VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zmluvné strany DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava 85101, IČO: 35701722, v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 24813/B, (ďalej len 'DIGI')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zmluvné strany

V DIGI rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
IS Účtovníctvo Evidencia predaja použitého majetku a drobného majetku Titul, Meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska, typ dokladu totožnosti, číslo dokladu totožnosti, bankové spojenie a číslo účtu, prevádzaná hodnota, zakúpený tovar, prevedený majetok
IS Účtovníctvo Prijatý materiál, práce a služby, predaný materiál, práce, služby Titul, Meno priezvisko, adresa trvalého bydliska, typ a číslo dokladu totožnosti, telefónne číslo, email.
IS Účtovníctvo Účtovanie pokladničných dokladov(hotovosť) Meno, priezvisko, číslo zmluvy, typ dokladu, uhrádzaná služba alebo tovar a dátum a čas úhrady, popis transakcie (v prípade zamestnanca súvislosť s výkonom práce)
IS Účtovníctvo Účtovanie interných dokladov, dokladu z podsystému majetok, skladové hospodárstvo Titul, Meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska, typ a číslo dokladu totožnosti
Archívna starostlivosť Registratúra Titul, Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa inštalácie, adresa fakturačná, dátum narodenia, rodné číslo, typ a číslo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, MSISDN, email, telefónne číslo, číslo zmluvy=variabilný symbol, číslo karty, číslo koncového zariadenia
Právna agenda Získavanie údajov potrebných pre uplatnenie si nároku v právnom spore, pred podaním žaloby, alebo pred vykonaním úkonu pre uplatnenie si nároku Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého bydliska sa prechodného pobytu, adresa inštalácie, adresa fakturačná, dátum narodenia, rodné číslo, typ a číslo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, telefonický kontakt, email, číslo zmluvy, číslo karty, kauza a kauzálny priebeh (nedoplatky, reklamácie, sťažnosti, výpovede, ukončenia zmluvných vzťahov), typ produktu alebo služby
Právna agenda Správne, súdne, arbitrážne a mimosporové konanie Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého bydliska sa prechodného pobytu, adresa inštalácie, adresa fakturačná, dátum narodenia, rodné číslo, typ a číslo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, telefonický kontakt, email, IP adresa, MAC adresa zariadenia, číslo zmluvy, číslo karty, kauza a kauzálny priebeh (nedoplatky, reklamácie, sťažnosti, výpovede, ukončenia zmluvných vzťahov), typ produktu alebo službyTitul, meno, priezvisko, adresa TB, adresa inštalácie, adresa fakturačná, dátum narodenia, rodné číslo, ČOP, číslo dokladu totožnostui, štátna príslušnosť, MSISDN, email, čílso zmluvy, číslo karty, reklamovaný produkt, dátum úmrtia
Právny agenda Poskytovane súčinnosti OČTK Meno, Priezvisko, adresa, typ využívanej služby, IP adresa klienta, mailová korešpondencia, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska
DIGI Sport Získavanie údajov Titul, meno a priezvisko
DIGI Sport účtovanie prijatých služieb Titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, typ a číslo dokladu totožnosti, bankové spojenie a číslo účtu, tel.kontakt, email.
Dlžnícky systém Evidencia a riadenie pohľadávok Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, typ a číslo dokladu totožnosti, fakturačná adresa, inštalačná adresa, adresa trvalého pobytu, dátum inštalácie, telefónny kontakt, email, výška dlžnej sumy, vystavené faktúry, fakturačné a platobné údaje, informácia o poskytovanej službe
Reporting Provisioning a Billing reporting titul, Meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo a typ dokladu totožnosti, fakturačná adresa, inštalačná adresa, adresa TB, dátum inštalácie, telefónny kontakt, email, platobné údaje, fakturačné údaje (bilancia, spôsob úhrady), informácie o poskytovanej službe,

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

DIGI bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Evidencia predaja použitého majetku a drobného majetku Predaj použitého materiálu a majetku - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Prijatý materiál, práce a služby, predaný materiál, práce, služby Evidencia prijatého tovaru, materiálu a služieb do spoločnosti a ich pridelenie jednotlivým zamestnancom alebo útvarom - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Účtovanie pokladničných dokladov(hotovosť) Prijaté platby v hotovosti za faktúry za poskytnuté služby - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Účtovanie interných dokladov, dokladu z podsystému majetok, skladové hospodárstvo Zaúčtovanie interných dokladov, dokladov majetku a skladového hospodárstva - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Registratúra Plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov podľa zákona o archívoch a registratúre. - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Získavanie údajov potrebných pre uplatnenie si nároku v právnom spore, pred podaním žaloby, alebo pred vykonaním úkonu pre uplatnenie si nároku Evidencia právnych sporov, alebo rozhodnutí oprávnených organov SR potrebných pre uplatnenie si nároku v právnom spore. - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Správne, súdne, arbitrážne a mimosporové konanie Zabezpečenie podkladov pre podanie návrhu na rozhodcovský orgán, alebo zabezpečenie výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Poskytovane súčinnosti OČTK Plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov - zákonné súčinnosti - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Získavanie údajov Evidencia a úprava zmluvného vzťahu s hosťami, komentátormi, technickými pracovníkmi, osobami podielajúcimi na výrobe a produkcii programov,autormi a prípadne inými osobami v rámci vysielania programových služieb - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
účtovanie prijatých služieb Plnenie záväzkov voči zmluvným stranám - formou účtovania služieb tretích strán. - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Evidencia a riadenie pohľadávok Evidencia pohľadávok, interné vymáhanie pohľadávky, mandátna správa pohľadávok (externé vymáhanie v mene firmy), postupovanie a odpredaj pohľadávok - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Provisioning a Billing reporting plnenie požiadaviek pre tvorbu reportov a analýz z databáz spoločnosti - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.116/1990 Z.z. Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.108/2000 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.30/2019 Z.z. Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.315/2016 Z.z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.9/2010 Z.z. Zákon o sťažnostiach
Zákon č.343/2015 Z.z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 586/2003 Z.z. Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Vyhláška č. 9/2009 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Zákon 185/2015 Z.z. Autorský zákon
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.452/2021 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.22/2004 Z.z. Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 8/2009 Z.z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.307/2004 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

