VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – fyzické osoby [vlastníci stavieb na území obce] Obec Nemcovce, Nemcovce 93, Nemcovce 08212, IČO: 00327506, , (ďalej len 'Obec Nemcovce')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
fyzické osoby [vlastníci stavieb na území obce]

V Obec Nemcovce rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
IS Evidencia obyvateľov a stavieb Vedenie evidencie obyvateľov obce a stavieb meno, priezvisko, titul, národnosť, miesto a okres narodenia, štát narodenia, predchádzajúca adresa, rodinný stav, dátum sobáša a miesto sobáša, rodné číslo, adresa, tel. číslo, email, dátum narodenia, dátum prihlásenia, podpis, opis nehnuteľnosti, údaje o rodinných príslušníkoch

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

Obec Nemcovce bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Vedenie evidencie obyvateľov obce a stavieb správa informácií o obyvateľoch obce, vedenie evidencie pobytu občanov, zmeny trvalého pobytu, vydávanie potvrdení o trvalom pobyte, evidencia súpisných a orientačných čísiel stavieb, rozhodnutia o pridelení súpisných a orientačných čísiel a pod. - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 281/1997 Z.z. Zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch
Zákon č. 162/1995 Z.z. Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/1992 Z.z. Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 220/2004 Z.z. Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
Zákon č. 126/2015 Z.z. Zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach
Zákon č.79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Opatrenie ŠÚ SR č. 128/2000 Z.z. Opatrenie, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb
Vyhláška č. 147/2013 Z.z. Vyhláška podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
Zákon č. 224/2006 Z.z. Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 154/1994 Z.z. Zákon o matrikách
Zákon 504/ 2003 Z.z. Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
Zákon č. 223/2001 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška 532/2006 Z.z. Vyhláška o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnic. požiadaviek a techn. podmienok zariadení civilnej ochrany
Zákon č.145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch
Zákon č. 138/1991 Z.z. Zákon o majetku obcí
Zákon 253/1998 Z.z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č. 442/2002 Z.z. Zákon o verejných  vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 254/1998 Z.z. Zákon o verejných prácach v znení neskorších predpisov
Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Zákon č. 305/2005 Z.z. Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately
Zákon č. 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
Vyhláška č. 366/2015 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
Zákon č. 583/2004 Z.z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 326/2005 Z.z. Zákon o lesoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 179/2011 Z.z. Zákon o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
Zákon č.404/2011 Z.z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 357/2015 Z.z. Zákon o finančnej kontrole a audite
Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z.z. Nariadenie Vlády SR o minimálnych bezpečnostn. a zdravotných požiadavkách na stavenisko
Zákon č. 369/1990 Z.z. Zákon o obecnom zriadení
Zákon č. 314/2001 Z.z. Zákon o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Zákon č. 313/1999 Z.z. Zákon o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č.211/2000 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Vyhláška č. 374/1990 Z.z. Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
Zákon č. 50/1976 Z.z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
Zákon č. 49/2002 Z.z. Zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Vyhláška č. 297/1994 Z.z. Vyhláška o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení neskorších predpisov
Zákon č. 543/2002 Z.z. Zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zákon č. 599/2001 Z.z Zákon o overovaní listín a podpisov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 94/2004 Z.z. Vyhláška ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších vyhlášok
Zákon č. 372/1990 Z.z. Zákon o priestupkoch
Vyhláška č. 24/2003 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej repupliky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Zákon č.278/1993 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Obec Nemcovce ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Vedenie evidencie obyvateľov obce a stavieb správa informácií o obyvateľoch obce, vedenie evidencie pobytu občanov, zmeny trvalého pobytu, vydávanie potvrdení o trvalom pobyte, evidencia súpisných a orientačných čísiel stavieb, rozhodnutia o pridelení súpisných a orientačných čísiel a pod. - Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Daňový úrad
- Pozemkový úrad
- Ministerstvo obrany SR
- Obec Fulianka
- DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci Obec Nemcovce, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Vedenie evidencie obyvateľov obce a stavieb po dobu zákonnej povinnosti

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: obecnemcovcepo@gmail.com .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu obecnemcovcepo@gmail.com .