VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – bývalí zamestnanci [osoby, ktoré boli s prevádzkovateľom v pracovnom pomere alebo obdobnom vzťahu] KOOR, s.r.o., Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov 82105, IČO: 45628246, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 66124/B, (ďalej len 'KOOR, s.r.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
bývalí zamestnanci [osoby, ktoré boli s prevádzkovateľom v pracovnom pomere alebo obdobnom vzťahu]

V KOOR, s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Ľudské zdroje Plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru Osobné údaje uvedené v dotazníku pri nástupe do zamestnania, osobné údaje potrebné na uzatvorenie zmluvného vzťahu a splnenie registračných povinností zamestnávateľa - titul, meno, priezvisko, osobné číslo zamestnanca, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, adresa doručovania písomností, číslo bankového účtu, podpis, odborná spôsobilosť - osvedčenia, certifikáty, kópia VP, údaje z OP, úroveň cudzieho jazyka, ovládanie PC, iné vzdelávanie, doklad o absolvovaní vstupnej alebo následnej zdravotnej prehliadky, zápočtový list, údaje o dôchodkoch, mená a priezviská detí, alebo osôb na ktoré si zamestnanec uplatňuje bonusy alebo dávky a ich rodné čísla, iný zamestnávateľ, plán dovoleniek, výška mzdy, pracovisko, názov pozície, priamy nadriadený, miesto výkonu práce; po ukončení pracovnoprávneho vzťahu sú osobné údaje uchovávané len v nevyhnutnom rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou
Ľudské zdroje Evidencia pracovného času a dochádzky zamestnancov Meno, priezvisko, osobné číslo, emailová adresa, dátum nástupu, oddelenie, nadriadený, informácie o dochádzke zamestnanca - pracovný fond, príchod, odchod, prerušenie, prekážky v práci, dovolenky;dohodári/brigádnici - výkaz práce - meno, priezvisko, dátum, čas, miesto výkonu práce
Ľudské zdroje Plnenie povinností zamestnávateľa voči Sociálnej povinnosti Titul, meno, priezvisko zamestnanca, rodné číslo, dátum nástupu do zamestnania, dátum výstupu, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, mesačný výkaz, evidenčné listy dôchodkového poistenia, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, PN, OČR
Ľudské zdroje Plnenie povinností voči zdravotným poisťovniam Titul, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum nástupu do zamestnania, dátum výstupu, údaje o čerpaní PN, OČR, MD, RD, mesačný výkaz
Ľudské zdroje Plnenie daňových povinností Titul, meno, priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, rodné číslo, ročný príjem, daňový bonus, prípadne ďalšie osobné údaje poskytované v súlade s platnou legislatívou; meno, priezvisko (aj rodné), rodné číslo osoby, na ktorú si zamestnanec uplatňuje daňový bonus
Ľudské zdroje Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, PZP a úrazov Titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, podpis zamestnanca, dátum absolvovania školenia, prezenčná listina; v prípade vykonania dychovej skúšky - dátum a čas jej vykonania, záznam o výsledku dychovej skúšky; v prípade vzniku pracovného úrazu - dátum a miesto vzniku pracovného úrazu, popis vzniku úrazu a druh vykonávanej práce, záznam z kamier pokiaľ existuje
Ľudské zdroje Spracúvanie mzdovej agendy Titul, meno, priezvisko, rodné číslo zamestnanca, dátum narodenia, rodinný stav, dĺžka praxe, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, údaje o vyživovaných deťoch/blízkych osobách v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, výška príspevku zamestnanca a zamestnávateľa do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, zrážky zo mzdy, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti - tieto údaje môžu obsahovať aj údaje o zdraví
Agenda ochrany osobných údajov Vedenie dokumentácie GDPR - poverenia oprávnených osôb, menovania vlastníkov agendy Meno, priezvisko, emailová adresa, funkčné zaradenie zamestnanca, podpis, poverenie na spracúvanie OÚ v súvislosti vedením GDPR dokumentácie

