VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zástupcovia obchodných partnerov [štatutári a kontaktné osoby obchodných partnerov, poskytovatelia odborných a technických kapacít (zamestnanci alebo externí dodávatelia)] KOOR, s.r.o., Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov 82105, IČO: 45628246, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 66124/B, (ďalej len 'KOOR, s.r.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zástupcovia obchodných partnerov [štatutári a kontaktné osoby obchodných partnerov, poskytovatelia odborných a technických kapacít (zamestnanci alebo externí dodávatelia)]

V KOOR, s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Obchodné vzťahy Právna agenda - príprava a spracovanie zmluvnej a obchodnej dokumentácie, evidencia zmluvných vzťahov spoločnosti Titul, meno, priezvisko, podpis štatutára/štatutárov obchodného partnera, telefonický, emailový kontakt; titul, meno, priezvisko kontaktnej osoby určenej obchodným partnerom, jeho funkčné postavenie, telefonický, emailový kontakt; v prípade preukazovania odbornej alebo technickej spôsobilosti a kvalifikácie aj údaje uvedené v certifikátoch a potvrdeniach (titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum a miesto narodenia)
Obchodné vzťahy Riadenie obchodných vzťahov - zmluvná agenda Titul, meno, priezvisko štatutára/štatutárov obchodného partnera, podpis, telefonický, emailový kontakt; titul, meno, priezvisko kontaktnej osoby určenej obchodným partnerom, jeho funkčné postavenie, telefonický, emailový kontakt; v prípade preukazovania odbornej alebo technickej spôsobilosti a kvalifikácie aj údaje uvedené v certifikátoch a potvrdeniach (titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum a miesto narodenia)
Obchodné vzťahy Podpora obchodných aktivít prevádzkovateľa (napr. komunikácia s inštitúciami vstupujúcimi do stavebných konaní, splnomocnenia) Titul, meno, priezvisko štatutára/štatutárov obchodného partnera, telefonický, emailový kontakt, v prípade udelenia plnomocenstva aj jeho overený podpis; titul, meno, priezvisko kontaktnej osoby určenej obchodným partnerom, jeho funkčné postavenie, telefonický, emailový kontakt; v prípade preukazovania odbornej alebo technickej spôsobilosti a kvalifikácie aj údaje uvedené v certifikátoch a potvrdeniach (titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum a miesto narodenia)
Obchodné vzťahy Verejné obstarávanie - spracovanie a poskytovanie osobných údajov verejnému obstarávateľovi Osobné údaje štatutárov, kontaktných osôb určených štatutárom, poskytovateľov odborných a technických kapacít (zamestnancov alebo externých dodávateľov) v rozsahu titul, meno, priezvisko, podpis, kontaktné údaje (emailová adresa, telefónne číslo, bydlisko), pracovné zaradenie/funkcia; ďalšie osobné údaje nevyhnutné na preukazovanie odbornej alebo technickej spôsobilosti a kvalifikácie resp. údaje uvedené v certifikátoch a potvrdeniach (titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum a miesto narodenia), resp. údaje požadované verejným obstarávateľom v súlade s platnou legislatívou
Obchodné vzťahy Vedenie evidencie obchodných partnerov (dodávateľov, zákazníkov, poskytovateľov odborných a technických kapacít) a ich kontaktných osôb a uzatvorených zmlúv Titul, meno, priezvisko štatutára/štatutárov obchodného partnera, telefonický, mailový kontakt, sídlo spoločnosti; titul, meno, priezvisko oprávneného zamestnanca obchodného partnera, jeho funkčné postavenie, telefonický, emailový kontakt
Obchodné vzťahy Riešenie sťažností a reklamácií Titul, meno, priezvisko, kontaktné údaje (emailová adresa, telefónne číslo), štatutára zmluvnej strany; titul, meno, priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie, kontaktné údaje (emailová adresa, telefónne číslo) kontaktnej osoby určenej zmluvným partnerom, meno, priezvisko, kontaktné údaje sťažovateľa, pokiaľ nie je zmluvným partnerom, predmet reklamácie, sťažnosti
Plánovanie a výstavba Plánovanie a výstavba - komunikácia s dodávateľmi, riadenie nákupu materiálov a služieb, logistika Titul, meno, priezvisko, kontaktné údaje (emailová adresa, telefónne číslo), štatutára zmluvnej strany; titul, meno, priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie, kontaktné údaje (emailová adresa, telefónne číslo) kontaktnej osoby obchodného partnera
