VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zamestnanci [osoby v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu] KOOR, s.r.o., Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov 82105, IČO: 45628246, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 66124/B, (ďalej len 'KOOR, s.r.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zamestnanci [osoby v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu]

V KOOR, s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Ľudské zdroje Plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru Osobné údaje uvedené v dotazníku pri nástupe do zamestnania, osobné údaje potrebné na uzatvorenie zmluvného vzťahu a splnenie registračných povinností zamestnávateľa - titul, meno, priezvisko, osobné číslo zamestnanca, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, adresa doručovania písomností, číslo bankového účtu, podpis, odborná spôsobilosť - osvedčenia, certifikáty, kópia VP, údaje z OP, úroveň cudzieho jazyka, ovládanie PC, iné vzdelávanie, doklad o absolvovaní vstupnej alebo následnej zdravotnej prehliadky, zápočtový list, údaje o dôchodkoch, mená a priezviská detí, alebo osôb na ktoré si zamestnanec uplatňuje bonusy alebo dávky a ich rodné čísla, iný zamestnávateľ, plán dovoleniek, výška mzdy, pracovisko, názov pozície, priamy nadriadený, miesto výkonu práce; po ukončení pracovnoprávneho vzťahu sú osobné údaje uchovávané len v nevyhnutnom rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou
Ľudské zdroje Evidencia pracovného času a dochádzky zamestnancov Meno, priezvisko, osobné číslo, emailová adresa, dátum nástupu, oddelenie, nadriadený, informácie o dochádzke zamestnanca - pracovný fond, príchod, odchod, prerušenie, prekážky v práci, dovolenky;dohodári/brigádnici - výkaz práce - meno, priezvisko, dátum, čas, miesto výkonu práce
Ľudské zdroje Plnenie povinností zamestnávateľa voči Sociálnej povinnosti Titul, meno, priezvisko zamestnanca, rodné číslo, dátum nástupu do zamestnania, dátum výstupu, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, mesačný výkaz, evidenčné listy dôchodkového poistenia, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, PN, OČR
Ľudské zdroje Plnenie povinností voči zdravotným poisťovniam Titul, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum nástupu do zamestnania, dátum výstupu, údaje o čerpaní PN, OČR, MD, RD, mesačný výkaz
Ľudské zdroje Plnenie daňových povinností Titul, meno, priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, rodné číslo, ročný príjem, daňový bonus, prípadne ďalšie osobné údaje poskytované v súlade s platnou legislatívou; meno, priezvisko (aj rodné), rodné číslo osoby, na ktorú si zamestnanec uplatňuje daňový bonus
Ľudské zdroje Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, PZP a úrazov Titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, podpis zamestnanca, dátum absolvovania školenia, prezenčná listina; v prípade vykonania dychovej skúšky - dátum a čas jej vykonania, záznam o výsledku dychovej skúšky; v prípade vzniku pracovného úrazu - dátum a miesto vzniku pracovného úrazu, popis vzniku úrazu a druh vykonávanej práce, záznam z kamier pokiaľ existuje
Ľudské zdroje Rozvoj ľudských zdrojov - povinné/nepovinné vzdelávanie zamestnancov Titul, meno, priezvisko, osobné číslo, služobné kontaktné údaje zamestnanca - emailová adresa, prípaden telefónne číslo), pracovné zaradenie, podpis, dátum narodenia zamestnanca, záznam o priebehu školení, certifikát, dátum absolvovania preskúšania, platnosť certifikátu
Ľudské zdroje Spracúvanie mzdovej agendy Titul, meno, priezvisko, rodné číslo zamestnanca, dátum narodenia, rodinný stav, dĺžka praxe, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, údaje o vyživovaných deťoch/blízkych osobách v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, výška príspevku zamestnanca a zamestnávateľa do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, zrážky zo mzdy, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti - tieto údaje môžu obsahovať aj údaje o zdraví
Správa majetku Evidencia prevádzky pridelených služobných motorových vozidiel, poistenie Titul, meno, priezvisko zamestnanca, emailová adresa, ďalšie osobné údaje zamestnanca/štatutára uvedené v Dohode/formulári o poskytovaní pracovných prostriedkov a údaje uvedené v Knihe jázd - dátum, čas a miesto vykonania služobnej jazdy (odkiaľ/kam, stav tachometra pred a po jazde, údaje o tankovaní
