VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – Iné [športoví odborníci] HC Lamač s.r.o., Borinská 23/A, Bratislava - mestská časť Lamač 84103, IČO: 53987756, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 154352/B, (ďalej len 'HC Lamač s.r.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
Iné [športoví odborníci]

V HC Lamač s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Klubový IS Nábor športových odborníkov (trénerov, štatistikov) Životopis - meno, priezvisko, kontaktné údaje (adresa trvalého bydliska, adresa doručovania písomností, email, telefónne číslo), fotografia, dátum narodenia, vzdelanie, priebeh doterajších zamestnaní, zručnosti, motivačný list - všetky osobné údaje, ktoré uchádzač o zamestnanie uvedie v životopise
Klubový IS Registrácia a vedenie evidencie športových odborníkov v SZĽH Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, kontaktné údaje - telefón, email, číslo bankového účtu, druh vykonávanej odbornej činnosti v športe, zdrojová evidencie, materský klub, číslo dokladu o odbornej spôsobilosti a údaje uvedené na tomto doklade, údaj o overení bezúhonnosti, všetky údaje v súlade s príslušnou legislatívou (zákon o športe)
Klubový IS Riadenie zmluvných vzťahov - športoví odborníci (tréneri) Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, kontaktné údaje - telefón, email, fakturačné údaje, údaje o odbornej spôsobilosti, referencie, údaje dostupné v IS SZĽH
Klubový IS Organizovanie a zabezpečovanie chodu zápasov Meno, priezvisko, kontaktné údaje (adresa pobytu, email, telefónne číslo), rodné číslo, číslo OP, ďalšie údaje uvedené v príslušnej zmluve, fakturačné údaje
Klubový IS Zaznamenanie štatistiky zápasov Meno, priezvisko, post, počet gólov, počet asistencií, vylúčenia, časy udalostí, súper
Klubový IS Vedenie tréningov - evidencia účasti na tréningu Meno, priezvisko hráča, účasť na tréningu, meno, priezvisko trénera, dátum

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

HC Lamač s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Nábor športových odborníkov (trénerov, štatistikov) Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výberom uchádzačov na pozíciu športového odborníka, trénera - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Registrácia a vedenie evidencie športových odborníkov v SZĽH Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s registráciou a evidenciou športových odborníkov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Riadenie zmluvných vzťahov - športoví odborníci (tréneri) Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s riadením predzmluvných a zmluvných vzťahov - športoví odborníci (tréneri) - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Organizovanie a zabezpečovanie chodu zápasov Organizácia zápasu (zabezpečenie osôb ako napr. lekár, zdravotnícky pracovník, atď.) a usporiadateľská služba - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Zaznamenanie štatistiky zápasov Spracúvanie osobných údajov na účely poskytnutia a evidencie štatistík zo zápasov mužstiev - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vedenie tréningov - evidencia účasti na tréningu Spracúvanie osobných údajov o tréningoch a trénujúcich hráčoch - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon 440/2015 Z.z. Zákon o športe
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

HC Lamač s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Nábor športových odborníkov (trénerov, štatistikov) Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výberom uchádzačov na pozíciu športového odborníka, trénera
Registrácia a vedenie evidencie športových odborníkov v SZĽH Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s registráciou a evidenciou športových odborníkov - SZĽH
Riadenie zmluvných vzťahov - športoví odborníci (tréneri) Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s riadením predzmluvných a zmluvných vzťahov - športoví odborníci (tréneri) - SZĽH
- Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
Organizovanie a zabezpečovanie chodu zápasov Organizácia zápasu (zabezpečenie osôb ako napr. lekár, zdravotnícky pracovník, atď.) a usporiadateľská služba - SZĽH
- Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
Zaznamenanie štatistiky zápasov Spracúvanie osobných údajov na účely poskytnutia a evidencie štatistík zo zápasov mužstiev - SZĽH
Vedenie tréningov - evidencia účasti na tréningu Spracúvanie osobných údajov o tréningoch a trénujúcich hráčoch

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci HC Lamač s.r.o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Nábor športových odborníkov (trénerov, štatistikov) Nearchivuje sa. Po ukončení výberu sú životopisy a súvisiaca dokumentácia zlikvidované.
Registrácia a vedenie evidencie športových odborníkov v SZĽH Po dobu trvania príslušnosti ku športovému klubu, prípadne dlhšie po dobu vysporiadania všetkých záväzkov.
Riadenie zmluvných vzťahov - športoví odborníci (tréneri) Po dobu 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu
Organizovanie a zabezpečovanie chodu zápasov Po dobu 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu
Zaznamenanie štatistiky zápasov V IS SZĽH v súlade s platnou legislatívou
Vedenie tréningov - evidencia účasti na tréningu Po dobu trvania sezóny

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: dataprotection@hclamac.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu dataprotection@hclamac.sk .