VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zamestnanci ERFOLG s.r.o. , Hlavná 686/114, Kráľovský Chlmec 07701, IČO: 36608441, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,Vložka č.: 18247/V, (ďalej len 'ERFOLG s.r.o. ')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zamestnanci

V ERFOLG s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zamestnanecký IS Nástup interný Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, predošlé priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP (alebo iné dokladu totožnosti), zdravotné poistenie, pohlavie, miesto narodenia, národnosť, rodinný stav, dôchodky a invalidita, tel. číslo, email, druh pracovného pomeru, rodinné údaje (partner a deti), kvalifikácia (škola, odbor), vzdelanie
Zamestnanecký IS Spracúvanie mzdovej agendy - interný proces Titul, meno, priezvisko, e-mail adresa, osobne cislo, pracovna pozicia, druh pracovneho pomeru, nazov ZP, zakladna mzda, % a vyska mesacnych odmien, odpracovane hodiny, zrazka na stravne, pripadne exekucne zrazky, %vyska odvodov (1/2 v prípade ZTP, resp. invalidity, narok na danovy bonus (meno, priezvisko a rodne cislo dietata, sucastou spisu zamestnanca je v tomto pripade tiez kopia rodneho listu dietata), uplatnenie NČZD, pri rocnych zuctovaniach dani udaje o manzelke/manzelovi v pripade uplatnenia NČZD na manzela/manzelku – tieto udaje len na ziadosti o rocne zuctovanie.
Zamestnanecký IS Ukončenie a odhlasovanie zamestnancov Titul, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, tel. č., číslo OP, bankové spojenie, dátum narodenia, mzda, Potvrdenie o návšteve školy, EČ prideleného vozidla
Zamestnanecký IS Pracovná zdravotná služba, BOZP, PO titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, BOZP, Pracovné úrazy, ZŤP
Zamestnanecký IS Hodnotenie výkonnosti Titul, meno, priezvisko, názov strediska, variab. zložka mzdy, ciele a stav ich plnenia
Zamestnanecký IS Benefity Titul, meno, priezvisko, názov strediska, vybraný benefit
Zamestnanecký IS Fleet manažment titul, meno, priezvisko, začiatok a cieľ jazdy, dátum a čas jazdy, prejazdené kilometre, tankovanie, aktuálna gps poloha
Zamestnanecký IS Korešpondencia titul, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, tel. číslo, pracovné zaradenie
Zamestnanecký IS Whisteblowing - oznamovanie protispoločenskej činnosti Meno, Priezvisko, mail, adresa, kontaktné tel. č., podnet, dátum podania, dátum vyhodnotenia
Zamestnanecký IS Právne spory bežné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, číslo zamestnanca
Zamestnanecký IS Súdne vymáhanie bežné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, číslo zamestnanca
Predarchívna starostlivosť Uchovávanie dokumentov bežné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje (tel. číslo a e-mailová adresa), údaje týkkajúce sa mzdovej, personálnej a účtovnej agendy
Archívna starostlivosť Uchovávanie dokumentov bežné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje (tel. číslo a e-mailová adresa), údaje týkkajúce sa mzdovej, personálnej a účtovnej agendy
Kamerové systémy – monitoring prevádzky Monitoring pohybu osôb podobizeň dotknutej osoby, aktivity realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas týchto aktivít
Kamerové systémy – monitoring verejného priestoru Monitoring pohybu osôb a vozidiel - perimeter budovy podobizeň dotknutej osoby, EČ vozidla, aktivity realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas týchto aktivít
Zamestnanecký IS Blahoželania ku sviatkom a jubileám meno, priezvisko, dátum narodenia, email
Zamestnanecký IS Fotografie zamestnancov na soc. sieťach meno a fotografia (podobizeň) dotknutej osoby