Plánovanie a výstavba Plánovanie a výstavba - spracúvanie osobných údajov v procese plánovania a realizácie projektov Titul, meno, priezvisko, kontaktné údaje (emailová adresa, telefónne číslo), štatutára zmluvnej strany; titul, meno, priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie, kontaktné údaje (emailová adresa, telefónne číslo) kontaktnej osoby určenej zmluvným partnerom, údaje nevyhnutné na zabezpečenie vstupu do priestoru stavby/prevádzky - meno, priezvisko, číslo OP, príslušnosť k právnickej osobe/zamestnávateľovi
Prevádzka a servis Plnenie zmluvných dojednaní - revízie, odborné skúšky, prehliadky a servis Titul, meno, priezvisko štatutára/štatutárov obchodného partnera, telefonický, emailový kontakt; titul, meno, priezvisko kontaktnej osoby určenej obchodným partnerom, jeho funkčné postavenie, telefonický, emailový kontakt; v prípade preukazovania odbornej alebo technickej spôsobilosti a kvalifikácie aj údaje uvedené v certifikátoch a potvrdeniach (titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum a miesto narodenia); údaje nevyhnutné na zabezpečenie vstupu do priestoru stavby/prevádzky - meno, priezvisko, číslo OP, príslušnosť k právnickej osobe/zamestnávateľovi
Prevádzka a servis Výkon dispečingu - riadenie, dohľad, odstraňovanie porúch, kontrola zariadení Titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo kontaktnej osoby v súvislsoti s výkonom dispečingu, lokalizácia zariadenia; osobné údaje dispečera v súvislosti s výkonom jeho činnosti - meno, priezvisko, emilová adresa, telefónne číslo, prístupové kódy na vstup k zariadeniam, údaje uvedené v príslušnej prevádzkovej dokumetácii k zariadeniam, lokalizačný údaj (GPS) pri výkone kontroly, servisu zariadenia (potvrdenie fyzickej prítomnosti v príslušnom zariadení)
Prevádzka a servis Vedenie prevádzkového archívu Osobné údaje uvedené v príslušnej archivovanej dokumentácii najmä v rozsahu - titul, meno, priezvisko štatutára/štatutárov obchodného partnera, telefonický, emailový kontakt; titul, meno, priezvisko kontaktnej osoby určenej obchodným partnerom, jeho funkčné postavenie, telefonický, emailový kontakt; v prípade preukazovania odbornej alebo technickej spôsobilosti a kvalifikácie aj údaje uvedené v certifikátoch a potvrdeniach (titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum a miesto narodenia)
Marketing Marketingová komunikácia - informovanie existujúcich obchodných partnerov o produktoch, službách a aktivitách prevádzkovateľa (zasielanie newsletterov) Meno, priezvisko štatutára obchodného partera alebo určenej kontaktnej osoby, adresa sídla spoločnosti v prípade zaslania newslettra v písomnej podobe; meno, priezvisko a emailová adresa štatutára obchodného partera alebo určenej kontaktnej osoby v prípade zasielania newslettra v elektronickej podobe
Financie Vedenie účtovníctva Osobné údaje uvedené na účtovných záznamoch/faktúrach/objednávkach v rozsahu titul, meno a priezvisko, kontaktné údaje (sídlo, telefónne číslo, emailová adresa) štatutára a kontaktnej osoby, bankové spojenie, podpis;
Financie Finančný audit Osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na výkon finančného auditu - účtovná dokumentácie, základná dokumentácia spoločnosti; v prípade vyžiadania personálnych podkladov - anonymizácia uvedených údajov
Správa IT Správa IT zariadení, systémov a riadenie prístupov, zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti Titul, meno, priezvisko, email, tel. číslo, osobné číslo, zamestnanca alebo vybraného zmluvného partnera (štatutára alebo kontaktnej osoby) poskytujúceho podporné služby prevádzkovateľovi; prihlasovacie údaje, logy

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

KOOR, s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Právna agenda - príprava a spracovanie zmluvnej a obchodnej dokumentácie, evidencia zmluvných vzťahov spoločnosti Spracúvanie osobných údajov na účely prípravy, spracovania a evidencie zmluvnej a obchodnej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Riadenie obchodných vzťahov - zmluvná agenda Spracúvanie osobných údajov na účely uzavretia a realizácie zmluvného vzťahu v súlade so zmluvnou dokumentáciou - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Podpora obchodných aktivít prevádzkovateľa (napr. komunikácia s inštitúciami vstupujúcimi do stavebných konaní, splnomocnenia) Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s podpornými aktivitami obchodnej činnosti prevádzkovateľa - zabezpečenie komunikácie s obchodnými partnermi a inštitúciami vstupujúcimi do stavebných konaní - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Verejné obstarávanie - spracovanie a poskytovanie osobných údajov verejnému obstarávateľovi Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s účasťou prevádzkovateľa na verejnom obstarávaní tovarov a služieb zadanom verejným obstarávateľom (vrátane preukazovania odbornej spôsobilosti a kvalifikácie) - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Vedenie evidencie obchodných partnerov (dodávateľov, zákazníkov, poskytovateľov odborných a technických kapacít) a ich kontaktných osôb a uzatvorených zmlúv Spracúvanie osobných údajov na účely vedenia evidencie obchodných partnerov (dodávateľov, zákazníkov, poskytovateľov odborných a technických kapacít) a ich kontaktných osôb a uzatvorených zmlúv - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Riešenie sťažností a reklamácií Spracúvanie osobných údajov na účely riešenia sťažností a reklamácií - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Plánovanie a výstavba - komunikácia s dodávateľmi, riadenie nákupu materiálov a služieb, logistika Spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia nákupu a logistiky v súvislosti s realizáciou projektu - komunikácia s dodávateľmi, vystavovanie objednávok, sledovanie toku materiálu - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Plánovanie a výstavba - spracúvanie osobných údajov v procese plánovania a realizácie projektov Spracúvanie osobných údajov za účelom prípravy a realizácie projektu - komunikácia (realizátori stavby, obchodní partneri/zákazníci, štátne inštitúcie), sledovanie plnenia zmluvných podmienok, kontrolná činnosť - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Plnenie zmluvných dojednaní - revízie, odborné skúšky, prehliadky a servis Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením zmluvných dojednaní - výkonom a evidenciou revízií, odborných skúšok, prehliadok a servisu - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Výkon dispečingu - riadenie, dohľad, odstraňovanie porúch, kontrola zariadení Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so zabezpečením zmluvných dojednaní - výkon dispečingu (riadenie, dohľad, servis, odstraňovanie porúch) - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Vedenie prevádzkového archívu Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s archiváciou prevádzkovej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Marketingová komunikácia - informovanie existujúcich obchodných partnerov o produktoch, službách a aktivitách prevádzkovateľa (zasielanie newsletterov) Spracúvanie osobných údajov na účely informovania obchodných partnerov o produktoch, službách a aktivitách prevádzkovateľa s cieľom pokračovania/rozširovania obchodných vzťahov - zasielanie newslettrov - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Vedenie účtovníctva Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením účtovnej a daňovej evidencie, spracovaním faktúr a i. účtovných, resp. daňových dokladov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Finančný audit Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s finančným auditom prevádzkovateľa - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Správa IT zariadení, systémov a riadenie prístupov, zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti Spracovanie osobných údajov v súvislosti s evidenciou a správou IT zariadení a informačných systémov a riadenie prístupov do informačných systémov, zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 50/1976 Z.z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Vyhláška č. 147/2013 Z.z. Vyhláška podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 94/2004 Z.z. Vyhláška ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších vyhlášok
Vyhláška č. 297/1994 Z.z. Vyhláška o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení neskorších predpisov
Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.452/2021 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.343/2015 Z.z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 374/1990 Z.z. Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

KOOR, s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Právna agenda - príprava a spracovanie zmluvnej a obchodnej dokumentácie, evidencia zmluvných vzťahov spoločnosti Spracúvanie osobných údajov na účely prípravy, spracovania a evidencie zmluvnej a obchodnej dokumentácie - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- DISPEX, s.r.o.
