VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – hráči HC Lamač s.r.o., Borinská 23/A, Bratislava - mestská časť Lamač 84103, IČO: 53987756, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 154352/B, (ďalej len 'HC Lamač s.r.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
hráči

V HC Lamač s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Klubový IS Registrácia nového hráča a evidencia v IS SZĽH Meno, priezvisko hráča, dátum narodenia, štátna príslušnosť, fotka, školský ročník, výška, váha, rodný list, adresa, v prípade neplnoletého hráča kontaktné údaje rodičov hráča - telefónne číslo, emailová adresa, podpis, osobné údaje uvedené na registračnom protokole, jedinečný identifikátor osoby, číslo bankového účtu na príjem a použitie dotácie alebo sponzorského, príslušnosť k športovej organizácii
Klubový IS Registrácia prestupujúceho hráča a evidencia v IS SZĽH Meno, prezvisko hráča, dátum narodenia, štátna príslušnosť, fotka, školský ročník, výška, váha, adresa, v prípade neplnoletého hráča kontaktné údaje rodičov hráča - telefónne číslo, emailová adresa, podpis, osobné údaje uvedené na prestupovom protokole, jedinečný identifikátor osoby, číslo bankového účtu na príjem a použitie dotácie alebo sponzorského, príslušnosť športovej organizácii
Klubový IS Evidencia členov, členských príspevkov, účtovná evidencia meno, priezvisko, vznik členstva, prehľad o platbe členských príspevkov
Klubový IS Zaevidovanie mužstva do súťaže Meno, priezvisko, vek, školský ročník, ostaršenie, príslušnosť ku klubu, jedinečný identifikátor - KRP
Klubový IS Vytvorenie zoznamov mužstiev, predkladanie SZĽH na zverejnenie Meno, priezvisko, dátum narodenia, vek, školský ročník, jedinečný identifikátor - KRP, ostaršenie, príslušnosť ku klubu,
Klubový IS Zaznamenanie štatistiky zápasov Meno, priezvisko, post, počet gólov, počet asistencií, vylúčenia, časy udalostí, súper
Klubový IS Vedenie tréningov - evidencia účasti na tréningu Meno, priezvisko hráča, účasť na tréningu, meno, priezvisko trénera, dátum
Klubový IS Zber a vedenie údajov o zdravotnom stave hráčov Meno, priezvisko, dátum narodenia, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (áno/nie)
Klubový IS Vedenie evidencie kontaktných údajov hráčov resp. ich zákonných zástupcov Meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, jedinečný identifikátor - KRP, v prípade neplnoletého hráča kontaktné údaje zákonných zástupcov
Marketing Propagácia činnosti klubu na webovej stránke prevádzkovateľa meno hráča, individuálne/skupinové fotky, zvukový a obrazový záznam z aktivít klubu, dátum, čas, miesto zverejnenej aktivity
Marketing Propagácia činnosti klubu na sociálnych sieťach klubu Osobné údaje zverejnené na účely propagácie akadémie - foto a video dokumentácia zo športových podujatí a aktivít akadémie, všetky osobné údaje, ktoré o sebe zverejní návštevník funpage klubu
IS účtovníctvo Vedenie účtovníctva Osobné údaje z faktúr (dodávateľské, zákaznícke) - meno a priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, email, podpis; osobné údaje zamestnancov/štatutárov - meno a priezvisko, titul, adresa, číslo bankového účtu, email, podpis
Marketing Marketingová komunikácia - oslovovanie hráčov resp. ich zákonných zástupcov s ponukami vlastných podobných služieb (zasielanie newsletterov) meno, priezvisko hráča resp. jeho zákonného zástupcu, emailová adresa

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

HC Lamač s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Registrácia nového hráča a evidencia v IS SZĽH Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností pri registrácii hráča. - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Registrácia prestupujúceho hráča a evidencia v IS SZĽH Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností pri registrácii prestupujúceho hráča. - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Evidencia členov, členských príspevkov, účtovná evidencia Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením evidencie členov klubu a platbou členských príspevkov - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Zaevidovanie mužstva do súťaže Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so zaraďovaním mužstva do súťaže - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vytvorenie zoznamov mužstiev, predkladanie SZĽH na zverejnenie Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením zoznamu mužstva (zoznam hokejistov, ktorí majú kmeňovú príslušnosť ku klubu v danej sezóne) a ich predkladaním SZĽH - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Zaznamenanie štatistiky zápasov Spracúvanie osobných údajov na účely poskytnutia a evidencie štatistík zo zápasov mužstiev - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vedenie tréningov - evidencia účasti na tréningu Spracúvanie osobných údajov o tréningoch a trénujúcich hráčoch - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Zber a vedenie údajov o zdravotnom stave hráčov Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti hráča - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vedenie evidencie kontaktných údajov hráčov resp. ich zákonných zástupcov Spracúvanie osobných údajov na účely komunikácie a evidencie kontaktných údajov hráčov resp. ich zákonných zástupcov - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Propagácia činnosti klubu na webovej stránke prevádzkovateľa Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s propagáciou činnosti klubu - zverejňovanie osobných údajov na webovom sídle klubu - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Propagácia činnosti klubu na sociálnych sieťach klubu Zverejňovanie informácií o činnosti klubu na účely jej propagácie - informovanie o aktivitách klubu - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Vedenie účtovníctva Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s vedením účtovníctva - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Marketingová komunikácia - oslovovanie hráčov resp. ich zákonných zástupcov s ponukami vlastných podobných služieb (zasielanie newsletterov) Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so zasielaním newsletterov - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 215/2019 Z.z. Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon 440/2015 Z.z. Zákon o športe
Zákon č. 583/2004 Z.z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