DIGI ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Evidencia predaja použitého majetku a drobného majetku Predaj použitého materiálu a majetku - Daňový úrad
- Súdy SR
- Prokuratúra SR
- Policajný zbor SR
- OČTK
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Iné orgány štátnej správy
- Spektra a.s.
- Auditorská spoločnosť
Prijatý materiál, práce a služby, predaný materiál, práce, služby Evidencia prijatého tovaru, materiálu a služieb do spoločnosti a ich pridelenie jednotlivým zamestnancom alebo útvarom - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Exekútorský úrad
- Súdy SR
- OČTK
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Iné orgány štátnej správy
- Spektra a.s.
- Auditorská spoločnosť
Účtovanie pokladničných dokladov(hotovosť) Prijaté platby v hotovosti za faktúry za poskytnuté služby - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Spektra a.s.
- Iné orgány štátnej správy
Účtovanie interných dokladov, dokladu z podsystému majetok, skladové hospodárstvo Zaúčtovanie interných dokladov, dokladov majetku a skladového hospodárstva - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- OČTK
- Iné orgány štátnej správy
- Spektra a.s.
- Auditorská spoločnosť
Registratúra Plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov podľa zákona o archívoch a registratúre. - Spektra a.s.
- Daňový úrad
- Súdy SR
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
- Iné orgány štátnej správy
- Regulačný úrad
Získavanie údajov potrebných pre uplatnenie si nároku v právnom spore, pred podaním žaloby, alebo pred vykonaním úkonu pre uplatnenie si nároku Evidencia právnych sporov, alebo rozhodnutí oprávnených organov SR potrebných pre uplatnenie si nároku v právnom spore. - Slovak Telekom, a.s.
- Súdy SR
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Iné orgány štátnej správy
- Inšpektorát práce
- Stavebný úrad
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Právny a zákonní zástupcovia dotknutej osoby
Správne, súdne, arbitrážne a mimosporové konanie Zabezpečenie podkladov pre podanie návrhu na rozhodcovský orgán, alebo zabezpečenie výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov - Súdy SR
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Exekútorský úrad
- Slovak Telekom, a.s.
- Colný úrad
- Daňový úrad
- Inšpektorát práce
- Obecná a mestská polícia
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Stavebný úrad
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Iné orgány štátnej správy
- Organizácie kolektívnej správy
Poskytovane súčinnosti OČTK Plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov - zákonné súčinnosti - Súdy SR
- Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Exekútorský úrad
- Slovak Telekom, a.s.
Získavanie údajov Evidencia a úprava zmluvného vzťahu s hosťami, komentátormi, technickými pracovníkmi, osobami podielajúcimi na výrobe a produkcii programov,autormi a prípadne inými osobami v rámci vysielania programových služieb - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Exekútorský úrad
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Iné orgány štátnej správy
účtovanie prijatých služieb Plnenie záväzkov voči zmluvným stranám - formou účtovania služieb tretích strán. - Súdy SR
- Prokuratúra SR
- Policajný zbor SR
- Daňový úrad
- OČTK
- Iné orgány štátnej správy
- Spektra a.s.
- Auditorská spoločnosť
Evidencia a riadenie pohľadávok Evidencia pohľadávok, interné vymáhanie pohľadávky, mandátna správa pohľadávok (externé vymáhanie v mene firmy), postupovanie a odpredaj pohľadávok - BL Consulting
- výročný Víťaz tendra
- Súdy SR
- EOS
- Intrum Justicia
- Gordic Collect
- McGrath & Arthur s.r.o.
- Cromwell a.s.
- Alektum, s.r.o.
- Slovenská pošta
Provisioning a Billing reporting plnenie požiadaviek pre tvorbu reportov a analýz z databáz spoločnosti - Slovak Telekom, a.s.

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci DIGI, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Evidencia predaja použitého majetku a drobného majetku aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov
Prijatý materiál, práce a služby, predaný materiál, práce, služby aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov
Účtovanie pokladničných dokladov(hotovosť) aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov
Účtovanie interných dokladov, dokladu z podsystému majetok, skladové hospodárstvo Aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov
Registratúra Doba archivácie je podľa registratúrneho poriadku .
Získavanie údajov potrebných pre uplatnenie si nároku v právnom spore, pred podaním žaloby, alebo pred vykonaním úkonu pre uplatnenie si nároku na nevyhnutne potrebný čas max. 10 rokov
Správne, súdne, arbitrážne a mimosporové konanie Na nevyhnutne potrebnú dobu, max. 10 rokov, na účel uplatnenia práv.
Poskytovane súčinnosti OČTK po dobu 10 rokov
Získavanie údajov 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu
účtovanie prijatých služieb aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov
Evidencia a riadenie pohľadávok Po nevyhnutne potrebnú dobu, max.10 rokov po postúpení/predaji pohľadávky pokiaľ došlo k finančnému plneniu zo strany dlžníka
Provisioning a Billing reporting aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov - finančné reporty, ostatné - aktuálny rok a nasledujúce 2 roky

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: osobneudaje@digislovakia.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu osobneudaje@digislovakia.sk .