VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – Iné [bývalí zákazníci] DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava 85101, IČO: 35701722, v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 24813/B, (ďalej len 'DIGI')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
Iné [bývalí zákazníci]

V DIGI rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Skupinový marketingový IS Neoslovovanie zákazníkov ST Titul,meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, inštalačná adresa, fakturačná adresa, telefonne číslo, email, číslo zmluvy=variabilný symbol, typ služby, číslo smart karty, číslo koncového zariadenia
Archívna starostlivosť Registratúra Titul, Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa inštalácie, adresa fakturačná, dátum narodenia, rodné číslo, typ a číslo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, MSISDN, email, telefónne číslo, číslo zmluvy=variabilný symbol, číslo karty, číslo koncového zariadenia
Dlžnícky systém Evidencia a riadenie pohľadávok Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, typ a číslo dokladu totožnosti, fakturačná adresa, inštalačná adresa, adresa trvalého pobytu, dátum inštalácie, telefónny kontakt, email, výška dlžnej sumy, vystavené faktúry, fakturačné a platobné údaje, informácia o poskytovanej službe
Print Tlač fakturačnej a zákazníckej dokumentácie (mimo zmluvnej dokumentácie) titul, Meno, Priezvisko, fakturačná adresa, výška poplatku, dátum splatnosti, typ služby, email, telefónne číslo, číslo zmluvy=variabilný symbol, platobná bilancia
Finančný kontroling Evidencia nákupov a investícií titul, Meno, priezvisko, funkcia, príslušnosť k obchodnému subjektu, realizované obstarávania a nákupy, vyhodnotenie ponúk

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

DIGI bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Neoslovovanie zákazníkov ST Zabezpečenie neoslovovania zákazníkov, ktorí prešli procesom migrácie do Slovak Telekom, a.s., v prípade ich návštevy na predajných miestach DIGI alebo kontaktovaním call centra DIGI. Neponúkanie produktov a služieb DIGI, ktorými už dotknutá osoba disponuje v rámci balíka služieb ST. - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Registratúra Plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov podľa zákona o archívoch a registratúre. - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Evidencia a riadenie pohľadávok Evidencia pohľadávok, interné vymáhanie pohľadávky, mandátna správa pohľadávok (externé vymáhanie v mene firmy), postupovanie a odpredaj pohľadávok - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Tlač fakturačnej a zákazníckej dokumentácie (mimo zmluvnej dokumentácie) Zadávanie požiadaviek na tlač faktúr a ostatných dokumentov (faktúry, výpovede, oznámenia, odstúpenia, newsletter atď.) - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Evidencia nákupov a investícií Evidencia a kontrola hospodárenia a riadenie nákladov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.452/2021 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

DIGI ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Neoslovovanie zákazníkov ST Zabezpečenie neoslovovania zákazníkov, ktorí prešli procesom migrácie do Slovak Telekom, a.s., v prípade ich návštevy na predajných miestach DIGI alebo kontaktovaním call centra DIGI. Neponúkanie produktov a služieb DIGI, ktorými už dotknutá osoba disponuje v rámci balíka služieb ST. - Slovenská obchodná inšpekcia
- Regulačný úrad
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Slovak Telekom, a.s.
- Iné orgány štátnej správy
Registratúra Plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov podľa zákona o archívoch a registratúre. - Spektra a.s.
- Daňový úrad
- Súdy SR
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
- Iné orgány štátnej správy
- Regulačný úrad
Evidencia a riadenie pohľadávok Evidencia pohľadávok, interné vymáhanie pohľadávky, mandátna správa pohľadávok (externé vymáhanie v mene firmy), postupovanie a odpredaj pohľadávok - BL Consulting
- výročný Víťaz tendra
- Súdy SR
- EOS
- Intrum Justicia
- Gordic Collect
- McGrath & Arthur s.r.o.
- Cromwell a.s.
- Alektum, s.r.o.
- Slovenská pošta
Tlač fakturačnej a zákazníckej dokumentácie (mimo zmluvnej dokumentácie) Zadávanie požiadaviek na tlač faktúr a ostatných dokumentov (faktúry, výpovede, oznámenia, odstúpenia, newsletter atď.) - Cromwell a.s.
- Súdy SR
- Prokuratúra SR
- Policajný zbor SR
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Regulačný úrad
Evidencia nákupov a investícií Evidencia a kontrola hospodárenia a riadenie nákladov - Daňový úrad
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Policajný zbor SR

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci DIGI, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Neoslovovanie zákazníkov ST dáta uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.
Registratúra Doba archivácie je podľa registratúrneho poriadku .
Evidencia a riadenie pohľadávok Po nevyhnutne potrebnú dobu, max.10 rokov po postúpení/predaji pohľadávky pokiaľ došlo k finančnému plneniu zo strany dlžníka
Tlač fakturačnej a zákazníckej dokumentácie (mimo zmluvnej dokumentácie) aktuálny rok a 10 rokov nasledujúcich po roku v ktorom bola faktúra a zákaznícka dokumentácia vygenerovaná
Evidencia nákupov a investícií Aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: osobneudaje@digislovakia.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu osobneudaje@digislovakia.sk .