HC Lamač s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Registrácia nového hráča a evidencia v IS SZĽH Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností pri registrácii hráča. - SZĽH
Registrácia prestupujúceho hráča a evidencia v IS SZĽH Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností pri registrácii prestupujúceho hráča. - SZĽH
Evidencia členov, členských príspevkov, účtovná evidencia Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením evidencie členov klubu a platbou členských príspevkov - SZĽH
- Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
Zaevidovanie mužstva do súťaže Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so zaraďovaním mužstva do súťaže - SZĽH
Vytvorenie zoznamov mužstiev, predkladanie SZĽH na zverejnenie Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením zoznamu mužstva (zoznam hokejistov, ktorí majú kmeňovú príslušnosť ku klubu v danej sezóne) a ich predkladaním SZĽH - SZĽH
Zaznamenanie štatistiky zápasov Spracúvanie osobných údajov na účely poskytnutia a evidencie štatistík zo zápasov mužstiev - SZĽH
Vedenie tréningov - evidencia účasti na tréningu Spracúvanie osobných údajov o tréningoch a trénujúcich hráčoch
Zber a vedenie údajov o zdravotnom stave hráčov Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti hráča - SZĽH
Vedenie evidencie kontaktných údajov hráčov resp. ich zákonných zástupcov Spracúvanie osobných údajov na účely komunikácie a evidencie kontaktných údajov hráčov resp. ich zákonných zástupcov
Propagácia činnosti klubu na webovej stránke prevádzkovateľa Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s propagáciou činnosti klubu - zverejňovanie osobných údajov na webovom sídle klubu - návštevníci webovej stránky prevádzkovateľa
Propagácia činnosti klubu na sociálnych sieťach klubu Zverejňovanie informácií o činnosti klubu na účely jej propagácie - informovanie o aktivitách klubu - Meta Platforms Ireland Limited
Vedenie účtovníctva Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s vedením účtovníctva - Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
- Daňový úrad
Marketingová komunikácia - oslovovanie hráčov resp. ich zákonných zástupcov s ponukami vlastných podobných služieb (zasielanie newsletterov) Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so zasielaním newsletterov

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci HC Lamač s.r.o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť
Propagácia činnosti klubu na sociálnych sieťach klubu Zverejňovanie informácií o činnosti klubu na účely jej propagácie - informovanie o aktivitách klubu Spojené štáty Meta Platforms Ireland Limited

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Registrácia nového hráča a evidencia v IS SZĽH Archivuje sa zdrojová dokumentácia hráča - po dobu príslušnosti ku klubu resp. po dobu 12 rokov
Registrácia prestupujúceho hráča a evidencia v IS SZĽH Archivuje sa po dobu príslušnosti hráča ku klubu resp. po dobu 12 rokov
Evidencia členov, členských príspevkov, účtovná evidencia Počas trvania členstva a následne 10 rokov
Zaevidovanie mužstva do súťaže V IS SZĽH v súlade s platnou legislatívou
Vytvorenie zoznamov mužstiev, predkladanie SZĽH na zverejnenie V IS SZĽH v súlade s platnou legislatívou
Zaznamenanie štatistiky zápasov V IS SZĽH v súlade s platnou legislatívou
Vedenie tréningov - evidencia účasti na tréningu Po dobu trvania sezóny
Zber a vedenie údajov o zdravotnom stave hráčov Jednotlivé záznamy po dobu 3 rokov od ich vyhotovenia
Vedenie evidencie kontaktných údajov hráčov resp. ich zákonných zástupcov Po dobu trvania príslušnosti hráča ku športovému klubu, prípadne dlhšie po dobu vysporiadania všetkých záväzkov.
Propagácia činnosti klubu na webovej stránke prevádzkovateľa Po dobu zverejnenia resp. po dobu trvania oprávneného záujmu resp. nenamietania zverejnenia osobných údajov.
Propagácia činnosti klubu na sociálnych sieťach klubu Po dobu trvania oprávneného záujmu resp. po dobu jeho nenamietania.
Vedenie účtovníctva Aktuálny rok a následne 10 rokov
Marketingová komunikácia - oslovovanie hráčov resp. ich zákonných zástupcov s ponukami vlastných podobných služieb (zasielanie newsletterov) Po dobu trvania kampane, po jej ukončení max. po dobu 1 mesiaca.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: dataprotection@hclamac.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu dataprotection@hclamac.sk .