VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – občania Obec Nemcovce, Nemcovce 93, Nemcovce 08212, IČO: 00327506, , (ďalej len 'Obec Nemcovce')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
občania

V Obec Nemcovce rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
IS Evidencia obyvateľov a stavieb Vedenie evidencie obyvateľov obce a stavieb meno, priezvisko, titul, národnosť, miesto a okres narodenia, štát narodenia, predchádzajúca adresa, rodinný stav, dátum sobáša a miesto sobáša, rodné číslo, adresa, tel. číslo, email, dátum narodenia, dátum prihlásenia, podpis, opis nehnuteľnosti, údaje o rodinných príslušníkoch
IS Propagácia obce Propagácia prevádzkovateľa podobizeň dotknutej osoby zachytená na fotografii
IS Voľby Zabezpečenie činností súvisiacich s prípravou volieb a referenda meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa, dátum narodenia, povolanie, príslušnosť k politickej strane/hnutiu a ďalšie údaje v súvislosti so zákonnými povinnosťami
Kamerové systémy – monitoring verejného priestoru Monitoring pohybu a osôb podobizeň dotknutých osôb, EČ vozidiel v obci, aktivity realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas týchto aktivít
IS Osvedčovanie podpisov a listín Osvedčovanie podpisov a listín titul, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, označenie listiny, číslo OP
IS Právne vzťahy Obstarávanie právnych záležitostí, poskytovanie právnych rád údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email a pod.
Archívna starostlivosť Archív - Uchovávanie dokumentov osobné údaje v rámci celej agendy prislúchajúcej obci

