VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zamestnanci Kamienka, s.r.o., Mierová 388/17, Valaská - Piesok 97646, IČO: 53622740, OR OS Banská Bystrica Oddiel: s.r.o Vložka č. 41084/S, (ďalej len 'Anna Pažitná - Kamenná chata pod Chopkom')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zamestnanci

V Anna Pažitná - Kamenná chata pod Chopkom rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zamestnanecký IS Plnene povinností podľa osobitných predpisov na zabezpečenie pracovnej zdravotej služby, BOZP a PO Meno, priezvisko, termín školenia, výsledok školenia, BOZP, Pracovné úrazy, ZŤP, dátum pracovného úrazu, konanie a príčinné súvislosti s ním
Zamestnanecký IS Ukončenie a odhlasovanie zamestnancov Meno, Priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na doručovanie písomností, mail, t.č., OP, BÚ, dátum narodenia, mzda, EČV, Potvrdenie o návšteve školy
Zamestnanecký IS Nástup do pracovnoprávneho vzťahu Meno, Priezvisko, mail, t.č., OP, BÚ, dátum narodenia, mzda, číslo VP, EVČ pridelené motorové vozidlo, dosiahnuté vzdelanie, rodné listy, sobášne listy, ZŤP, Invalidné dôchodky
Zamestnanecký IS Spracúvanie mzdovej agendy Meno, Priezvisko, adresa, pracovný fond, fix. Variab. Zložka mzdy, dochádzka, zrážky, stravné lístky, ZŤP, Invalidné dôchodky
Zamestnanecký IS Dochádzkovy systém - evidencia prítomnosti v práci a plánovanie Meno, Priezvisko, odtlačok prsta,datum a čas prichodu do prace, dovod opustenia pracoviska, záznam o opustení pracoviska a jeho príchode
Zamestnanecký IS Fraud – predchádzanie podvodom Meno, Priezvisko, adresa, mail, tel.č., čislo OP, charakter a popis konania, ktoré je spôsobilé spôsobiť ujmu prevádzkovateľovi
Zamestnanecký IS Právne spory Titul, Meno, Priezvisko, adresa trvalého bydliska, elektronická adresa, tel.č., čislo identifikačného dokladu, kauzálny priebeh vzniknutého sporu, dátum a čas riešenia a komunikácie s protistranou, výška pohľadávky, výška plnenia, právne zastúpenie, adresa na doručovanie písomností, kontaktné osoby
Zamestnanecký IS Mimosúdne vymáhanie Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adrese doručovania písomností, kontaktná elektronická adresa, kontaktné telefónne číslo, predmet podnetu, dátum a čas podania podnetu,
Zamestnanecký IS Súdne vymáhanie Meno,Priezvisko, adresa, mail, tel.č., č. OP, kauzálny priebeh sporu, dátum a čas, popis udalosti
Zákaznícky IS Právne spory ohľadom poskytovaných služieb prevádzkovateľa Meno, Priezvisko, adresa, tel.č, e-mail, č. identifikačného dokladu, kauza a kauzálny priebeh, dátum a čas kauzy, svedkovia kauzy.
Zákaznícky IS Mimosúdne vymáhanie Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adrese doručovania písomností, kontaktná elektronická adresa, kontaktné telefónne číslo, predmet reklamácie/podnetu, dátum a čas podania reklamácie/podnetu,
Zákaznícky IS Súdne vymáhanie Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adrese doručovania písomností, kontaktná elektronická adresa, kontaktné telefónne číslo, predmet reklamácie/podnetu, dátum a čas podania reklamácie/podnetu, príslušný súd alebo správny orgán, dátum podania, dátum a čas vydania termínu pojednávania, dátumu a čas vydania rozhodnutia, využívanie opravných prostriedkov
Kamerové systémy – monitoring verejného priestoru Kamerové systémy ochrana perimetra chaty Podobizeň dotknutej osoby,dátum a čas, vykonavane aktivity dotknutej osoby v monitorovanom priestore
Predarchívna starostlivosť a archívna starostlivosť Uchovávanie údajov Meno, Priezvisko, adresa, číslo identifikačného dokladu, termíny ubytovania, termíny zamestnania, vyplatené odmeny, účtovanie za služby,kontaktné údaje, Štátna príslušnosť, vek, evidencia pohľadávok, história platobnej disciplíny, výška platieb, výška dlhu, rod, história kontaktovania a disciplína kontaktovania.

