VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zákazníci DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava 85101, IČO: 35701722, v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 24813/B, (ďalej len 'DIGI')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zákazníci

V DIGI rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Marketingový IS Direct marketing invazívny titul, Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, inštalačná adresa, fakturačná adresa, telefonický kontakt, mailová adresa, dátum narodenia, rodné číslo, typ dokladu totožnosti, číslo dokladu totožnosti, variabilný symbol=číslo zmluvy, SIPO číslo
Marketingový IS Priamy markteting zasielanie informácií o vlastných produktoch a službách Titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, inštalačná adresa, fakturačná adresa, číslo zmluvy=variabilný symbol, typ dokladu totožnosti, číslo dokladu totožnosti, tel. č., email, SIPO číslo
Marketingový IS Spotrebiteľské súťaže - buď pre existujúcich (na základe čísla zmluvy) alebo pre nových zákazníkov (poskytujúcich svoje údaje dobrovoľne). Titul, Meno a priezvisko, tel. č., email, adresa, typ dokladu totožnosti, číslo dokladu totožnosti,
Skupinový marketingový IS Oslovovanie zákazníkov DIGI a ST Titul, Meno a priezvisko, adresa trvaleho bydliska, inštalačná adresa, fakturačná adresa, rodné číslo al. dátum narodenia, telefonický kontakt, email, typ dokladu totožnosti, číslo dokladu totožnosti, číslo zmluvy=variabilný symbol, typ zakúpenej služby, číslo smart karty, číslo koncového zariadenia
Skupinový marketingový IS Neoslovovanie zákazníkov ST Titul,meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, inštalačná adresa, fakturačná adresa, telefonne číslo, email, číslo zmluvy=variabilný symbol, typ služby, číslo smart karty, číslo koncového zariadenia
Klientský IS Predaj služieb, predĺženie viazanosti zmluvy, zmena zmluvy, predaj doplnkových služieb a extra balíkov Titul, Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa inštalácie, adresa fakturačná, dátum narodenia, typ a číslo dokladu totožnosti, rodné číslo, štátna príslušnosť, telefónne číslo, email, číslo zmluvy, číslo karty, číslo koncového zariadenia, SIPO
Klientský IS Reklamačné konanie, Poruchy a reklamácie (technické, finančné, administratívne) Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa inštalácie, adresa fakturačná, dátum narodenia, rodné číslo, ČOP, štátna príslušnosť, MSISDN, email, číslo zmluvy, číslo karty, reklamovaný produkt, SIPO
Klientský IS Zákaznícky servis Titul, Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa inštalácie, adresa fakturačná, dátum narodenia, rodné číslo, typ a číslo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, MSISDN, email, telefonický kontakt, číslo zmluvy=variabilný symbol, číslo karty, číslo koncového zariadenia, reklamovaný produkt, SIPO
Klientský IS Podklady pre fakturáciu - zákazníci (faktúry vystavuje IT) titul, Meno, priezvisko, číslo zmluvy=variabilný symbol, fakturačná adresa, výška poplatkov, čerpanie služieb, adresa trvalého pobytu, email, SIPO, číslo faktúry
Klientský IS Zánik zmluvného vzťahu Titul, Meno, priezvisko, číslo zmluvy=variabilný symbol, fakturačná adresa, inštalačná adresa, adresa trvalého bydliska, email, telefonický kontakt, číslo karty, číslo koncového zariadenia, prípadne ďalšie údaje uvedené zákazníkom, SIPO
Klientský IS Porovnávnia platieb a priraďovanie platieb Titul, Meno, priezvisko, adresa TB, adresa inštalácie, adresa fakturačná, číslo zmluvy=variabilný symbol, číslo účtu, číslo faktúry, SIPO, poskytované služby
IS Účtovníctvo Účtovanie pokladničných dokladov(hotovosť) Meno, priezvisko, číslo zmluvy, typ dokladu, uhrádzaná služba alebo tovar a dátum a čas úhrady, popis transakcie (v prípade zamestnanca súvislosť s výkonom práce)
Archívna starostlivosť Registratúra Titul, Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa inštalácie, adresa fakturačná, dátum narodenia, rodné číslo, typ a číslo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, MSISDN, email, telefónne číslo, číslo zmluvy=variabilný symbol, číslo karty, číslo koncového zariadenia
Právna agenda Získavanie údajov potrebných pre uplatnenie si nároku v právnom spore, pred podaním žaloby, alebo pred vykonaním úkonu pre uplatnenie si nároku Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého bydliska sa prechodného pobytu, adresa inštalácie, adresa fakturačná, dátum narodenia, rodné číslo, typ a číslo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, telefonický kontakt, email, číslo zmluvy, číslo karty, kauza a kauzálny priebeh (nedoplatky, reklamácie, sťažnosti, výpovede, ukončenia zmluvných vzťahov), typ produktu alebo služby