Správa majetku Prideľovanie a evidencia pridelených pracovných zariadení Titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, emailová adresa, druh prideleného pracovného zariadenia, dátum pridelenia, dátum odovzdania, údaje o prípadnej strate, poškodení prideleného zariadenia
Interné prostrednie Vnútorná administratíva a vytváranie vnútornej firemnej kultúry spracúvaním a zverejňovaním osobných údajov na intranete prevádzkovateľa Titul, meno, priezvisko, pracovná emailová adresa, služobné telefónne číslo, pracovné zaradenie v rámci organizačnej štruktúry, fotka odoslaná zamestnancom na zverejnenie v rámci intranetu
Interné prostredie Organizovanie interných podujatí prevádzkovateľa a zverejňovanie fotodokumentácie z týchto podujatí na intranete prevádzkovateľa Meno a priezvisko v súvislosti s potvrdením účasti na podujatí, fotodokumentácia vyhotovená počas podujatia v priestoroch na to vopred určených resp. po predchádzajúcom poučení účastníkov podujatia
Plánovanie a výstavba Plánovanie a výstavba - spracúvanie osobných údajov v procese plánovania a realizácie projektov Titul, meno, priezvisko, kontaktné údaje (emailová adresa, telefónne číslo), štatutára zmluvnej strany; titul, meno, priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie, kontaktné údaje (emailová adresa, telefónne číslo) kontaktnej osoby určenej zmluvným partnerom, údaje nevyhnutné na zabezpečenie vstupu do priestoru stavby/prevádzky - meno, priezvisko, číslo OP, príslušnosť k právnickej osobe/zamestnávateľovi
Prevádzka a servis Plnenie zmluvných dojednaní - revízie, odborné skúšky, prehliadky a servis Titul, meno, priezvisko štatutára/štatutárov obchodného partnera, telefonický, emailový kontakt; titul, meno, priezvisko kontaktnej osoby určenej obchodným partnerom, jeho funkčné postavenie, telefonický, emailový kontakt; v prípade preukazovania odbornej alebo technickej spôsobilosti a kvalifikácie aj údaje uvedené v certifikátoch a potvrdeniach (titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum a miesto narodenia); údaje nevyhnutné na zabezpečenie vstupu do priestoru stavby/prevádzky - meno, priezvisko, číslo OP, príslušnosť k právnickej osobe/zamestnávateľovi
Prevádzka a servis Výkon dispečingu - riadenie, dohľad, odstraňovanie porúch, kontrola zariadení Titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo kontaktnej osoby v súvislsoti s výkonom dispečingu, lokalizácia zariadenia; osobné údaje dispečera v súvislosti s výkonom jeho činnosti - meno, priezvisko, emilová adresa, telefónne číslo, prístupové kódy na vstup k zariadeniam, údaje uvedené v príslušnej prevádzkovej dokumetácii k zariadeniam, lokalizačný údaj (GPS) pri výkone kontroly, servisu zariadenia (potvrdenie fyzickej prítomnosti v príslušnom zariadení)
Prevádzka a servis Vedenie prevádzkového archívu Osobné údaje uvedené v príslušnej archivovanej dokumentácii najmä v rozsahu - titul, meno, priezvisko štatutára/štatutárov obchodného partnera, telefonický, emailový kontakt; titul, meno, priezvisko kontaktnej osoby určenej obchodným partnerom, jeho funkčné postavenie, telefonický, emailový kontakt; v prípade preukazovania odbornej alebo technickej spôsobilosti a kvalifikácie aj údaje uvedené v certifikátoch a potvrdeniach (titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum a miesto narodenia)
Financie Vedenie účtovníctva Osobné údaje uvedené na účtovných záznamoch/faktúrach/objednávkach v rozsahu titul, meno a priezvisko, kontaktné údaje (sídlo, telefónne číslo, emailová adresa) štatutára a kontaktnej osoby, bankové spojenie, podpis;
Financie Finančný audit Osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na výkon finančného auditu - účtovná dokumentácie, základná dokumentácia spoločnosti; v prípade vyžiadania personálnych podkladov - anonymizácia uvedených údajov
Agenda ochrany osobných údajov Vedenie dokumentácie GDPR - poverenia oprávnených osôb, menovania vlastníkov agendy Meno, priezvisko, emailová adresa, funkčné zaradenie zamestnanca, podpis, poverenie na spracúvanie OÚ v súvislosti vedením GDPR dokumentácie
Správa IT Správa IT zariadení, systémov a riadenie prístupov, zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti Titul, meno, priezvisko, email, tel. číslo, osobné číslo, zamestnanca alebo vybraného zmluvného partnera (štatutára alebo kontaktnej osoby) poskytujúceho podporné služby prevádzkovateľovi; prihlasovacie údaje, logy
