VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zástupcovia obchodných partnerov WINKLER, s.r.o., Lastomírska 161 , Michalovce 07101, IČO: 36179868, Obchodný register okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 9942/V, (ďalej len 'WINKLER, s.r.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zástupcovia obchodných partnerov

V WINKLER, s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zamestnanecký IS Korešpondencia titul, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, tel. číslo
Klientský IS Uzatvorenie vzťahu s klientom Titul, meno, priezvisko, adresa, EČ vozidla, VIN, tel. číslo, e-mailová adresa, rodné číslo, dokladovanie príjmu, číslo bankového účtu fyzickej osoby
Klientský IS Servis vozidiel meno, priezvisko, titul, adresa, evidenčné číslo vozidla, VIN kód, tel. číslo, email
Klientský IS Reklamačné konanie Titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie písomností, podnet, popis reklamácie, dátum a čas podania podnetu, VIN vozidla, EČ vozidla, tel. číslo, e-mailová adresa
Klientský IS Právne spory titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, VIN vozidla, EČ vozidla
Klientský IS Súdne vymáhanie titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, VIN vozidla, EČ vozidla
Obchodné vzťahy Uzatváranie zmlúv titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie
Obchodné vzťahy Príprava k uzatváraniu zmlúv titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie
Obchodné vzťahy Podpora predaja a starostlivosti o obchodného partnera Reporting Označenie obchodných partnerov, Označenie dlžníka, Výška plnenia zo strany dlžníka, Dátum plnenia
Kamerové systémy – monitoring verejného priestoru Ochrana perimetra budovy a areálu podobizeň dotknutej osoby, EČ vozidla, aktivity realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas realizovaných aktivít
Predarchívna starostlivosť Uchovávanie dokumentácie bežné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa a pod.
Archívna starostlivosť Uchovávanie dokumentácie bežné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa a údaje mzdovej, personálnej a účtovnej agendy
IS Účtovníctvo vedenie účtovníctva titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie

Kategórie osobných údajov - Sprostredkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Klientský IS Poistné udalosti meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónny kontakt, adresa, druh a číslo identifikačného dokladu, VIN vozidla, EČ vozidla, fotografia vozidla

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

WINKLER, s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uzatvorenie vzťahu s klientom Uzatvorenie zmluvného vzťahu na servis alebo predaj motorového vozidla - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Servis vozidiel vykonanie pravidelnej údržby a servisu vozidiel - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Právne spory Uplatnenie si náhrady škody - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Súdne vymáhanie Uplatnenie súdneho rozhodnutia - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Uzatváranie zmlúv Uzatváranie zmluvných vzťahov - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Príprava k uzatváraniu zmlúv Uzatvorenie zmluvného vzťahu a jeho riadenie - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Podpora predaja a starostlivosti o obchodného partnera Reporting Spracúvanie podnetov, fakturácia, zodpovedanie otázok, informácie o platbách dlžníkov (podklad k fakturácií) - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Ochrana perimetra budovy a areálu Ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Uchovávanie dokumentácie Plnenie povinnosti podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uchovávanie dokumentácie Plnenie povinnosti podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
vedenie účtovníctva spracovávanie účtovnej agendy - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Účely spracovávania údajov - Sprostredkovateľ

WINKLER, s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Poistné udalosti Vybavovanie poistných udalostí - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Vyhláška č.537/2011 Z.z. Vyhláška MFSR ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadeniana výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu,prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu)
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.157/2019 Z.z. Zákon o metrológiia o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č.467/2002 Z.z. Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.452/2021 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č.437/2004 Z.z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.161/2011 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č.653/2002 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

WINKLER, s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Inšpektorát práce
- Okresný úrad odbor životného prostredia
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
Uzatvorenie vzťahu s klientom Uzatvorenie zmluvného vzťahu na servis alebo predaj motorového vozidla
Servis vozidiel vykonanie pravidelnej údržby a servisu vozidiel - Group Renault
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií - Slovenská obchodná inšpekcia
- Group Renault
Právne spory Uplatnenie si náhrady škody - Slovenská pošta
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Advokátska kancelária - JUDr. Michal Kolesár
Súdne vymáhanie Uplatnenie súdneho rozhodnutia - Advokátska kancelária - JUDr. Michal Kolesár
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská pošta
- Súdy SR
Uzatváranie zmlúv Uzatváranie zmluvných vzťahov - Daňový úrad
- Slovenská pošta
Príprava k uzatváraniu zmlúv Uzatvorenie zmluvného vzťahu a jeho riadenie - Daňový úrad
- Slovenská pošta
Podpora predaja a starostlivosti o obchodného partnera Reporting Spracúvanie podnetov, fakturácia, zodpovedanie otázok, informácie o platbách dlžníkov (podklad k fakturácií)
Ochrana perimetra budovy a areálu Ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality - Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Digirain s.r.o.
Uchovávanie dokumentácie Plnenie povinnosti podľa osobitných predpisov - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská pošta
- Súdy SR
- Zdravotná poisťovňa
- Okresný úrad odbor životného prostredia
Uchovávanie dokumentácie Plnenie povinnosti podľa osobitných predpisov - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Iné orgány štátnej správy
vedenie účtovníctva spracovávanie účtovnej agendy - Daňový úrad
- K.A.A.C. spol. s r.o.

WINKLER, s.r.o. ako sprostredkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Poistné udalosti Vybavovanie poistných udalostí - KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group
- Kooperativa poisťovňa, a.s. Viena Insurane Group
- UNIQA poisťovňa, a.s.
- Generali Poisťovňa, a.s.
- Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Súdy SR

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci WINKLER, s.r.o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Korešpondencia Po dobu 2 rokov
Uzatvorenie vzťahu s klientom Počas trvania zmluvného vzťahu
Servis vozidiel po dobu 10 rokov
Reklamačné konanie Po dobu 10 rokov
Právne spory po dobu zákonnej povinnosti
Súdne vymáhanie po dobu zákonnej povinnosti
Uzatváranie zmlúv Po dobu 10 rokov po ukončení platnosti
Príprava k uzatváraniu zmlúv Počas platnosti zmluvy
Podpora predaja a starostlivosti o obchodného partnera Reporting Po dobu vymáhania dlhu
Ochrana perimetra budovy a areálu po dobu 7 dní
Uchovávanie dokumentácie po dobu zákonnej povinnosti
Uchovávanie dokumentácie po dobu zákonnej povinnosti
vedenie účtovníctva po dobu 10 rokov

Uchovávanie osobných údajov - Sprostredkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Poistné udalosti 10 rokov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: gdpr@winkler.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu gdpr@winkler.sk .