Právna agenda Správne, súdne, arbitrážne a mimosporové konanie Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého bydliska sa prechodného pobytu, adresa inštalácie, adresa fakturačná, dátum narodenia, rodné číslo, typ a číslo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, telefonický kontakt, email, IP adresa, MAC adresa zariadenia, číslo zmluvy, číslo karty, kauza a kauzálny priebeh (nedoplatky, reklamácie, sťažnosti, výpovede, ukončenia zmluvných vzťahov), typ produktu alebo službyTitul, meno, priezvisko, adresa TB, adresa inštalácie, adresa fakturačná, dátum narodenia, rodné číslo, ČOP, číslo dokladu totožnostui, štátna príslušnosť, MSISDN, email, čílso zmluvy, číslo karty, reklamovaný produkt, dátum úmrtia
Právny agenda Poskytovane súčinnosti OČTK Meno, Priezvisko, adresa, typ využívanej služby, IP adresa klienta, mailová korešpondencia, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska
Dlžnícky systém Evidencia a riadenie pohľadávok Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, typ a číslo dokladu totožnosti, fakturačná adresa, inštalačná adresa, adresa trvalého pobytu, dátum inštalácie, telefónny kontakt, email, výška dlžnej sumy, vystavené faktúry, fakturačné a platobné údaje, informácia o poskytovanej službe
Reporting Provisioning a Billing reporting titul, Meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo a typ dokladu totožnosti, fakturačná adresa, inštalačná adresa, adresa TB, dátum inštalácie, telefónny kontakt, email, platobné údaje, fakturačné údaje (bilancia, spôsob úhrady), informácie o poskytovanej službe,
Reporting interný upomienkovací proces titul, Meno, priezvisko, telefónny kontakt, výška dlhu, fakturačná adresa, email,
Print Tlač fakturačnej a zákazníckej dokumentácie (mimo zmluvnej dokumentácie) titul, Meno, Priezvisko, fakturačná adresa, výška poplatku, dátum splatnosti, typ služby, email, telefónne číslo, číslo zmluvy=variabilný symbol, platobná bilancia
Finančný kontroling Evidencia nákupov a investícií titul, Meno, priezvisko, funkcia, príslušnosť k obchodnému subjektu, realizované obstarávania a nákupy, vyhodnotenie ponúk

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

DIGI bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Direct marketing invazívny Oslovovanie zákazníkov s ponukami šitými na mieru na základe súhlasu, ktorý bol získaný v rámci procesu pri starostlivosti so zákazníkmi. - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
- Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Priamy markteting zasielanie informácií o vlastných produktoch a službách Rozvoj existujúceho zákazníka DIGI a zdieľanie informácií o akciách formou Newslettra (email alebo fyzická pošta), sms, message on screen, komunikácie na faktúre zasielaním ponúk - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
- Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Spotrebiteľské súťaže - buď pre existujúcich (na základe čísla zmluvy) alebo pre nových zákazníkov (poskytujúcich svoje údaje dobrovoľne). Zabezpečovanie, riadenia spotrebiteľských súťaží a informácie o súťaži či prípadnej výhre dotknutej osoby - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Oslovovanie zákazníkov DIGI a ST Ponuka služieb zákazníkom DIGI a zákazníkom ST ako spoločným zákazníkom a ich neoslovovanie s ponukami už zakúpených služieb - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Neoslovovanie zákazníkov ST Zabezpečenie neoslovovania zákazníkov, ktorí prešli procesom migrácie do Slovak Telekom, a.s., v prípade ich návštevy na predajných miestach DIGI alebo kontaktovaním call centra DIGI. Neponúkanie produktov a služieb DIGI, ktorými už dotknutá osoba disponuje v rámci balíka služieb ST. - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Predaj služieb, predĺženie viazanosti zmluvy, zmena zmluvy, predaj doplnkových služieb a extra balíkov Plnenie zmluvy a predzmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom - uzatváranie zmluvného vzťahu, vrátane zmeny uzatvoreného zmluvného vzťahu. - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Reklamačné konanie, Poruchy a reklamácie (technické, finančné, administratívne) Reklamačné konanie, Poruchy a reklamácie (technické, finančné). Plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom. - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Zákaznícky servis Poskytovanie informácií na požiadanie Objednávky, Poruchy a reklamácie (technické, finančné), rôzne informácie zo strany dotknutej osoby - zákaznícky servis (informácie o bilancii zákazníka, poruchy, reklamácie, objednávky, suspend/odpojenie, informácie o produktoch a viazanosti, a iné). - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Podklady pre fakturáciu - zákazníci (faktúry vystavuje IT) Fakturácia - plnenie zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Zánik zmluvného vzťahu Ukončenie zmluvného vzťahu - plnenie zmluvy a predzmluvného vzťahu s dotknutou osobou - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Porovnávnia platieb a priraďovanie platieb Párovanie platieb, spracovanie preplatkov a nedoplatkov, Plnenie zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Účtovanie pokladničných dokladov(hotovosť) Prijaté platby v hotovosti za faktúry za poskytnuté služby - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Registratúra Plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov podľa zákona o archívoch a registratúre. - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Získavanie údajov potrebných pre uplatnenie si nároku v právnom spore, pred podaním žaloby, alebo pred vykonaním úkonu pre uplatnenie si nároku Evidencia právnych sporov, alebo rozhodnutí oprávnených organov SR potrebných pre uplatnenie si nároku v právnom spore. - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Správne, súdne, arbitrážne a mimosporové konanie Zabezpečenie podkladov pre podanie návrhu na rozhodcovský orgán, alebo zabezpečenie výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Poskytovane súčinnosti OČTK Plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov - zákonné súčinnosti - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Evidencia a riadenie pohľadávok Evidencia pohľadávok, interné vymáhanie pohľadávky, mandátna správa pohľadávok (externé vymáhanie v mene firmy), postupovanie a odpredaj pohľadávok - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Provisioning a Billing reporting plnenie požiadaviek pre tvorbu reportov a analýz z databáz spoločnosti - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
interný upomienkovací proces interný upomienkovací proces pri dlžníkoch - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Tlač fakturačnej a zákazníckej dokumentácie (mimo zmluvnej dokumentácie) Zadávanie požiadaviek na tlač faktúr a ostatných dokumentov (faktúry, výpovede, oznámenia, odstúpenia, newsletter atď.) - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Evidencia nákupov a investícií Evidencia a kontrola hospodárenia a riadenie nákladov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.315/2016 Z.z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.343/2015 Z.z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 586/2003 Z.z. Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.9/2010 Z.z. Zákon o sťažnostiach
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 8/2009 Z.z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 9/2009 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č.108/2000 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.116/1990 Z.z. Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č.30/2019 Z.z. Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Zákon č.22/2004 Z.z. Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
Zákon č.307/2004 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.452/2021 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.161/2011 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

DIGI ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Direct marketing invazívny Oslovovanie zákazníkov s ponukami šitými na mieru na základe súhlasu, ktorý bol získaný v rámci procesu pri starostlivosti so zákazníkmi. - Slovenská obchodná inšpekcia
- Regulačný úrad
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Súdy SR
- InnCall s.r.o.
- Slovak Telekom, a.s.
- Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
- Iné orgány štátnej správy
- IPSOS s. r. o.
Priamy markteting zasielanie informácií o vlastných produktoch a službách Rozvoj existujúceho zákazníka DIGI a zdieľanie informácií o akciách formou Newslettra (email alebo fyzická pošta), sms, message on screen, komunikácie na faktúre zasielaním ponúk - Slovenská obchodná inšpekcia
- Regulačný úrad
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Slovak Telekom, a.s.
- Cromwell a.s.
- SORTEC EUROPE, s.r.o.
- VTR - Komunikačné systémy, spol. s r.o.
- Súdy SR
- Spektra a.s.
- Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
- Iné orgány štátnej správy
Spotrebiteľské súťaže - buď pre existujúcich (na základe čísla zmluvy) alebo pre nových zákazníkov (poskytujúcich svoje údaje dobrovoľne). Zabezpečovanie, riadenia spotrebiteľských súťaží a informácie o súťaži či prípadnej výhre dotknutej osoby - Regulačný úrad
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Súdy SR
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Slovak Telekom, a.s.
- Daňový úrad
- AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
- Premier sport tour s.r.o. CK
- Packeta
Oslovovanie zákazníkov DIGI a ST Ponuka služieb zákazníkom DIGI a zákazníkom ST ako spoločným zákazníkom a ich neoslovovanie s ponukami už zakúpených služieb - Slovenská obchodná inšpekcia
- Regulačný úrad
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Slovak Telekom, a.s.