Protispoločenská činnosť/ konflikt záujmov Prijímanie, preskúmavanie a vybavovanie podnetov v súvislosti s oznámením korupčného správania/konfliktu záujmov Emailová adresa nahlasovateľa, telefónne číslo, predmet podnetu, opis podnetu, dátum doručenia podnetu, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré oznamovateľ podnetu uvednie napr. meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu, označenie osoby, ktorej sa podnet týka; výsledok preverenia podnetu, dátum skončenia preverenia podnetu, dátum a spôsob oznámenia o výsledku preverenia podnetu osobe, ktorá podnet podala

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

KOOR, s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru Spracúvanie osobných údajov na účel plnenia povinností zamestnávateľa v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom (uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Evidencia pracovného času a dochádzky zamestnancov Spracúvanie osobných údajov na účely zaznamenávania a evidencie pracovného času a dochádzky zamestnancov - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Plnenie povinností zamestnávateľa voči Sociálnej povinnosti Spracovanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností zamestnávateľa voči Sociálnej povinnosti - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Plnenie povinností voči zdravotným poisťovniam Spracovanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností zamestnávateľa voči zdravotným poisťovniam - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Plnenie daňových povinností Spracovanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností zamestnávateľa - daňových povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, PZP a úrazov Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, PZP a pracovných úrazov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Rozvoj ľudských zdrojov - povinné/nepovinné vzdelávanie zamestnancov Spracúvanie osobných údajov na účely zabezpečenia vzdelávania (povinného/nepovinného) zamestnancov - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Spracúvanie mzdovej agendy Spracovanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností zamestnávateľa - realizácie mzdovej povinnosti - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Evidencia prevádzky pridelených služobných motorových vozidiel, poistenie Spracúvanie osobných údajov v súvislsoti s pridelenými služobnými motorovými vozidlami - plnenie daňových povinností a ochrana majetku prevádzkovateľa - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Prideľovanie a evidencia pridelených pracovných zariadení Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s prideľovaním pracovných zariadení na vytváranie podmienok na plnenie pracovných úloh - plnenie daňových povinností a ochrana majetku prevádzkovateľa - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vnútorná administratíva a vytváranie vnútornej firemnej kultúry spracúvaním a zverejňovaním osobných údajov na intranete prevádzkovateľa Spracúvanie a zverejňovanie kontaktných údajov zamestnancov na vnútorné administratívne účely a vytvárania firemnej kultúry v rámci spoločnosti a obchodnej skupiny (intranet) - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
- Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Organizovanie interných podujatí prevádzkovateľa a zverejňovanie fotodokumentácie z týchto podujatí na intranete prevádzkovateľa Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s organizovaním interných podujatí prevádzkovateľa a vytváraním priaznivej firemnej kultúry vrátane zverejňovanie fotografií z týchto podujatí na intranete prevádzkovateľa - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Plánovanie a výstavba - spracúvanie osobných údajov v procese plánovania a realizácie projektov Spracúvanie osobných údajov za účelom prípravy a realizácie projektu - komunikácia (realizátori stavby, obchodní partneri/zákazníci, štátne inštitúcie), sledovanie plnenia zmluvných podmienok, kontrolná činnosť - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Plnenie zmluvných dojednaní - revízie, odborné skúšky, prehliadky a servis Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením zmluvných dojednaní - výkonom a evidenciou revízií, odborných skúšok, prehliadok a servisu - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Výkon dispečingu - riadenie, dohľad, odstraňovanie porúch, kontrola zariadení Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so zabezpečením zmluvných dojednaní - výkon dispečingu (riadenie, dohľad, servis, odstraňovanie porúch) - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Vedenie prevádzkového archívu Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s archiváciou prevádzkovej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vedenie účtovníctva Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením účtovnej a daňovej evidencie, spracovaním faktúr a i. účtovných, resp. daňových dokladov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Finančný audit Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s finančným auditom prevádzkovateľa - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Vedenie dokumentácie GDPR - poverenia oprávnených osôb, menovania vlastníkov agendy Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s vedením GDPR dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Správa IT zariadení, systémov a riadenie prístupov, zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti Spracovanie osobných údajov v súvislosti s evidenciou a správou IT zariadení a informačných systémov a riadenie prístupov do informačných systémov, zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Prijímanie, preskúmavanie a vybavovanie podnetov v súvislosti s oznámením korupčného správania/konfliktu záujmov Spracúvanie osobných údajov na účely prijímania, preskúmavania a vybavovania podnetov v súvislosti s oznámením korupčného správania alebo konfliktu záujmov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Vyhláška č. 147/2013 Z.z. Vyhláška podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 50/1976 Z.z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 297/1994 Z.z. Vyhláška o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení neskorších predpisov
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 374/1990 Z.z. Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
Vyhláška č. 94/2004 Z.z. Vyhláška ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších vyhlášok
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č.663/2007 Z.z. Zákon o minimálnej mzde
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

KOOR, s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru Spracúvanie osobných údajov na účel plnenia povinností zamestnávateľa v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom (uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) - REDIKONT s.r.o.
- Dôchodková poisťovňa
- Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Zdravotná poisťovňa
- Sociálna poisťovňa
Evidencia pracovného času a dochádzky zamestnancov Spracúvanie osobných údajov na účely zaznamenávania a evidencie pracovného času a dochádzky zamestnancov - TULIP Solutions s.r.o.
- Sociálna poisťovňa
- Inšpektorát práce
Plnenie povinností zamestnávateľa voči Sociálnej povinnosti Spracovanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností zamestnávateľa voči Sociálnej povinnosti - REDIKONT s.r.o.
- Sociálna poisťovňa
Plnenie povinností voči zdravotným poisťovniam Spracovanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností zamestnávateľa voči zdravotným poisťovniam - REDIKONT s.r.o.
- Zdravotná poisťovňa
Plnenie daňových povinností Spracovanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností zamestnávateľa - daňových povinností - REDIKONT s.r.o.
- Daňový úrad
Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, PZP a úrazov Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, PZP a pracovných úrazov - Sociálna poisťovňa
- Inšpektorát práce
- Zdravotná poisťovňa
- Súdy SR
- Prokuratúra SR
- Policajný zbor SR
- LIVONEC, s.r.o.
- Mgr. Jozef Kardoš
Rozvoj ľudských zdrojov - povinné/nepovinné vzdelávanie zamestnancov Spracúvanie osobných údajov na účely zabezpečenia vzdelávania (povinného/nepovinného) zamestnancov - subjekty participujúce na realizácii podpory vzdelávania
- Inšpektorát práce
Spracúvanie mzdovej agendy Spracovanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností zamestnávateľa - realizácie mzdovej povinnosti - REDIKONT s.r.o.
- Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Inšpektorát práce
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
Evidencia prevádzky pridelených služobných motorových vozidiel, poistenie Spracúvanie osobných údajov v súvislsoti s pridelenými služobnými motorovými vozidlami - plnenie daňových povinností a ochrana majetku prevádzkovateľa - Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Daňový úrad
Prideľovanie a evidencia pridelených pracovných zariadení Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s prideľovaním pracovných zariadení na vytváranie podmienok na plnenie pracovných úloh - plnenie daňových povinností a ochrana majetku prevádzkovateľa - Inšpektorát práce
- Daňový úrad
Vnútorná administratíva a vytváranie vnútornej firemnej kultúry spracúvaním a zverejňovaním osobných údajov na intranete prevádzkovateľa Spracúvanie a zverejňovanie kontaktných údajov zamestnancov na vnútorné administratívne účely a vytvárania firemnej kultúry v rámci spoločnosti a obchodnej skupiny (intranet) - DISPEX, s.r.o.
Organizovanie interných podujatí prevádzkovateľa a zverejňovanie fotodokumentácie z týchto podujatí na intranete prevádzkovateľa Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s organizovaním interných podujatí prevádzkovateľa a vytváraním priaznivej firemnej kultúry vrátane zverejňovanie fotografií z týchto podujatí na intranete prevádzkovateľa - DISPEX, s.r.o.
Plánovanie a výstavba - spracúvanie osobných údajov v procese plánovania a realizácie projektov Spracúvanie osobných údajov za účelom prípravy a realizácie projektu - komunikácia (realizátori stavby, obchodní partneri/zákazníci, štátne inštitúcie), sledovanie plnenia zmluvných podmienok, kontrolná činnosť - Štátny stavebný dozor
- Technická inšpekcia SR
- TÜV SÜD SLOVAKIA
- Iné orgány štátnej správy
- DISPEX, s.r.o.
Plnenie zmluvných dojednaní - revízie, odborné skúšky, prehliadky a servis Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením zmluvných dojednaní - výkonom a evidenciou revízií, odborných skúšok, prehliadok a servisu - Inšpektorát práce
- ÚRSO
- Autorizovaný bezpečnostný technik
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- DISPEX, s.r.o.
- Obchodný partner
Výkon dispečingu - riadenie, dohľad, odstraňovanie porúch, kontrola zariadení Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so zabezpečením zmluvných dojednaní - výkon dispečingu (riadenie, dohľad, servis, odstraňovanie porúch) - PAUFEX Prešov, s.r.o.
- DISPEX, s.r.o.
- Iné orgány štátnej správy
Vedenie prevádzkového archívu Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s archiváciou prevádzkovej dokumentácie
Vedenie účtovníctva Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením účtovnej a daňovej evidencie, spracovaním faktúr a i. účtovných, resp. daňových dokladov - DISPEX, s.r.o.
- Daňový úrad
Finančný audit Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s finančným auditom prevádzkovateľa - DISPEX, s.r.o.
- Daňový úrad
- Audítorská spoločnosť
Vedenie dokumentácie GDPR - poverenia oprávnených osôb, menovania vlastníkov agendy Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s vedením GDPR dokumentácie - JUDICIUM, s. r. o.
- Úrad na ochranu osobných údajov
- DISPEX, s.r.o.
Správa IT zariadení, systémov a riadenie prístupov, zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti Spracovanie osobných údajov v súvislosti s evidenciou a správou IT zariadení a informačných systémov a riadenie prístupov do informačných systémov, zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti - Microsoft Slovakia s.r.o.
- ESQUIT s. r. o.
