VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – štatutári KOOR, s.r.o., Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov 82105, IČO: 45628246, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 66124/B, (ďalej len 'KOOR, s.r.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
štatutári

V KOOR, s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Správa majetku Evidencia prevádzky pridelených služobných motorových vozidiel, poistenie Titul, meno, priezvisko zamestnanca, emailová adresa, ďalšie osobné údaje zamestnanca/štatutára uvedené v Dohode/formulári o poskytovaní pracovných prostriedkov a údaje uvedené v Knihe jázd - dátum, čas a miesto vykonania služobnej jazdy (odkiaľ/kam, stav tachometra pred a po jazde, údaje o tankovaní
Správa majetku Prideľovanie a evidencia pridelených pracovných zariadení Titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, emailová adresa, druh prideleného pracovného zariadenia, dátum pridelenia, dátum odovzdania, údaje o prípadnej strate, poškodení prideleného zariadenia
Interné prostrednie Vnútorná administratíva a vytváranie vnútornej firemnej kultúry spracúvaním a zverejňovaním osobných údajov na intranete prevádzkovateľa Titul, meno, priezvisko, pracovná emailová adresa, služobné telefónne číslo, pracovné zaradenie v rámci organizačnej štruktúry, fotka odoslaná zamestnancom na zverejnenie v rámci intranetu
Interné prostredie Organizovanie interných podujatí prevádzkovateľa a zverejňovanie fotodokumentácie z týchto podujatí na intranete prevádzkovateľa Meno a priezvisko v súvislosti s potvrdením účasti na podujatí, fotodokumentácia vyhotovená počas podujatia v priestoroch na to vopred určených resp. po predchádzajúcom poučení účastníkov podujatia
Agenda vedenia spoločnosti Vedenie agendy spoločnosti - plnenie zákonných povinností, komunikácia so štátnymi aj neštátnymi inštitúciami Osobné údaje v rozsahu uvedenom v dokumentácii vedenia spoločnosti (napr. spoločenské zmluvy, zápisy do OR SR , záznamy z VZ) - titul, meno, priezvisko, podpis, kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová adresa, bydlisko), dátum narodenia, rodné číslo resp. aj ďalšie údaje v súlade s platnou legislatívou
Financie Vedenie účtovníctva Osobné údaje uvedené na účtovných záznamoch/faktúrach/objednávkach v rozsahu titul, meno a priezvisko, kontaktné údaje (sídlo, telefónne číslo, emailová adresa) štatutára a kontaktnej osoby, bankové spojenie, podpis;
Financie Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so získavaním externých zdrojov financovania spoločnosti Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis štatutára prevádzkovateľa a štatutárov obchodného partnera, notára, telefonický, emailový kontakt, bydlisko alebo sídlo spoločnosti, ďalšie osobné údaje nevyhnutné k uzatvoreniu úverových zmluvy, záložných zmlúv, notárskych zápisníc a ďalšej dokumentácie v súvislosti so získavaním externých finančných zdrojov a v súlade s platnou legislatívou
Financie Finančný audit Osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na výkon finančného auditu - účtovná dokumentácie, základná dokumentácia spoločnosti; v prípade vyžiadania personálnych podkladov - anonymizácia uvedených údajov
Agenda ochrany osobných údajov Vedenie dokumentácie GDPR - poverenia oprávnených osôb, menovania vlastníkov agendy Meno, priezvisko, emailová adresa, funkčné zaradenie zamestnanca, podpis, poverenie na spracúvanie OÚ v súvislosti vedením GDPR dokumentácie

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

KOOR, s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Evidencia prevádzky pridelených služobných motorových vozidiel, poistenie Spracúvanie osobných údajov v súvislsoti s pridelenými služobnými motorovými vozidlami - plnenie daňových povinností a ochrana majetku prevádzkovateľa - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Prideľovanie a evidencia pridelených pracovných zariadení Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s prideľovaním pracovných zariadení na vytváranie podmienok na plnenie pracovných úloh - plnenie daňových povinností a ochrana majetku prevádzkovateľa - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Vnútorná administratíva a vytváranie vnútornej firemnej kultúry spracúvaním a zverejňovaním osobných údajov na intranete prevádzkovateľa Spracúvanie a zverejňovanie kontaktných údajov zamestnancov na vnútorné administratívne účely a vytvárania firemnej kultúry v rámci spoločnosti a obchodnej skupiny (intranet) - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Organizovanie interných podujatí prevádzkovateľa a zverejňovanie fotodokumentácie z týchto podujatí na intranete prevádzkovateľa Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s organizovaním interných podujatí prevádzkovateľa a vytváraním priaznivej firemnej kultúry vrátane zverejňovanie fotografií z týchto podujatí na intranete prevádzkovateľa - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Vedenie agendy spoločnosti - plnenie zákonných povinností, komunikácia so štátnymi aj neštátnymi inštitúciami Spracúvanie osobných údajov vedenia spoločnosti na účely plnenia povinností v súlade s príslušnou legislatívou (napr. záznamy z valných zhromaždení, zápis/zmeny osôb oprávnených konať v mene spoločnosti do príslušných verejných aj neverejných registrov, oznamovanie zmien príslušným registrom) - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vedenie účtovníctva Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením účtovnej a daňovej evidencie, spracovaním faktúr a i. účtovných, resp. daňových dokladov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so získavaním externých zdrojov financovania spoločnosti Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so získavaním externých zdrojov financovania spoločnosti - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Finančný audit Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s finančným auditom prevádzkovateľa - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Vedenie dokumentácie GDPR - poverenia oprávnených osôb, menovania vlastníkov agendy Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s vedením GDPR dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.566/2001 Z.z. Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
Zákon 530/2003 Z. z. Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