Riadenie obchodných vzťahov - zmluvná agenda Spracúvanie osobných údajov na účely uzavretia a realizácie zmluvného vzťahu v súlade so zmluvnou dokumentáciou - Stavebný úrad, orgány a inštitúcie vstupujúce do stavebného konania, zmluvní partneri
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- DISPEX, s.r.o.
Podpora obchodných aktivít prevádzkovateľa (napr. komunikácia s inštitúciami vstupujúcimi do stavebných konaní, splnomocnenia) Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s podpornými aktivitami obchodnej činnosti prevádzkovateľa - zabezpečenie komunikácie s obchodnými partnermi a inštitúciami vstupujúcimi do stavebných konaní - DISPEX, s.r.o.
- Stavebný úrad, orgány a inštitúcie vstupujúce do stavebného konania, zmluvní partneri
Verejné obstarávanie - spracovanie a poskytovanie osobných údajov verejnému obstarávateľovi Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s účasťou prevádzkovateľa na verejnom obstarávaní tovarov a služieb zadanom verejným obstarávateľom (vrátane preukazovania odbornej spôsobilosti a kvalifikácie) - Verejný obstarávateľ
- Centrálny register zmlúv
- Prevádzkovateľ IS EVO
- DISPEX, s.r.o.
Vedenie evidencie obchodných partnerov (dodávateľov, zákazníkov, poskytovateľov odborných a technických kapacít) a ich kontaktných osôb a uzatvorených zmlúv Spracúvanie osobných údajov na účely vedenia evidencie obchodných partnerov (dodávateľov, zákazníkov, poskytovateľov odborných a technických kapacít) a ich kontaktných osôb a uzatvorených zmlúv - DISPEX, s.r.o.
Riešenie sťažností a reklamácií Spracúvanie osobných údajov na účely riešenia sťažností a reklamácií - DISPEX, s.r.o.
- Štátny stavebný dozor
- Stavebný úrad
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Plánovanie a výstavba - komunikácia s dodávateľmi, riadenie nákupu materiálov a služieb, logistika Spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia nákupu a logistiky v súvislosti s realizáciou projektu - komunikácia s dodávateľmi, vystavovanie objednávok, sledovanie toku materiálu - DISPEX, s.r.o.
Plánovanie a výstavba - spracúvanie osobných údajov v procese plánovania a realizácie projektov Spracúvanie osobných údajov za účelom prípravy a realizácie projektu - komunikácia (realizátori stavby, obchodní partneri/zákazníci, štátne inštitúcie), sledovanie plnenia zmluvných podmienok, kontrolná činnosť - Štátny stavebný dozor
- Technická inšpekcia SR
- TÜV SÜD SLOVAKIA
- Iné orgány štátnej správy
- DISPEX, s.r.o.
Plnenie zmluvných dojednaní - revízie, odborné skúšky, prehliadky a servis Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením zmluvných dojednaní - výkonom a evidenciou revízií, odborných skúšok, prehliadok a servisu - Inšpektorát práce
- ÚRSO
- Autorizovaný bezpečnostný technik
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- DISPEX, s.r.o.
- Obchodný partner
Výkon dispečingu - riadenie, dohľad, odstraňovanie porúch, kontrola zariadení Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so zabezpečením zmluvných dojednaní - výkon dispečingu (riadenie, dohľad, servis, odstraňovanie porúch) - PAUFEX Prešov, s.r.o.
- DISPEX, s.r.o.