- Iné orgány štátnej správy
Neoslovovanie zákazníkov ST Zabezpečenie neoslovovania zákazníkov, ktorí prešli procesom migrácie do Slovak Telekom, a.s., v prípade ich návštevy na predajných miestach DIGI alebo kontaktovaním call centra DIGI. Neponúkanie produktov a služieb DIGI, ktorými už dotknutá osoba disponuje v rámci balíka služieb ST. - Slovenská obchodná inšpekcia
- Regulačný úrad
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Slovak Telekom, a.s.
- Iné orgány štátnej správy
Predaj služieb, predĺženie viazanosti zmluvy, zmena zmluvy, predaj doplnkových služieb a extra balíkov Plnenie zmluvy a predzmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom - uzatváranie zmluvného vzťahu, vrátane zmeny uzatvoreného zmluvného vzťahu. - SORTEC EUROPE, s.r.o.
- VTR - Komunikačné systémy, spol. s r.o.
- Regulačný úrad
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Slovak Telekom, a.s.
- Súdy SR
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Daňový úrad
- Petit Press, a.s.
- AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
- InnCall s.r.o.
- Iné orgány štátnej správy
- Spektra a.s.
- altnuo s. r. o.
- eCall Slovakia s. r. o.
- Packeta
- InnCall s.r.o.
Reklamačné konanie, Poruchy a reklamácie (technické, finančné, administratívne) Reklamačné konanie, Poruchy a reklamácie (technické, finančné). Plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom. - SORTEC EUROPE, s.r.o.
- VTR - Komunikačné systémy, spol. s r.o.
- Regulačný úrad
- Slovenská obchodná inšpekcia
- AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Slovak Telekom, a.s.
- Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
- Packeta
Zákaznícky servis Poskytovanie informácií na požiadanie Objednávky, Poruchy a reklamácie (technické, finančné), rôzne informácie zo strany dotknutej osoby - zákaznícky servis (informácie o bilancii zákazníka, poruchy, reklamácie, objednávky, suspend/odpojenie, informácie o produktoch a viazanosti, a iné). - Regulačný úrad
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Súdy SR
- Slovak Telekom, a.s.
- Iné orgány štátnej správy
- SORTEC EUROPE, s.r.o.
- VTR - Komunikačné systémy, spol. s r.o.
- Notársky úrad
- Správca konkurznej podstaty
Podklady pre fakturáciu - zákazníci (faktúry vystavuje IT) Fakturácia - plnenie zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom - Daňový úrad
- Súdy SR
- Regulačný úrad
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Prokuratúra SR
- Policajný zbor SR
- Auditorská spoločnosť
- Cromwell a.s.
- Slovenská pošta
Zánik zmluvného vzťahu Ukončenie zmluvného vzťahu - plnenie zmluvy a predzmluvného vzťahu s dotknutou osobou - Daňový úrad
- Exekučný úrad
- Regulačný úrad
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Súdy SR
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Iné orgány štátnej správy
- Auditorská spoločnosť
- Cromwell a.s.
- Slovenská pošta
Porovnávnia platieb a priraďovanie platieb Párovanie platieb, spracovanie preplatkov a nedoplatkov, Plnenie zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom - Regulačný úrad
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Auditorská spoločnosť
Účtovanie pokladničných dokladov(hotovosť) Prijaté platby v hotovosti za faktúry za poskytnuté služby - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Spektra a.s.
- Iné orgány štátnej správy
Registratúra Plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov podľa zákona o archívoch a registratúre. - Spektra a.s.
- Daňový úrad
- Súdy SR
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
- Iné orgány štátnej správy
- Regulačný úrad
Získavanie údajov potrebných pre uplatnenie si nároku v právnom spore, pred podaním žaloby, alebo pred vykonaním úkonu pre uplatnenie si nároku Evidencia právnych sporov, alebo rozhodnutí oprávnených organov SR potrebných pre uplatnenie si nároku v právnom spore. - Slovak Telekom, a.s.
- Súdy SR
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Iné orgány štátnej správy
- Inšpektorát práce
- Stavebný úrad
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Právny a zákonní zástupcovia dotknutej osoby
Správne, súdne, arbitrážne a mimosporové konanie Zabezpečenie podkladov pre podanie návrhu na rozhodcovský orgán, alebo zabezpečenie výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov - Súdy SR
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Exekútorský úrad
- Slovak Telekom, a.s.
