS Prezenčná listina Akademický titul, meno, priezvisko, prítomnosť a absencia
Klientský IS Online vzdelávanie akademický titul, meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu
Klientský IS Fotografie Akademický titul, meno, priezvisko, podobizeň
Klientský IS Newsletter Akademický titul, meno, priezvisko, mailová adresa
Klientský IS Osvedčenie Akademický titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, dosiahnutá jazyková úroveň
Klientský IS Vstupný test (webová stránka) Akademický titul, meno, priezvisko, mailová adresa, tel. číslo
IS účtovníctvo Vedenie účtovnej agendy Akademický titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, mailová adresa, údaje o obchodných partneroch
Predarchívna starostlivosť Predarchív - uchovávanie dokumentov Údaje ako akademický titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, mailová adresa, údaje o obchodných partneroch a pod.
Archívna starostlivosť Archív - uchovávanie dokumentov Údaje ako akademický titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, mailová adresa, údaje o obchodných partneroch a pod.
Marketing Sociálne siete Údaje ako meno, priezvisko, prezývka

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

VIVEUS bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Monitoring pohybu osôb na prevádzke (vo výučbových priestoroch) za účelom zabezpečenia oprávneného záujmu prevádzkovateľa a to zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia klientov, maloletých študentov, zamestnancov a iných osôb, ochrany majetku prevádzkovateľa. - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Kontaktný formulár elektronická komunikácia s klientmi, potenciálnymi klientmi a obchodnými partnermi prípadne vybavovanie iných podnetov a žiadostí dotknutých osôb pomocou kontaktného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa. - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Kontaktný formulár - prihlásenie sa na kurz Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom: 1./ zistenia jazykovej úrovne klienta, 2./ prijatia a vybavenia prihlášky/žiadosti o jazykový kurz príp. inú službu poskytovanú prevádzkovateľom, 3./ vybavenia žiadosti o kalkuláciu ceny kurzu príp. inej služby prevádzkovateľa. - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uzatvorenie vzťahu s klientom Uzatvorenie zmluvného vzťahu za účelom poskytovania vzdelávacích služieb a doplnkových služieb - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Register žiakov a klientov vedenie registra žiakov a klientov jazykovej školy - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Prezenčná listina evidencia dochádzky žiakov a klientov jazykovej školy - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Online vzdelávanie zabezpečenie online vzdelávania - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Fotografie vyhotovovanie fotografií z aktivít a eventov jazykovej školy za účelom jej propagácie - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Newsletter informovanie potenciálnych a existujúcich zákazníkov o užitočných novinkách vo forme krátkych e-mailových správ - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Osvedčenie vydanie osvedčenia o získanom vzdelaní v rámci štúdia na jazykovej škole - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Vstupný test (webová stránka) absolvovanie vstupného testu na webovej stránke - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Vedenie účtovnej agendy spracovávanie účtovnej agendy podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Predarchív - uchovávanie dokumentov predarchív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Archív - uchovávanie dokumentov Archív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Sociálne siete komunikácia so žiakmi a klientmi, potenciálnymi klientmi, budovanie povedomia o jazykovej škole - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 167/2008 Z.z. Zákon o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.437/2004 Z.z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č.581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.452/2021 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č.157/2019 Z.z. Zákon o metrológiia o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

VIVEUS ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Monitoring pohybu osôb na prevádzke (vo výučbových priestoroch) za účelom zabezpečenia oprávneného záujmu prevádzkovateľa a to zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia klientov, maloletých študentov, zamestnancov a iných osôb, ochrany majetku prevádzkovateľa. - Súdy SR
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
Kontaktný formulár elektronická komunikácia s klientmi, potenciálnymi klientmi a obchodnými partnermi prípadne vybavovanie iných podnetov a žiadostí dotknutých osôb pomocou kontaktného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa. - Policajný zbor SR
- Inšpektorát práce
- Prokuratúra SR
Kontaktný formulár - prihlásenie sa na kurz Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom: 1./ zistenia jazykovej úrovne klienta, 2./ prijatia a vybavenia prihlášky/žiadosti o jazykový kurz príp. inú službu poskytovanú prevádzkovateľom, 3./ vybavenia žiadosti o kalkuláciu ceny kurzu príp. inej služby prevádzkovateľa. - Daňový úrad
- Súdy SR
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Slovenská pošta
- Iné orgány štátnej správy
- Štatistický úrad
Uzatvorenie vzťahu s klientom Uzatvorenie zmluvného vzťahu za účelom poskytovania vzdelávacích služieb a doplnkových služieb
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií - Slovenská obchodná inšpekcia
- advokáti
Register žiakov a klientov vedenie registra žiakov a klientov jazykovej školy - Externí lektori Jazykovej školy
Prezenčná listina evidencia dochádzky žiakov a klientov jazykovej školy - Externí lektori Jazykovej školy
Online vzdelávanie zabezpečenie online vzdelávania - Externí lektori Jazykovej školy
Fotografie vyhotovovanie fotografií z aktivít a eventov jazykovej školy za účelom jej propagácie - Sociálne siete
Newsletter informovanie potenciálnych a existujúcich zákazníkov o užitočných novinkách vo forme krátkych e-mailových správ - Smartemailing
Osvedčenie vydanie osvedčenia o získanom vzdelaní v rámci štúdia na jazykovej škole
Vstupný test (webová stránka) absolvovanie vstupného testu na webovej stránke
Vedenie účtovnej agendy spracovávanie účtovnej agendy podľa osobitných predpisov - ANTEKO, s.r.o.
- Daňový úrad
- Policajný zbor SR
Predarchív - uchovávanie dokumentov predarchív - plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Policajný zbor SR
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Štatistický úrad
- Iné orgány štátnej správy
Archív - uchovávanie dokumentov Archív - plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Policajný zbor SR
- Slovenská pošta
- Súdy SR
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
Sociálne siete komunikácia so žiakmi a klientmi, potenciálnymi klientmi, budovanie povedomia o jazykovej škole - Sociálne siete

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci VIVEUS, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Monitoring pohybu osôb na prevádzke (vo výučbových priestoroch) Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania, konania o priestupkoch alebo na účely uplatnenia zodpovednosti za škodu, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
Kontaktný formulár Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 12 mesiacov
Kontaktný formulár - prihlásenie sa na kurz Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 12 mesiacov.
Korešpondencia Po dobu 2 rokov
Uzatvorenie vzťahu s klientom Počas trvania zmluvného vzťahu
Reklamačné konanie Po dobu 5 rokov
Register žiakov a klientov do konca kalendárneho roka nasledujúceho po 3 rokoch, odkedy bolo štúdium ukončené
Prezenčná listina do konca roka nsledujúceho po roku, v ktorom skončil kurz
Online vzdelávanie Po dobu trvania zmluvného vzťahu
Fotografie po dobu 10 rokov
Newsletter do konca kalendárneho roka nasledujúceho po 5 rokoch od udelenia súhlasu, resp. do jeho odvolania
Osvedčenie po dobu odovzdania osvedčenia absolventovi kurzu
Vstupný test (webová stránka) do konca kalendárneho roka od vykonania testu
Vedenie účtovnej agendy aktuálny rok a následne po dobu 10 rokov
Predarchív - uchovávanie dokumentov po dobu 1 roka
Archív - uchovávanie dokumentov po dobu 10 rokov, ak osobitný predpis neustanovuje inak
Sociálne siete správy štandardne mažeme po 2 rokoch

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: gdpr@viveus.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu gdpr@viveus.sk .