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

Anna Pažitná - Kamenná chata pod Chopkom bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Plnene povinností podľa osobitných predpisov na zabezpečenie pracovnej zdravotej služby, BOZP a PO Plnenie povinností vyplývajúci z osobitných predpisov najmä Zákon o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Ukončenie a odhlasovanie zamestnancov Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Nástup do pracovnoprávneho vzťahu Ziskavanie OU o zamestnancoch s cieľo uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu a splnenia povinností podľa osobitných predpisov - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Spracúvanie mzdovej agendy Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Dochádzkovy systém - evidencia prítomnosti v práci a plánovanie Plnenie práv a povinnosti vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Fraud – predchádzanie podvodom Uplatnenie práv a právnych povinnosti - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Právne spory Uplatnenie práv a právnych povinnosti - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Mimosúdne vymáhanie Uplatnenie si nároku a práva mimo súdnou cestou - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Súdne vymáhanie Uplatnenie práv a právnych povinnosti - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Právne spory ohľadom poskytovaných služieb prevádzkovateľa Podanie podnetu na základe sporu a uplatnenie si nárokov Prevádzkovateľa - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Mimosúdne vymáhanie Uplatnenie si nároku a práva mimosúdne vymáhanie - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Súdne vymáhanie Uplatnenie si nároku a práva súdnou cestou - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Kamerové systémy ochrana perimetra chaty Monitoring a ochrana majetku prevadzkovateľa - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Uchovávanie údajov Plnenie povinností podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č.161/2011 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č.455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č.663/2007 Z.z. Zákon o minimálnej mzde
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Anna Pažitná - Kamenná chata pod Chopkom ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Plnene povinností podľa osobitných predpisov na zabezpečenie pracovnej zdravotej služby, BOZP a PO Plnenie povinností vyplývajúci z osobitných predpisov najmä Zákon o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia - Súdy SR
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Daňový úrad
Ukončenie a odhlasovanie zamestnancov Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Súdy SR
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- Daňový úrad
- Zdravotná poisťovňa
- Dôchodková poisťovňa
- Sociálna poisťovňa
- Policajný zbor SR
- JUDICIUM, s.r.o.
Nástup do pracovnoprávneho vzťahu Ziskavanie OU o zamestnancoch s cieľo uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu a splnenia povinností podľa osobitných predpisov - Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Inšpektorát práce
- Sociálna poisťovňa
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- Zdravotná poisťovňa
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- JUDICIUM, s.r.o.
Spracúvanie mzdovej agendy Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Súdy SR
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- Daňový úrad
- Zdravotná poisťovňa
- Dôchodková poisťovňa
- Sociálna poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
Dochádzkovy systém - evidencia prítomnosti v práci a plánovanie Plnenie práv a povinnosti vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Daňový úrad
- Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Sociálna poisťovňa
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Fraud – predchádzanie podvodom Uplatnenie práv a právnych povinnosti - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Právne spory Uplatnenie práv a právnych povinnosti - Daňový úrad
- Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- FINSERVIS BREZNO, s.r.o.
- eL-ekon, s.r.o.
Mimosúdne vymáhanie Uplatnenie si nároku a práva mimo súdnou cestou - Slovenská obchodná inšpekcia
- Súdy SR
Súdne vymáhanie Uplatnenie práv a právnych povinnosti - Súdy SR
- Exekútorský úrad
Právne spory ohľadom poskytovaných služieb prevádzkovateľa Podanie podnetu na základe sporu a uplatnenie si nárokov Prevádzkovateľa - Slovenská obchodná inšpekcia
- Súdy SR
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
Mimosúdne vymáhanie Uplatnenie si nároku a práva mimosúdne vymáhanie - Slovenská obchodná inšpekcia
Súdne vymáhanie Uplatnenie si nároku a práva súdnou cestou - Exekútorský úrad
- Súdy SR
Kamerové systémy ochrana perimetra chaty Monitoring a ochrana majetku prevadzkovateľa - Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Zdravotná poisťovňa
Uchovávanie údajov Plnenie povinností podľa osobitných predpisov - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Súdy SR
- Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- FINSERVIS BREZNO, s.r.o.
- eL-ekon, s.r.o.

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci Anna Pažitná - Kamenná chata pod Chopkom, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Plnene povinností podľa osobitných predpisov na zabezpečenie pracovnej zdravotej služby, BOZP a PO Po dobu 10 rokov
Ukončenie a odhlasovanie zamestnancov Do konca kalendárneho roka v ktorom Dotknutá osoby dovŕši 70 rokov veku života
Nástup do pracovnoprávneho vzťahu Po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne do dobŕšenie 70 rokov dotknutej osoby v predarchívnom a archívnom IS
Spracúvanie mzdovej agendy Po dobu 50 rokov
Dochádzkovy systém - evidencia prítomnosti v práci a plánovanie 1 rok
Fraud – predchádzanie podvodom Po objasnení v prípade nerelevantnosti okamžitá likvidácia spracovaných údajov, a v prípade relevantnosti podanie na príslušný orgán štátnej správy
Právne spory Do ukončenia sporu
Mimosúdne vymáhanie 10 rokov po ukončení vymáhania
Súdne vymáhanie 10 rokov od ukončenia vymáhania
Právne spory ohľadom poskytovaných služieb prevádzkovateľa Do ukončenia sporu a nasledujúcich 10 rokov
Mimosúdne vymáhanie 10 rokov po ukončení sporu
Súdne vymáhanie 10 rokov po vydaní rozhodnutia
Kamerové systémy ochrana perimetra chaty 7 dní, v prípade incidentu sa záznamy uchovávajú do vyriešenia incidentu
Uchovávanie údajov Zamestnanecké údaje do dovŕšenie 70 rokov príslušnej dotknutej osoby, obchodné údaje aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov všetko v Archívnom systéme.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: pazitka@kamennachata.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu pazitka@kamennachata.sk .