VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – Iné [Potenciálni obchodní partneri - štatutári a kontaktné osoby potenciálnych obchodných partnerov] KOOR, s.r.o., Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov 82105, IČO: 45628246, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 66124/B, (ďalej len 'KOOR, s.r.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
Iné [Potenciálni obchodní partneri - štatutári a kontaktné osoby potenciálnych obchodných partnerov]

V KOOR, s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Obchodné vzťahy Vybavenie požiadavky potenciálneho zákazníka/obchodného partnera o poskytnutie informácií o produktoch, službách a aktivitách prevádzkovateľa Meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt, oblasť, záujmu prípadne sektor záujmu v rámci poskytovaných produktov a služieb
Obchodné vzťahy Riadenie obchodných vzťahov - predzmluvná agenda Titul, meno, priezvisko štatutára/štatutárov obchodného partnera, telefonický, emailový kontakt; titul, meno, priezvisko kontaktnej osoby určenej obchodným partnerom, jeho funkčné postavenie, telefonický, emailový kontakt; v prípade preukazovania odbornej alebo technickej spôsobilosti a kvalifikácie aj údaje uvedené v certifikátoch a potvrdeniach (titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum a miesto narodenia)
Marketing Marketingová komunikácia - informovanie potenciálnych obchodných partnerov/zákazníkov o produktoch, službách a aktivitách prevádzkovateľa (zasielanie newsletterov) Osobné údaje, ktoré právnická osoba alebo FO - podnikateľ zverejnila alebo sú zverejnené - meno, priezvisko štatutára potenciálneho obchodného partera/zákazníka alebo určenej kontaktnej osoby, adresa sídla spoločnosti v prípade zaslania newslettra v písomnej podobe; meno, priezvisko a emailová adresa štatutára potenciálneho obchodného partera/zákazníka alebo určenej kontaktnej osoby v prípade zaslanie newslettra v elektronickej podobe

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

KOOR, s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Vybavenie požiadavky potenciálneho zákazníka/obchodného partnera o poskytnutie informácií o produktoch, službách a aktivitách prevádzkovateľa Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s poskytovaním informácií potenciálnym zákazníkom/obchodným partnerom o produktoch, službách a aktivitách prevádzkovateľa - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Riadenie obchodných vzťahov - predzmluvná agenda Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vykonaním nevyhnutných úkonov pred uzatvorením zmluvy - predzmluvné vzťahy - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Marketingová komunikácia - informovanie potenciálnych obchodných partnerov/zákazníkov o produktoch, službách a aktivitách prevádzkovateľa (zasielanie newsletterov) Spracúvanie osobných údajov na účely kontaktovania potenciálnych obchodných partnerov/zákazníkov o produktoch, službách a aktivitách prevádzkovateľa s cieľom nadviazať obchodnú spoluprácu - zasielanie newslettrov - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.452/2021 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

KOOR, s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Vybavenie požiadavky potenciálneho zákazníka/obchodného partnera o poskytnutie informácií o produktoch, službách a aktivitách prevádzkovateľa Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s poskytovaním informácií potenciálnym zákazníkom/obchodným partnerom o produktoch, službách a aktivitách prevádzkovateľa - DISPEX, s.r.o.
Riadenie obchodných vzťahov - predzmluvná agenda Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vykonaním nevyhnutných úkonov pred uzatvorením zmluvy - predzmluvné vzťahy - DISPEX, s.r.o.
Marketingová komunikácia - informovanie potenciálnych obchodných partnerov/zákazníkov o produktoch, službách a aktivitách prevádzkovateľa (zasielanie newsletterov) Spracúvanie osobných údajov na účely kontaktovania potenciálnych obchodných partnerov/zákazníkov o produktoch, službách a aktivitách prevádzkovateľa s cieľom nadviazať obchodnú spoluprácu - zasielanie newslettrov - DISPEX, s.r.o.
- Slovenská pošta

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci KOOR, s.r.o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Vybavenie požiadavky potenciálneho zákazníka/obchodného partnera o poskytnutie informácií o produktoch, službách a aktivitách prevádzkovateľa Do doby uzavretia zmluvného vzťahu resp. po dobu úplného ukončenia komunikácie s potenciálnym zákazníkom/obchodným parterom
Riadenie obchodných vzťahov - predzmluvná agenda Do doby právoplatného uzatvorenia zmluvného vzťahu, následne počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vysporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
Marketingová komunikácia - informovanie potenciálnych obchodných partnerov/zákazníkov o produktoch, službách a aktivitách prevádzkovateľa (zasielanie newsletterov) Po dobu úplného ukončenia komunikácie s potenciálnym zákazníkom/obchodným parterom, resp. po dobu nenamietania spracúvania osobných údajov na účely marketingu

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: privacy@koor.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu privacy@koor.sk .