KOOR, s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Evidencia prevádzky pridelených služobných motorových vozidiel, poistenie Spracúvanie osobných údajov v súvislsoti s pridelenými služobnými motorovými vozidlami - plnenie daňových povinností a ochrana majetku prevádzkovateľa - Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Daňový úrad
Prideľovanie a evidencia pridelených pracovných zariadení Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s prideľovaním pracovných zariadení na vytváranie podmienok na plnenie pracovných úloh - plnenie daňových povinností a ochrana majetku prevádzkovateľa - Inšpektorát práce
- Daňový úrad
Vnútorná administratíva a vytváranie vnútornej firemnej kultúry spracúvaním a zverejňovaním osobných údajov na intranete prevádzkovateľa Spracúvanie a zverejňovanie kontaktných údajov zamestnancov na vnútorné administratívne účely a vytvárania firemnej kultúry v rámci spoločnosti a obchodnej skupiny (intranet) - DISPEX, s.r.o.
Organizovanie interných podujatí prevádzkovateľa a zverejňovanie fotodokumentácie z týchto podujatí na intranete prevádzkovateľa Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s organizovaním interných podujatí prevádzkovateľa a vytváraním priaznivej firemnej kultúry vrátane zverejňovanie fotografií z týchto podujatí na intranete prevádzkovateľa - DISPEX, s.r.o.
Vedenie agendy spoločnosti - plnenie zákonných povinností, komunikácia so štátnymi aj neštátnymi inštitúciami Spracúvanie osobných údajov vedenia spoločnosti na účely plnenia povinností v súlade s príslušnou legislatívou (napr. záznamy z valných zhromaždení, zápis/zmeny osôb oprávnených konať v mene spoločnosti do príslušných verejných aj neverejných registrov, oznamovanie zmien príslušným registrom) - poskytovateia právnych alebo obdobných služieb
- Súdy SR
- Iné orgány štátnej správy
Vedenie účtovníctva Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením účtovnej a daňovej evidencie, spracovaním faktúr a i. účtovných, resp. daňových dokladov - DISPEX, s.r.o.
- Daňový úrad
Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so získavaním externých zdrojov financovania spoločnosti Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so získavaním externých zdrojov financovania spoločnosti - banky, poskytovatela právych služieb, notári, iné finančné inštutúcie a fondy
- Daňový úrad
Finančný audit Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s finančným auditom prevádzkovateľa - DISPEX, s.r.o.
- Daňový úrad
- Audítorská spoločnosť
Vedenie dokumentácie GDPR - poverenia oprávnených osôb, menovania vlastníkov agendy Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s vedením GDPR dokumentácie - JUDICIUM, s. r. o.
- Úrad na ochranu osobných údajov
- DISPEX, s.r.o.

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci KOOR, s.r.o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Evidencia prevádzky pridelených služobných motorových vozidiel, poistenie Po dobu pridelenia pracovného zariadenia resp. po dobu aktuálneho roka a následne 10 rokov (účtovníctvo)
Prideľovanie a evidencia pridelených pracovných zariadení Po dobu zaradenia príslušného zariadenia do majetku prevádzkovateľa resp. po dobu aktuálneho roka a následne 10 rokov (účtovníctvo)
Vnútorná administratíva a vytváranie vnútornej firemnej kultúry spracúvaním a zverejňovaním osobných údajov na intranete prevádzkovateľa Po dobu trvania pracovnoprávneho alebo obdobného zmluvného vzťahu, po dobu udelenia súhlasu alebo nenamietania dotknutou osobou
Organizovanie interných podujatí prevádzkovateľa a zverejňovanie fotodokumentácie z týchto podujatí na intranete prevádzkovateľa Spracúvanie a zverejnenie po dobu 1 roka od konania podujatia resp. po dobu nenamietania zverejnenia
Vedenie agendy spoločnosti - plnenie zákonných povinností, komunikácia so štátnymi aj neštátnymi inštitúciami V súlade s platnou legislatívou pre príslušnú oblasť
Vedenie účtovníctva Po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné záznamy/faktúry týkajú
Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so získavaním externých zdrojov financovania spoločnosti Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vysporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
Finančný audit V zmysle legislatívnych povinností pre oblasť finančného auditu
Vedenie dokumentácie GDPR - poverenia oprávnených osôb, menovania vlastníkov agendy Po dobu 5 rokov po ukončení pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: privacy@koor.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu privacy@koor.sk .