VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zástupcovia obchodných partnerov LAMINA PREŠOV, s. r. o., Jesenná 5, Prešov 08005, IČO: 44558902, Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.:21117/P, (ďalej len 'LAMINA PREŠOV, s. r. o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zástupcovia obchodných partnerov

V LAMINA PREŠOV, s. r. o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zamestnanecký IS Korešpondencia Titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch, kontaktná osoba
Predarchívna starostlivosť Predarchív - uchovávanie dokumentov údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch a pod.
Archívna starostlivosť Archív - uchovávanie dokumentov údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch a pod.
IS Účtovníctvo Spracovávanie účtovníctva údaje o obchodných partneroch, titul, meno, priezvisko, fakturačné údaje, dodacie údaje, tel. číslo, email, knihy jázd, iné daňové a účtovné doklady
IS Sociálne siete Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach titul, meno, priezvisko, prezývka (nickname), aktivita na sociálnej sieti - komentár, správa, zdieľanie a pod.
IS Právna agenda Právne spory údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch, údaje o dlžníkoch, výška pohľadávok a pod.
Obchodné vzťahy Uzatváranie zmlúv a spracúvanie objednávok Titul, meno, priezvisko, adresa, názov spoločnosti, fakturačné údaje, elektronická adresa, telefonický kontakt, objednaný a zakúpený tovar a služby, cena za zakúpený tovar alebo službu
Klientský IS Uzatvorenie vzťahu o zákazníkom titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, fakturačná adresa, dodacia adresa
Klientský IS Reklamačné konanie Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie písomností, podnet, popis reklamácie, dátum a čas podania podnetu
Klientský IS Registrácia na e-shope - Môj účet titul, meno, priezvisko, prihlasovacie meno, kontaktné údaje, prehľad nákupov, údaje o obchodných partnerov
Klientský IS Výdaj tovaru titul, meno, priezvisko, fakturačné údaje, dodacie údaje
Klientský IS Doprava tovaru titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, kontaktné údaje
Marketing Usporadúvanie podujatí, eventov a akcií titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, údaje o obchodných partneroch a pod. v závislosti od toho-ktorého eventu
Marketing Newsletter titul, meno, priezvisko, email, údaje o obchodných partneroch
Kamerové systémy – monitoring priestoru prístupného verejnosti Monitoring pohybu osôb a vozidiel podobizeň dotknutej osoby, aktivity realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas týchto aktivít
Kamerové systémy – monitoring prevádzky Monitoring pohybu osôb na prevádzke - predajňa, výroba, sklad podobizeň dotknutej osoby, aktivity realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas týchto aktivít

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

LAMINA PREŠOV, s. r. o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Predarchív - uchovávanie dokumentov Predarchív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Archív - uchovávanie dokumentov Archív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Spracovávanie účtovníctva vedenie účtovnej agendy podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach za účelom zvyšovania povedomia o našej spoločnosti v online prostredí - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Právne spory Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Uzatváranie zmlúv a spracúvanie objednávok Uzatváranie obchodných zmlúv na dodanie tovaru a služieb - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Uzatvorenie vzťahu o zákazníkom Uzatvorenie zmluvného vzťahu za účelom dodania tovaru resp. služieb - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Registrácia na e-shope - Môj účet vedenie registra zákazníkov a obchodných partnerov v e-shope - Môj účet - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Výdaj tovaru výdaj tovaru zákazníkovi - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Doprava tovaru doprava tovaru zákazníkovi - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Usporadúvanie podujatí, eventov a akcií usporadúvanie podujatí, eventov a akcií - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Newsletter zasielanie newslettrov s novinkami, akciami a pod. zákazníkom a obchodným partnerom - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Monitoring pohybu osôb a vozidiel ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality, kontrola dodávateľov a tovaru na základe oprávneného záujmu - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Monitoring pohybu osôb na prevádzke - predajňa, výroba, sklad ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na základe oprávneného záujmu - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.452/2021 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č.581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.467/2002 Z.z. Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh
Vyhláška č.537/2011 Z.z. Vyhláška MFSR ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadeniana výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu,prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu)
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.437/2004 Z.z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.161/2011 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č.653/2002 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.157/2019 Z.z. Zákon o metrológiia o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

