VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – fyzické osoby [žiadatelia - fyzické osoby] Obec Nemcovce, Nemcovce 93, Nemcovce 08212, IČO: 00327506, , (ďalej len 'Obec Nemcovce')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
fyzické osoby [žiadatelia - fyzické osoby]

V Obec Nemcovce rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
IS Evidencia nájomcov Vedenie evidencie nájomcov meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, popis nehnuteľnosti, email, bankové spojenie
IS Rozhodovanie vo veciach životného prostredia Vedenie agendy životného prostredia osobné údaje na základe osobitného predpisu
IS Rozhodovanie vo veciach územného rozhodovania a stavebného poriadku Územné rozhodovanie a stavebný poriadok osobné údaje podľa osobitných predpisov
IS Trhové miesta Povolenia trhov a trhových miest osobné údaje žiadateľov podľa osobitných predpisov
IS Rozhodovanie vo veciach podnikateľských činností Rozhodovanie vo veciach podnikateľských činností osobné údaje žiadateľov podľa osobitných predpisov

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

Obec Nemcovce bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Vedenie evidencie nájomcov prenajímanie majetku obce - nájomcom - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vedenie agendy životného prostredia vedenie agendy životného prostredia ako napr. vydávanie rozhodnutí, stanovísk, kontrolná činnosť, ochrana životného prostredia - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Územné rozhodovanie a stavebný poriadok činnosti súvisiace s územnými rozhodnutiami, stavebnými povoleniami, povoľovanie zmien stavieb, oznámenia k oháseniam drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacich prác, kolaudačných rozhodnutí a pod. na základe osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Povolenia trhov a trhových miest príprava povolení na zriadenie trhového miesta, pôsobnosť obce vo veciach ochrany spotrebiteľa na trhoch a trhových miestach - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Rozhodovanie vo veciach podnikateľských činností Rozhodovanie vo veciach podnikateľských činností podľa zákona o obecnom zriadení - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Opatrenie ŠÚ SR č. 128/2000 Z.z. Opatrenie, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb
Zákon č. 39/2013 Z.z. Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 44/1988 Z.z. Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva v znení neskorších predpisov
Zákon č. 313/1999 Z.z. Zákon o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č.455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 138/1992 Z.z. Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 162/1995 Z.z. Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č.211/2000 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Zákon č. 50/1976 Z.z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
Zákon č. 143/1998 Z.z. Zákon o civilnom letectve  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 393/2006 Z.z. Zákon o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 372/1990 Z.z. Zákon o priestupkoch
Vyhláška č. 147/2013 Z.z. Vyhláška podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
Zákon č. 326/2005 Z.z. Zákon o lesoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/2009 Z.z. Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.578/2004 Z.z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 223/2001 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 543/2002 Z.z. Zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zákon č. 135/1961 Z.z. Zákon o pozemných komunikáciách
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 55/2001 Z.z. Vyhláška o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
Zákon č. 364/2004 Z.z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Zákon č. 369/1990 Z.z. Zákon o obecnom zriadení
Ústavný zákon č. 460/1992 Z.z. Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR
Zákon č. 138/1991 Z.z. Zákon o majetku obcí
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Obec Nemcovce ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Vedenie evidencie nájomcov prenajímanie majetku obce - nájomcom - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Iné orgány štátnej správy
Vedenie agendy životného prostredia vedenie agendy životného prostredia ako napr. vydávanie rozhodnutí, stanovísk, kontrolná činnosť, ochrana životného prostredia - Iné orgány štátnej správy
- účastníci konania
- Okresný úrad
Územné rozhodovanie a stavebný poriadok činnosti súvisiace s územnými rozhodnutiami, stavebnými povoleniami, povoľovanie zmien stavieb, oznámenia k oháseniam drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacich prác, kolaudačných rozhodnutí a pod. na základe osobitných predpisov - Stavebný úrad
- Obec Fulianka
- Iné orgány štátnej správy
Povolenia trhov a trhových miest príprava povolení na zriadenie trhového miesta, pôsobnosť obce vo veciach ochrany spotrebiteľa na trhoch a trhových miestach - Orgány miestnej štátnej správy
- Iné orgány štátnej správy
Rozhodovanie vo veciach podnikateľských činností Rozhodovanie vo veciach podnikateľských činností podľa zákona o obecnom zriadení - Okresný úrad
- Daňový úrad
- Iné orgány štátnej správy

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci Obec Nemcovce, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Vedenie evidencie nájomcov po dobu trťvania zmluvného vzťahu a následne 10 rokov
Vedenie agendy životného prostredia po dobu zákonnej povinnosti
Územné rozhodovanie a stavebný poriadok po dobu zákonnej povinnosti
Povolenia trhov a trhových miest po dobu zákonnej povinnosti
Rozhodovanie vo veciach podnikateľských činností po dobu zákonnej povinnosti

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: obecnemcovcepo@gmail.com .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu obecnemcovcepo@gmail.com .