Prijímanie, preskúmavanie a vybavovanie podnetov v súvislosti s oznámením korupčného správania/konfliktu záujmov Spracúvanie osobných údajov na účely prijímania, preskúmavania a vybavovania podnetov v súvislosti s oznámením korupčného správania alebo konfliktu záujmov - Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
- Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci KOOR, s.r.o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru Osobné spisy do 70 rokov veku, ostatná dokumentácia je po ukončení pracovnoprávenho zlikvidovaná alebo vrátená resp. uložená po dobu určenú v príslušnej legislatíve.
Evidencia pracovného času a dochádzky zamestnancov Evidencia dochádzky po dobu 5 rokov
Plnenie povinností zamestnávateľa voči Sociálnej povinnosti Po dobu 10 rokov
Plnenie povinností voči zdravotným poisťovniam Po dobu 10 rokov
Plnenie daňových povinností Po dobu aktuálneho roka a následne 10 rokov
Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, PZP a úrazov Po dobu 10 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti, pokiaľ z osobitného predpisu nevyplýva dlhšia lehota
Rozvoj ľudských zdrojov - povinné/nepovinné vzdelávanie zamestnancov Po dobu trvania pracovného pomeru resp. počas platnosti osvedčenia; dlhšie ak to vyžaduje príslušná legislatíva
Spracúvanie mzdovej agendy Jednotlivé mzdové podklady v súlade s platnou legislatívou resp. odporúčanými lehotami - mzdové listy 50 rokov, výplatné listiny a ostatná dokumentácia 10 rokov, evidencia dochádzky 5 rokov
Evidencia prevádzky pridelených služobných motorových vozidiel, poistenie Po dobu pridelenia pracovného zariadenia resp. po dobu aktuálneho roka a následne 10 rokov (účtovníctvo)
Prideľovanie a evidencia pridelených pracovných zariadení Po dobu zaradenia príslušného zariadenia do majetku prevádzkovateľa resp. po dobu aktuálneho roka a následne 10 rokov (účtovníctvo)
Vnútorná administratíva a vytváranie vnútornej firemnej kultúry spracúvaním a zverejňovaním osobných údajov na intranete prevádzkovateľa Po dobu trvania pracovnoprávneho alebo obdobného zmluvného vzťahu, po dobu udelenia súhlasu alebo nenamietania dotknutou osobou
Organizovanie interných podujatí prevádzkovateľa a zverejňovanie fotodokumentácie z týchto podujatí na intranete prevádzkovateľa Spracúvanie a zverejnenie po dobu 1 roka od konania podujatia resp. po dobu nenamietania zverejnenia
Plánovanie a výstavba - spracúvanie osobných údajov v procese plánovania a realizácie projektov Počas realizácie projektu, následne v súlade s predmetom zmluvy a platnou legislatívou pre danú oblasť
Plnenie zmluvných dojednaní - revízie, odborné skúšky, prehliadky a servis Počas realizácie projektu, následne v súlade s predmetom zmluvy a platnou legislatívou pre danú oblasť
Výkon dispečingu - riadenie, dohľad, odstraňovanie porúch, kontrola zariadení Prevádzková dokumentácia po dobu po dobu 3 rokov resp. v súlade so zmluvnými dojednaniami
Vedenie prevádzkového archívu Po dobu trvania zmluvného vzťahu, po dobu vrátenia/odovzdania dokumentácie zmluvnému partnerovi, po dobu splnenia všetkých záväzkov resp. v súlade s osobitnými predpismi pre danú oblasť.
Vedenie účtovníctva Po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné záznamy/faktúry týkajú
Finančný audit V zmysle legislatívnych povinností pre oblasť finančného auditu
Vedenie dokumentácie GDPR - poverenia oprávnených osôb, menovania vlastníkov agendy Po dobu 5 rokov po ukončení pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu
Správa IT zariadení, systémov a riadenie prístupov, zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti Po dobu trvania pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu vzťahu, po jeho ukončení v súlade s lehotami uloženia stanovenými pre jednotlivé spracovateľské činnosti
Prijímanie, preskúmavanie a vybavovanie podnetov v súvislosti s oznámením korupčného správania/konfliktu záujmov Po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: privacy@koor.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu privacy@koor.sk .