LAMINA PREŠOV, s. r. o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- Iné orgány štátnej správy
Predarchív - uchovávanie dokumentov Predarchív - plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Iné orgány štátnej správy
Archív - uchovávanie dokumentov Archív - plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Súdy SR
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Iné orgány štátnej správy
Spracovávanie účtovníctva vedenie účtovnej agendy podľa osobitných predpisov - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Súdy SR
- AGV audit spol. s r.o.
Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach za účelom zvyšovania povedomia o našej spoločnosti v online prostredí - sociálne siete
- návštevníci webových stránok a sociálnych sietí
- Vivantina, s.r.o.
Právne spory Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov - advokátska kancelária
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Uzatváranie zmlúv a spracúvanie objednávok Uzatváranie obchodných zmlúv na dodanie tovaru a služieb - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Slovenská pošta
Uzatvorenie vzťahu o zákazníkom Uzatvorenie zmluvného vzťahu za účelom dodania tovaru resp. služieb - GO4, s.r.o.
- Slovenská pošta
- GLS General Logistics Systems Slovakia, s. r. o.
- Websupport s.r.o.
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií
Registrácia na e-shope - Môj účet vedenie registra zákazníkov a obchodných partnerov v e-shope - Môj účet - Websupport s.r.o.
- Vivantina, s.r.o.
Výdaj tovaru výdaj tovaru zákazníkovi
Doprava tovaru doprava tovaru zákazníkovi - GO4, s.r.o.
Usporadúvanie podujatí, eventov a akcií usporadúvanie podujatí, eventov a akcií
Newsletter zasielanie newslettrov s novinkami, akciami a pod. zákazníkom a obchodným partnerom
Monitoring pohybu osôb a vozidiel ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality, kontrola dodávateľov a tovaru na základe oprávneného záujmu - Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Monitoring pohybu osôb na prevádzke - predajňa, výroba, sklad ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na základe oprávneného záujmu - Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci LAMINA PREŠOV, s. r. o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Korešpondencia Po dobu 3 rokov
Predarchív - uchovávanie dokumentov spravidla po dobu 1 roka
Archív - uchovávanie dokumentov spravidla po dobu 10 rokov, ak osobitný zákon neustanovuje inak
Spracovávanie účtovníctva aktuálny rok a následne po dobu 10 rokov
Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach Až do odstránenia príspevku samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku z našej strany, odstránenia nášho profilu alebo žiadosti dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov. Správy prostredníctvom sociálnych sietí štandardne mažeme raz za 2 roky.
Právne spory počas trvania súdneho sporu, mimosúdneho vyrovnania ale najviac do zániku predmetného nároku premlčaním alebo prekluziou
Uzatváranie zmlúv a spracúvanie objednávok po dobu trvania zmluvy a následne po dobu 10 rokov
Uzatvorenie vzťahu o zákazníkom po dobu vybavenia objednávky, resp. počas trvania zmluvného vzťahu
Reklamačné konanie po dobu 5 rokov
Registrácia na e-shope - Môj účet v prípade koncového zákazníka po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia, v prípade obchodného partnera po dobu 10 rokov od posledného prihlásenia
Výdaj tovaru nearchivuje sa
Doprava tovaru po dobu trvania zmluvy
Usporadúvanie podujatí, eventov a akcií po dobu trvania podujatia, eventu a pod.
Newsletter po dobu udelenú v súhlase so spracovaním OÚ, max. však po dobu 10 rokov
Monitoring pohybu osôb a vozidiel po dobu 30 dní
Monitoring pohybu osôb na prevádzke - predajňa, výroba, sklad po dobu 7 dní

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: nakup@lamina.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu nakup@lamina.sk .