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

ERFOLG s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Nástup interný Získavanie OÚ o zamestnancoch - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Spracúvanie mzdovej agendy - interný proces Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Ukončenie a odhlasovanie zamestnancov Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Pracovná zdravotná služba, BOZP, PO Plnenie povinností vyplývajúci z osobitných predpisov najmä Zákon o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Hodnotenie výkonnosti Variabilná zložka mzdy - stanovenie. Ohodnotenie výkonu zamestnanca. - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Benefity Vernostný program. Motivácia zamestnancov. - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Fleet manažment Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Whisteblowing - oznamovanie protispoločenskej činnosti Naplnenie podmienok zákona - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Právne spory uplatnenie práv a povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Súdne vymáhanie Uplatnenie práv a povinností súdnou cestou - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Uchovávanie dokumentov plnenie povinností podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uchovávanie dokumentov plnenie povinností podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Monitoring pohybu osôb ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na základe čl. 6 ods. 1 písm. f Nariadenia GDPR - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Monitoring pohybu osôb a vozidiel - perimeter budovy ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na základe čl. 6 ods. 1 písm. f Nariadenia GDPR - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Blahoželania ku sviatkom a jubileám budovanie dobrých vzťahov so zamestnancom a prozamestnanecký prístup - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Fotografie zamestnancov na soc. sieťach Uverejnenia fotografie na sociálnych sieťach prevádzkovateľa za účelom propagácie spoločnosti - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.452/2021 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.437/2004 Z.z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č.161/2011 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.157/2019 Z.z. Zákon o metrológiia o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

ERFOLG s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Nástup interný Získavanie OÚ o zamestnancoch - Daňový úrad
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Spracúvanie mzdovej agendy - interný proces Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Daňový úrad
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
Ukončenie a odhlasovanie zamestnancov Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Daňový úrad
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Pracovná zdravotná služba, BOZP, PO Plnenie povinností vyplývajúci z osobitných predpisov najmä Zákon o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia - Haleness s.r.o.
- Jozef Hreha
- Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Súdy SR
Hodnotenie výkonnosti Variabilná zložka mzdy - stanovenie. Ohodnotenie výkonu zamestnanca.
Benefity Vernostný program. Motivácia zamestnancov.
Fleet manažment Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Daňový úrad
- Colný úrad
- Sociálna poisťovňa
- Slovenská pošta
- Zdravotná poisťovňa
- Iné orgány štátnej správy
Whisteblowing - oznamovanie protispoločenskej činnosti Naplnenie podmienok zákona
Právne spory uplatnenie práv a povinností - advokát
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská pošta
Súdne vymáhanie Uplatnenie práv a povinností súdnou cestou - advokát
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská pošta
- Súdy SR
Uchovávanie dokumentov plnenie povinností podľa osobitných predpisov - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Uchovávanie dokumentov plnenie povinností podľa osobitných predpisov - Daňový úrad
- Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Sociálna poisťovňa
- Súdy SR
- Zdravotná poisťovňa
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Monitoring pohybu osôb ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na základe čl. 6 ods. 1 písm. f Nariadenia GDPR - Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Monitoring pohybu osôb a vozidiel - perimeter budovy ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na základe čl. 6 ods. 1 písm. f Nariadenia GDPR - Policajný zbor SR
- Súdy SR
- Prokuratúra SR
Blahoželania ku sviatkom a jubileám budovanie dobrých vzťahov so zamestnancom a prozamestnanecký prístup
Fotografie zamestnancov na soc. sieťach Uverejnenia fotografie na sociálnych sieťach prevádzkovateľa za účelom propagácie spoločnosti - Sociálne siete

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci ERFOLG s.r.o. , v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Nástup interný po dobu trvania zmluvného vzťahu
Spracúvanie mzdovej agendy - interný proces Po dobu 10 rokov
Ukončenie a odhlasovanie zamestnancov Do konca kalendárneho roka, v ktorom dotknutá osoba dovŕši 70 rokov veku života
Pracovná zdravotná služba, BOZP, PO po dobu 5 rokov
Hodnotenie výkonnosti po dobu 10 rokov
Benefity Po dobu 10 rokov
Fleet manažment po dobu 10 rokov
Korešpondencia Po dobu dvoch rokov
Whisteblowing - oznamovanie protispoločenskej činnosti 3 roky
Právne spory po dobu zákonnej povinnosti
Súdne vymáhanie po dobu zákonnej povinnosti
Uchovávanie dokumentov po dobu trvania zákonnej povinnosti
Uchovávanie dokumentov po dobu zákonnej povinnosti
Monitoring pohybu osôb po dobu 14 dní
Monitoring pohybu osôb a vozidiel - perimeter budovy po dobu 14 dní
Blahoželania ku sviatkom a jubileám po dobu trvania zmluvného vzťahu
Fotografie zamestnancov na soc. sieťach po dobu trvania súhlasu resp. do jeho odvolania

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: marcel.vojtko@erfolg.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu marcel.vojtko@erfolg.sk .