- Iné orgány štátnej správy
Vedenie prevádzkového archívu Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s archiváciou prevádzkovej dokumentácie
Marketingová komunikácia - informovanie existujúcich obchodných partnerov o produktoch, službách a aktivitách prevádzkovateľa (zasielanie newsletterov) Spracúvanie osobných údajov na účely informovania obchodných partnerov o produktoch, službách a aktivitách prevádzkovateľa s cieľom pokračovania/rozširovania obchodných vzťahov - zasielanie newslettrov - DISPEX, s.r.o.
- Slovenská pošta
Vedenie účtovníctva Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením účtovnej a daňovej evidencie, spracovaním faktúr a i. účtovných, resp. daňových dokladov - DISPEX, s.r.o.
- Daňový úrad
Finančný audit Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s finančným auditom prevádzkovateľa - DISPEX, s.r.o.
- Daňový úrad
- Audítorská spoločnosť
Správa IT zariadení, systémov a riadenie prístupov, zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti Spracovanie osobných údajov v súvislosti s evidenciou a správou IT zariadení a informačných systémov a riadenie prístupov do informačných systémov, zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti - Microsoft Slovakia s.r.o.
- ESQUIT s. r. o.

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci KOOR, s.r.o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Právna agenda - príprava a spracovanie zmluvnej a obchodnej dokumentácie, evidencia zmluvných vzťahov spoločnosti Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vysporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
Riadenie obchodných vzťahov - zmluvná agenda Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vysporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
Podpora obchodných aktivít prevádzkovateľa (napr. komunikácia s inštitúciami vstupujúcimi do stavebných konaní, splnomocnenia) Po dobu trvania zmluvného vzťahu, po dobu vrátenia/odovzdania dokumentácie zmluvnému partnerovi, po dobu splnenia všetkých záväzkov resp. v súlade s osobitnými predpismi pre danú oblasť
Verejné obstarávanie - spracovanie a poskytovanie osobných údajov verejnému obstarávateľovi Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vysporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
Vedenie evidencie obchodných partnerov (dodávateľov, zákazníkov, poskytovateľov odborných a technických kapacít) a ich kontaktných osôb a uzatvorených zmlúv Počas trvania zmluvného vzťahu a aj po jeho ukončení
Riešenie sťažností a reklamácií Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vysporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
Plánovanie a výstavba - komunikácia s dodávateľmi, riadenie nákupu materiálov a služieb, logistika Počas realizácie projektu, následne v súlade s predmetom zmluvy a platnou legislatívou pre danú oblasť
Plánovanie a výstavba - spracúvanie osobných údajov v procese plánovania a realizácie projektov Počas realizácie projektu, následne v súlade s predmetom zmluvy a platnou legislatívou pre danú oblasť
Plnenie zmluvných dojednaní - revízie, odborné skúšky, prehliadky a servis Počas realizácie projektu, následne v súlade s predmetom zmluvy a platnou legislatívou pre danú oblasť
Výkon dispečingu - riadenie, dohľad, odstraňovanie porúch, kontrola zariadení Prevádzková dokumentácia po dobu po dobu 3 rokov resp. v súlade so zmluvnými dojednaniami
Vedenie prevádzkového archívu Po dobu trvania zmluvného vzťahu, po dobu vrátenia/odovzdania dokumentácie zmluvnému partnerovi, po dobu splnenia všetkých záväzkov resp. v súlade s osobitnými predpismi pre danú oblasť.
Marketingová komunikácia - informovanie existujúcich obchodných partnerov o produktoch, službách a aktivitách prevádzkovateľa (zasielanie newsletterov) Po dobu nenamietania spracovania údajov obchodného partnera na účel marketingovej komunikácie
Vedenie účtovníctva Po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné záznamy/faktúry týkajú
Finančný audit V zmysle legislatívnych povinností pre oblasť finančného auditu
Správa IT zariadení, systémov a riadenie prístupov, zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti Po dobu trvania pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu vzťahu, po jeho ukončení v súlade s lehotami uloženia stanovenými pre jednotlivé spracovateľské činnosti

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: privacy@koor.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu privacy@koor.sk .