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

KOOR, s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru Spracúvanie osobných údajov na účel plnenia povinností zamestnávateľa v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom (uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Evidencia pracovného času a dochádzky zamestnancov Spracúvanie osobných údajov na účely zaznamenávania a evidencie pracovného času a dochádzky zamestnancov - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Plnenie povinností zamestnávateľa voči Sociálnej povinnosti Spracovanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností zamestnávateľa voči Sociálnej povinnosti - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Plnenie povinností voči zdravotným poisťovniam Spracovanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností zamestnávateľa voči zdravotným poisťovniam - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Plnenie daňových povinností Spracovanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností zamestnávateľa - daňových povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, PZP a úrazov Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, PZP a pracovných úrazov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Spracúvanie mzdovej agendy Spracovanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností zamestnávateľa - realizácie mzdovej povinnosti - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vedenie dokumentácie GDPR - poverenia oprávnených osôb, menovania vlastníkov agendy Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s vedením GDPR dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.663/2007 Z.z. Zákon o minimálnej mzde
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 147/2013 Z.z. Vyhláška podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 374/1990 Z.z. Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

KOOR, s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru Spracúvanie osobných údajov na účel plnenia povinností zamestnávateľa v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom (uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) - REDIKONT s.r.o.
- Dôchodková poisťovňa
- Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Zdravotná poisťovňa
- Sociálna poisťovňa
Evidencia pracovného času a dochádzky zamestnancov Spracúvanie osobných údajov na účely zaznamenávania a evidencie pracovného času a dochádzky zamestnancov - TULIP Solutions s.r.o.
- Sociálna poisťovňa
- Inšpektorát práce
Plnenie povinností zamestnávateľa voči Sociálnej povinnosti Spracovanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností zamestnávateľa voči Sociálnej povinnosti - REDIKONT s.r.o.
- Sociálna poisťovňa
Plnenie povinností voči zdravotným poisťovniam Spracovanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností zamestnávateľa voči zdravotným poisťovniam - REDIKONT s.r.o.
- Zdravotná poisťovňa
Plnenie daňových povinností Spracovanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností zamestnávateľa - daňových povinností - REDIKONT s.r.o.
- Daňový úrad
Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, PZP a úrazov Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, PZP a pracovných úrazov - Sociálna poisťovňa
- Inšpektorát práce
- Zdravotná poisťovňa
- Súdy SR
- Prokuratúra SR
- Policajný zbor SR
- LIVONEC, s.r.o.
- Mgr. Jozef Kardoš
Spracúvanie mzdovej agendy Spracovanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností zamestnávateľa - realizácie mzdovej povinnosti - REDIKONT s.r.o.
- Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Inšpektorát práce
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
Vedenie dokumentácie GDPR - poverenia oprávnených osôb, menovania vlastníkov agendy Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s vedením GDPR dokumentácie - JUDICIUM, s. r. o.
- Úrad na ochranu osobných údajov
- DISPEX, s.r.o.

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci KOOR, s.r.o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru Osobné spisy do 70 rokov veku, ostatná dokumentácia je po ukončení pracovnoprávenho zlikvidovaná alebo vrátená resp. uložená po dobu určenú v príslušnej legislatíve.
Evidencia pracovného času a dochádzky zamestnancov Evidencia dochádzky po dobu 5 rokov
Plnenie povinností zamestnávateľa voči Sociálnej povinnosti Po dobu 10 rokov
Plnenie povinností voči zdravotným poisťovniam Po dobu 10 rokov
Plnenie daňových povinností Po dobu aktuálneho roka a následne 10 rokov
Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, PZP a úrazov Po dobu 10 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti, pokiaľ z osobitného predpisu nevyplýva dlhšia lehota
Spracúvanie mzdovej agendy Jednotlivé mzdové podklady v súlade s platnou legislatívou resp. odporúčanými lehotami - mzdové listy 50 rokov, výplatné listiny a ostatná dokumentácia 10 rokov, evidencia dochádzky 5 rokov
Vedenie dokumentácie GDPR - poverenia oprávnených osôb, menovania vlastníkov agendy Po dobu 5 rokov po ukončení pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: privacy@koor.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu privacy@koor.sk .