VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zamestnanci WINKLER, s.r.o., Lastomírska 161 , Michalovce 07101, IČO: 36179868, Obchodný register okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 9942/V, (ďalej len 'WINKLER, s.r.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zamestnanci

V WINKLER, s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zamestnanecký IS Nástup interný titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, rodinný stav, vek, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, vzdelanie, podpis, kontaktné údaje - tel.č., e-mail, pracovné zaradenie, základná mzda, osobné odhodnotenie, výkonová zložka mzdy a iné zložky súvisiace s pracovným zaradením, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy
Zamestnanecký IS Spracúvanie mzdovej agendy - interný proces titul, meno, priezvisko, číslo OP, základná mzda, osobné ohodnotenie, výkonová zložka mzdy, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte fyz.osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, názov správcovskej spoločnosti, zrážky, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, názov zdravotnej poisťovne, názov strediska
Zamestnanecký IS Ukončenie a odhlasovanie zamestnancov titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo OP, bankový účet fyzickej osoby, potvrdenie o návšteve školy
Zamestnanecký IS Pracovná zdravotná služba, BOZP, PO meno, priezvisko, pracovné zaradenie, BOZP, Pracovné úrazy, ZŤP, číslo VP
Zamestnanecký IS Hodnotenie výkonnosti meno, priezvisko, názov strediska, variabilná zložka mzdy, ciele a stav ich plnenia
Zamestnanecký IS Korešpondencia titul, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, tel. číslo
Zamestnanecký IS Právne spory Titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa
Zamestnanecký IS Súdne vymáhanie titul, meno, priezvisko, adresa, tel.číslo, e-mailová adresa
Zamestnanecký IS Evidencia dochádzky Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum nástupu, dátum výstupu
Zamestnanecký IS Agenda GDPR titul, meno, priezvisko, email, tel.číslo, adresa, spoločnosť, funkcia
Kamerové systémy – monitoring prevádzky monitoring zamestnanca, ochrana životného prostredia, BOZP podobizeň dotknutej osoby, aktivity realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas realizovaných aktivít
Kamerové systémy – monitoring verejného priestoru Ochrana perimetra budovy a areálu podobizeň dotknutej osoby, EČ vozidla, aktivity realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas realizovaných aktivít
Predarchívna starostlivosť Uchovávanie dokumentácie bežné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa a pod.
Archívna starostlivosť Uchovávanie dokumentácie bežné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa a údaje mzdovej, personálnej a účtovnej agendy

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

WINKLER, s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Nástup interný Získavanie OU o zamestnancoch - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Spracúvanie mzdovej agendy - interný proces Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Ukončenie a odhlasovanie zamestnancov Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Pracovná zdravotná služba, BOZP, PO Plnenie povinností vyplývajúci z osobitných predpisov najmä Zákon o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Hodnotenie výkonnosti Variabilná zložka mzdy - stanovenie. Ohodnotenie výkonu zamestnanca. - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Právne spory Zabezpečenie uplatnenia si náhrady škody - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Súdne vymáhanie Vymáhanie škody na základe rozhodnutia - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Evidencia dochádzky elektronická evidencia dochádzky zamestnancov - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Agenda GDPR Zabezpečovanie súladu procesov a nastavení, kde dochádza ku spracúvaniu OÚ s legislatívou, pravidelné školenie zamestnancov a kontrolná činnosť - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
monitoring zamestnanca, ochrana životného prostredia, BOZP bezpečnosť a ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Ochrana perimetra budovy a areálu Ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Uchovávanie dokumentácie Plnenie povinnosti podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uchovávanie dokumentácie Plnenie povinnosti podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.157/2019 Z.z. Zákon o metrológiia o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č.581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.161/2011 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.452/2021 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č.437/2004 Z.z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

WINKLER, s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Nástup interný Získavanie OU o zamestnancoch - Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Daňový úrad
Spracúvanie mzdovej agendy - interný proces Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Daňový úrad
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- K.A.A.C. spol. s r.o.
Ukončenie a odhlasovanie zamestnancov Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo obdobnej zmluvy - Daňový úrad
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
Pracovná zdravotná služba, BOZP, PO Plnenie povinností vyplývajúci z osobitných predpisov najmä Zákon o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia - PZS5 s.r.o.
- Ženčák Václav
- Štec Igor
- Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
Hodnotenie výkonnosti Variabilná zložka mzdy - stanovenie. Ohodnotenie výkonu zamestnanca.
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Inšpektorát práce
- Okresný úrad odbor životného prostredia
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
Právne spory Zabezpečenie uplatnenia si náhrady škody - Advokátska kancelária - JUDr. Michal Kolesár
Súdne vymáhanie Vymáhanie škody na základe rozhodnutia - Advokátska kancelária - JUDr. Michal Kolesár
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Evidencia dochádzky elektronická evidencia dochádzky zamestnancov - DECENT SC s.r.o.
- Digirain s.r.o.
- Inšpektorát práce
Agenda GDPR Zabezpečovanie súladu procesov a nastavení, kde dochádza ku spracúvaniu OÚ s legislatívou, pravidelné školenie zamestnancov a kontrolná činnosť - Úrad na ochranu osobných údajov
monitoring zamestnanca, ochrana životného prostredia, BOZP bezpečnosť a ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany - Digirain s.r.o.
- Inšpektorát práce
Ochrana perimetra budovy a areálu Ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality - Inšpektorát práce
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Digirain s.r.o.
Uchovávanie dokumentácie Plnenie povinnosti podľa osobitných predpisov - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská pošta
- Súdy SR
- Zdravotná poisťovňa
- Okresný úrad odbor životného prostredia
Uchovávanie dokumentácie Plnenie povinnosti podľa osobitných predpisov - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Iné orgány štátnej správy

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci WINKLER, s.r.o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Nástup interný Po dobu trvania zmluvného vzťahu
Spracúvanie mzdovej agendy - interný proces Po dobu 10 rokov
Ukončenie a odhlasovanie zamestnancov Do konca kalendárneho roka, v ktorom dotknutá osoba dovŕši 70 rokov veku života
Pracovná zdravotná služba, BOZP, PO Po dobu 10 rokov
Hodnotenie výkonnosti Po dobu 10 rokov
Korešpondencia Po dobu 2 rokov
Právne spory po dobu zákonnej povinnosti
Súdne vymáhanie po dobu zákonnej povinnosti
Evidencia dochádzky Po dobu 5 rokov
Agenda GDPR po ukončení PP zamestnanca min. 5 rokov, v prípade obchodných vzťahov (sprostredkovatelia) po ukončení zmluvného vzťahu
monitoring zamestnanca, ochrana životného prostredia, BOZP po dobu 7 dní
Ochrana perimetra budovy a areálu po dobu 7 dní
Uchovávanie dokumentácie po dobu zákonnej povinnosti
Uchovávanie dokumentácie po dobu zákonnej povinnosti

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: gdpr@winkler.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu gdpr@winkler.sk .