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

Obec Nemcovce bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Vedenie evidencie obyvateľov obce a stavieb správa informácií o obyvateľoch obce, vedenie evidencie pobytu občanov, zmeny trvalého pobytu, vydávanie potvrdení o trvalom pobyte, evidencia súpisných a orientačných čísiel stavieb, rozhodnutia o pridelení súpisných a orientačných čísiel a pod. - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Propagácia prevádzkovateľa propagácia prevádzkovateľa, zverejňovanie fotografií zamestnancov so zámerom budovať jeho dobré meno, propagácia prostredníctvom webovej stránky, vo vnútorných priestoroch prevádzkovateľa a na sociálnych sieťach - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Zabezpečenie činností súvisiacich s prípravou volieb a referenda plnenie úloh organizačného a materiálno-technického zabezpečenia volieb, referenda, komplexné zabezpečenie činnostií súvisiacich s prípravou volieb a referenda - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Monitoring pohybu a osôb plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi - ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
Osvedčovanie podpisov a listín osvedčovanie listín v obci na základe zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Obstarávanie právnych záležitostí, poskytovanie právnych rád sledovanie dodržiavania právnych predpisov prevádzkovateľa, obstarávanie právnych záležitostí, poskytovanie právnych rád a pod. na základe osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Archív - Uchovávanie dokumentov archív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 313/1999 Z.z. Zákon o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 305/2005 Z.z. Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately
Zákon č. 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
Zákon č. 180/2014 Z.z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 147/2013 Z.z. Vyhláška podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
Zákon 504/ 2003 Z.z. Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
Zákon č. 369/1990 Z.z. Zákon o obecnom zriadení
Vyhláška č. 297/1994 Z.z. Vyhláška o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení neskorších predpisov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č. 223/2001 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.278/1993 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon 253/1998 Z.z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 442/2002 Z.z. Zákon o verejných  vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 220/2004 Z.z. Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
Zákon č. 224/2006 Z.z. Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 24/2003 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej repupliky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Zákon č. 50/1976 Z.z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
Zákon č. 281/1997 Z.z. Zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch
Ústavný zákon č. 460/1992 Z.z. Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č. 543/2002 Z.z. Zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 138/1992 Z.z. Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 179/2011 Z.z. Zákon o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
Vyhláška č. 94/2004 Z.z. Vyhláška ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších vyhlášok
Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z.z. Nariadenie Vlády SR o minimálnych bezpečnostn. a zdravotných požiadavkách na stavenisko
Zákon č. 162/1995 Z.z. Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č.145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č.404/2011 Z.z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Zákon č. 138/1991 Z.z. Zákon o majetku obcí
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 583/2004 Z.z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 126/2015 Z.z. Zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach
Zákon č. 154/1994 Z.z. Zákon o matrikách
Zákon č. 49/2002 Z.z. Zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška 532/2006 Z.z. Vyhláška o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnic. požiadaviek a techn. podmienok zariadení civilnej ochrany
Opatrenie ŠÚ SR č. 128/2000 Z.z. Opatrenie, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 326/2005 Z.z. Zákon o lesoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 599/2001 Z.z Zákon o overovaní listín a podpisov
Zákon č.211/2000 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 357/2015 Z.z. Zákon o finančnej kontrole a audite
Zákon č.79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 366/2015 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
Vyhláška č. 374/1990 Z.z. Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
Zákon č. 254/1998 Z.z. Zákon o verejných prácach v znení neskorších predpisov
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č. 314/2001 Z.z. Zákon o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Zákon č. 372/1990 Z.z. Zákon o priestupkoch
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Obec Nemcovce ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Vedenie evidencie obyvateľov obce a stavieb správa informácií o obyvateľoch obce, vedenie evidencie pobytu občanov, zmeny trvalého pobytu, vydávanie potvrdení o trvalom pobyte, evidencia súpisných a orientačných čísiel stavieb, rozhodnutia o pridelení súpisných a orientačných čísiel a pod. - Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Daňový úrad
- Pozemkový úrad
- Ministerstvo obrany SR
- Obec Fulianka
- DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Propagácia prevádzkovateľa propagácia prevádzkovateľa, zverejňovanie fotografií zamestnancov so zámerom budovať jeho dobré meno, propagácia prostredníctvom webovej stránky, vo vnútorných priestoroch prevádzkovateľa a na sociálnych sieťach - D.MEDIA, s.r.o.
Zabezpečenie činností súvisiacich s prípravou volieb a referenda plnenie úloh organizačného a materiálno-technického zabezpečenia volieb, referenda, komplexné zabezpečenie činnostií súvisiacich s prípravou volieb a referenda - volebné komisie
- Daňový úrad
- Iné orgány štátnej správy
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Monitoring pohybu a osôb plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi - ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality - Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Osvedčovanie podpisov a listín osvedčovanie listín v obci na základe zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov - Iné orgány štátnej správy
Obstarávanie právnych záležitostí, poskytovanie právnych rád sledovanie dodržiavania právnych predpisov prevádzkovateľa, obstarávanie právnych záležitostí, poskytovanie právnych rád a pod. na základe osobitných predpisov - Policajný zbor SR
- Súdy SR
- Prokuratúra SR
- advokát
Archív - Uchovávanie dokumentov archív - plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Inšpektorát práce
- Okresný úrad odbor životného prostredia
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Stavebný úrad
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Zdravotná poisťovňa
- Súdy SR
- Iné orgány štátnej správy

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci Obec Nemcovce, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Vedenie evidencie obyvateľov obce a stavieb po dobu zákonnej povinnosti
Propagácia prevádzkovateľa na dobu neurčitú (archív obce)
Zabezpečenie činností súvisiacich s prípravou volieb a referenda po dobu zákonnej povinnosti
Monitoring pohybu a osôb po dobu 15 dní
Osvedčovanie podpisov a listín po dobu 10 rokov
Obstarávanie právnych záležitostí, poskytovanie právnych rád po dobu 10 rokov
Archív - Uchovávanie dokumentov po dobu zákonnej povinosti v zmysle reg. poriadku

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: obecnemcovcepo@gmail.com .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu obecnemcovcepo@gmail.com .