VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zástupcovia obchodných partnerov BUILT, spol. s r.o., Mierová 7, Bratislava 82105, IČO: 36463809, Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45613/B, (ďalej len 'BUILT, spol. s r.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zástupcovia obchodných partnerov

V BUILT, spol. s r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zamestnanecký IS Korešpondencia Titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch, kontaktná osoba
Obchodné vzťahy Uzatváranie zmlúv a spracúvanie objednávok Titul, meno, priezvisko, adresa, názov spoločnosti, fakturačné údaje, elektronická adresa, telefonický kontakt, objednaný a zakúpený tovar a služby, cena za zakúpený tovar alebo službu
Predarchívna starostlivosť Predarchív - uchovávanie dokumentov údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch a pod.
IS Účtovníctvo Spracovávanie účtovníctva údaje o obchodných partneroch, titul, meno, priezvisko, fakturačné údaje, dodacie údaje, tel. číslo, email, knihy jázd, iné daňové a účtovné doklady
IS Právna agenda Právne spory údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch, údaje o dlžníkoch, výška pohľadávok a pod.
Klientský IS Testovacia jazda - predzmluvné vzťahy titul, meno, priezvisko, názov spoločnosti, IČO, tel. číslo, email, informácie o vozidle, poznámka
Klientský IS Uzatvorenie vzťahu s klientom - predaj a výkup vozidiel titul, meno, priezvisko, rodné číslo, tel. č., email, dátum objednávky, číslo objednávky, fakturačné údaje, kontaktná osoba, informácie o vozidle (značka, model, EČV, VIN, počet km), servisné info, podpis
Klientský IS Uzatvorenie vzťahu s klientom - servis vozidiel a obdobné služby titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, obchodné meno, fakturačné údaje, kontaktná osoba, informácie o vozidiel (značka, model, EČV, VIN, počet km), servisné info
Klientský IS Uzatvorenie vzťahu s klientom - prenájom vozidiel titul, meno, priezvisko, adresa, číslo OP, názov spoločnosti, tel. číslo, email, informácie o zapožičanom modeli
Klientský IS Evidencia zákazníkov titul, meno, priezvisko, tel. číslo, email, EČV, VIN vozidla, obchodné meno v prípade firemných klientov a fakturačné údaje, kontaktná osoba, počet km
Klientský IS Reklamačné konanie titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie písomností, podnet, popis reklamácie, dátum a čas podania podnetu, info o vozidle
Webová stránka Kontaktný a objednávkový formulár titul, meno, priezvisko, email, tel. číslo, model auta, požadovaná služba a pod.
IS Sociálne siete Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach titul, meno, priezvisko, prípadne prezývka, správy, komentovanie, recenzie a iná aktivita na sociálnych sieťach

Kategórie osobných údajov - Sprostredkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Klientský IS Obhliadky pri poistných udalostiach Titul, meno, priezvisko, tel. číslo, fotokópia OP a TP, fotografie auta
Klientský IS Poistenie motorových vozidiel Titul, meno, priezvisko, číslo OP, rodné číslo, adresa, tel. číslo, emailová adresa, typ vozidla, výška poistenia
Klientský IS Uzatvárenia leasingových zmlúv Titul, meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, bankové spojenie, údaje z TP ako typ, auto, VIN číslo a pod., výpisy z banky, OP, VP (ak nie je druhý doklad totožnosti, tak rodný list)

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

BUILT, spol. s r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uzatváranie zmlúv a spracúvanie objednávok Uzatváranie obchodných zmlúv na dodanie tovaru a služieb - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Predarchív - uchovávanie dokumentov Predarchív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Spracovávanie účtovníctva vedenie účtovnej agendy podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Právne spory Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Testovacia jazda - predzmluvné vzťahy Objednanie sa na testovaciu jazdu - predzmluvné vzťahy - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Uzatvorenie vzťahu s klientom - predaj a výkup vozidiel Uzatvorenie zmluvného vzťahu za účelom predaja nových a jazdených vozidiel, výkup vozidiel - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Uzatvorenie vzťahu s klientom - servis vozidiel a obdobné služby Uzatvorenie zmluvného vzťahu za účelom servisu vozidiel a poskytovania obdobných služieb (opravy, pneuservis, geometria a pod.) - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Uzatvorenie vzťahu s klientom - prenájom vozidiel Uzatvorenie zmluvného vzťahu za účelom prenájmu vozidiel - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Evidencia zákazníkov vedenie evidencie zákazníkov - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Kontaktný a objednávkový formulár vybavovanie objednávok, odpovedanie na správy, podnety a otázky - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach za účelom zvyšovania povedomia o našej spoločnosti v online prostredí - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Účely spracovávania údajov - Sprostredkovateľ