- Colný úrad
- Daňový úrad
- Inšpektorát práce
- Obecná a mestská polícia
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Stavebný úrad
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Iné orgány štátnej správy
- Organizácie kolektívnej správy
Poskytovane súčinnosti OČTK Plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov - zákonné súčinnosti - Súdy SR
- Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Exekútorský úrad
- Slovak Telekom, a.s.
Evidencia a riadenie pohľadávok Evidencia pohľadávok, interné vymáhanie pohľadávky, mandátna správa pohľadávok (externé vymáhanie v mene firmy), postupovanie a odpredaj pohľadávok - BL Consulting
- výročný Víťaz tendra
- Súdy SR
- EOS
- Intrum Justicia
- Gordic Collect
- McGrath & Arthur s.r.o.
- Cromwell a.s.
- Alektum, s.r.o.
- Slovenská pošta
Provisioning a Billing reporting plnenie požiadaviek pre tvorbu reportov a analýz z databáz spoločnosti - Slovak Telekom, a.s.
interný upomienkovací proces interný upomienkovací proces pri dlžníkoch - Súdy SR
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Cromwell a.s.
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Regulačný úrad
- Slovenská pošta
Tlač fakturačnej a zákazníckej dokumentácie (mimo zmluvnej dokumentácie) Zadávanie požiadaviek na tlač faktúr a ostatných dokumentov (faktúry, výpovede, oznámenia, odstúpenia, newsletter atď.) - Cromwell a.s.
- Súdy SR
- Prokuratúra SR
- Policajný zbor SR
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Regulačný úrad
Evidencia nákupov a investícií Evidencia a kontrola hospodárenia a riadenie nákladov - Daňový úrad
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Policajný zbor SR

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci DIGI, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Direct marketing invazívny 1 rok po ukončení zmluvného vzťahu resp. po odvolaní súhlasu
Priamy markteting zasielanie informácií o vlastných produktoch a službách počas trvania a 1 rok po ukončení zmluvného vzťahu resp. do odvolania súhlasu
Spotrebiteľské súťaže - buď pre existujúcich (na základe čísla zmluvy) alebo pre nových zákazníkov (poskytujúcich svoje údaje dobrovoľne). po dobu 12 mesiacov a v prípade vyplatených či udelených výhier aktuálny rok a 10 nasledujúcich rokov
Oslovovanie zákazníkov DIGI a ST dáta uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.
Neoslovovanie zákazníkov ST dáta uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.
Predaj služieb, predĺženie viazanosti zmluvy, zmena zmluvy, predaj doplnkových služieb a extra balíkov Po ukončení zmluvného vzťahu 10 po sebe nasledujúcich rokov.
Reklamačné konanie, Poruchy a reklamácie (technické, finančné, administratívne) Po dobu aktuálneho roka a 5 nasledujúcich rokov, v prípade finančných plnení po dobu aktuálneho roka a nasledujúcich 10 rokov
Zákaznícky servis V systéme Genesys - 12 mesiacov spätne
Podklady pre fakturáciu - zákazníci (faktúry vystavuje IT) aktuálny rok a 10 nasledujúcich rokov
Zánik zmluvného vzťahu aktuálny rok a 10 nasledujúcich rokov
Porovnávnia platieb a priraďovanie platieb aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov
Účtovanie pokladničných dokladov(hotovosť) aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov
Registratúra Doba archivácie je podľa registratúrneho poriadku .
Získavanie údajov potrebných pre uplatnenie si nároku v právnom spore, pred podaním žaloby, alebo pred vykonaním úkonu pre uplatnenie si nároku na nevyhnutne potrebný čas max. 10 rokov
Správne, súdne, arbitrážne a mimosporové konanie Na nevyhnutne potrebnú dobu, max. 10 rokov, na účel uplatnenia práv.
Poskytovane súčinnosti OČTK po dobu 10 rokov
Evidencia a riadenie pohľadávok Po nevyhnutne potrebnú dobu, max.10 rokov po postúpení/predaji pohľadávky pokiaľ došlo k finančnému plneniu zo strany dlžníka
Provisioning a Billing reporting aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov - finančné reporty, ostatné - aktuálny rok a nasledujúce 2 roky
interný upomienkovací proces 10 rokov nasledujúcich po roku v ktorom vznikol dlh
Tlač fakturačnej a zákazníckej dokumentácie (mimo zmluvnej dokumentácie) aktuálny rok a 10 rokov nasledujúcich po roku v ktorom bola faktúra a zákaznícka dokumentácia vygenerovaná
Evidencia nákupov a investícií Aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: osobneudaje@digislovakia.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu osobneudaje@digislovakia.sk .