BUILT, spol. s r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Obhliadky pri poistných udalostiach Likvidácia poistnej udalosti - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Poistenie motorových vozidiel Uzatváranie zákonného poistenia motorových vozidiel a Havarijného poistenia motorových vozidiel - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Uzatvárenia leasingových zmlúv sprostredkovanie leasingových produktov a predaj na splátky - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.437/2004 Z.z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č.452/2021 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.161/2011 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.211/2000 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č.186/2009 Z.z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.157/2019 Z.z. Zákon o metrológiia o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

BUILT, spol. s r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Korešpondencia Zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- Iné orgány štátnej správy
Uzatváranie zmlúv a spracúvanie objednávok Uzatváranie obchodných zmlúv na dodanie tovaru a služieb - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Slovenská pošta
Predarchív - uchovávanie dokumentov Predarchív - plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Exekútorský úrad
- Slovenská pošta
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Súdy SR
- Iné orgány štátnej správy
Spracovávanie účtovníctva vedenie účtovnej agendy podľa osobitných predpisov - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Štatistický úrad
- MK Partners, spol. s r.o.
Právne spory Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov - advokátska kancelária
- Policajný zbor SR
- Exekútorský úrad
- Prokuratúra SR
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Slovenská pošta
- Súdy SR
Testovacia jazda - predzmluvné vzťahy Objednanie sa na testovaciu jazdu - predzmluvné vzťahy
Uzatvorenie vzťahu s klientom - predaj a výkup vozidiel Uzatvorenie zmluvného vzťahu za účelom predaja nových a jazdených vozidiel, výkup vozidiel - Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.
- Plastonic s.r.o.
- WAE Kft.
Uzatvorenie vzťahu s klientom - servis vozidiel a obdobné služby Uzatvorenie zmluvného vzťahu za účelom servisu vozidiel a poskytovania obdobných služieb (opravy, pneuservis, geometria a pod.) - Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.
- WAE Kft.
- Plastonic s.r.o.
Uzatvorenie vzťahu s klientom - prenájom vozidiel Uzatvorenie zmluvného vzťahu za účelom prenájmu vozidiel
Evidencia zákazníkov vedenie evidencie zákazníkov
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií - Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.
- WAE Kft.
- Plastonic s.r.o.
- Slovenská obchodná inšpekcia
Kontaktný a objednávkový formulár vybavovanie objednávok, odpovedanie na správy, podnety a otázky - Websupport s.r.o.
Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach za účelom zvyšovania povedomia o našej spoločnosti v online prostredí - sociálne siete a používatelia sociálnych sietí

BUILT, spol. s r.o. ako sprostredkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Obhliadky pri poistných udalostiach Likvidácia poistnej udalosti - Poisťovne
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Poistenie motorových vozidiel Uzatváranie zákonného poistenia motorových vozidiel a Havarijného poistenia motorových vozidiel - Poisťovne
Uzatvárenia leasingových zmlúv sprostredkovanie leasingových produktov a predaj na splátky - Leasingové spoločnosti

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci BUILT, spol. s r.o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Korešpondencia Po dobu 3 rokov
Uzatváranie zmlúv a spracúvanie objednávok po dobu trvania zmluvy a následne po dobu 10 rokov
Predarchív - uchovávanie dokumentov spravidla po uplynutí kalendárneho roka
Spracovávanie účtovníctva aktuálny rok a následne po dobu 10 rokov
Právne spory počas trvania súdneho sporu, mimosúdneho vyrovnania ale najviac do zániku predmetného nároku premlčaním alebo prekluziou
Testovacia jazda - predzmluvné vzťahy max. po dobu 1 roka
Uzatvorenie vzťahu s klientom - predaj a výkup vozidiel po dobu trvania zmluvy
Uzatvorenie vzťahu s klientom - servis vozidiel a obdobné služby po dobu trvania zmluvy
Uzatvorenie vzťahu s klientom - prenájom vozidiel po dobu trvania zmluvy
Evidencia zákazníkov počas vlastníctva vozidla / počas životnosti vozidla, max. po dobu 10 rokov
Reklamačné konanie po dobu 5 rokov
Kontaktný a objednávkový formulár po dobu vybavenia objednávky, odpovedania na správy, podnety a otázky
Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach Až do odstránenia príspevku samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku z našej strany, odstránenia nášho profilu alebo žiadosti dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov. Správy prostredníctvom sociálnych sietí štandardne mažeme raz za 3 roky

Uchovávanie osobných údajov - Sprostredkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Obhliadky pri poistných udalostiach po dobu vybavenia obhliadky a následne po dobu 10 rokov
Poistenie motorových vozidiel nearchivuje sa
Uzatvárenia leasingových zmlúv nearchivuje sa

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: built@built.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu built@built.sk .