VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – bývalí zamestnanci TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, Bratislava 83007, IČO: 31340822, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa Vložka číslo: 499/B, (ďalej len 'TIPOS.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
bývalí zamestnanci

V TIPOS. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zamestnanecký IS Dochádzka zamestnancov Meno, priezvisko, osobné číslo, pracovné zaradenie - pracovisko, dochádzka zamestnanca (odchod, príchod, prerušenie...); osobné údaje bývalých zamestnancov sú uchovávané len v nevyhnutnom rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou
Zamestnanecký IS Spracúvanie mzdovej agendy Meno, priezvisko, rodné číslo, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o vyživovaných deťoch v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, výška príspevku zamestnanca a zamestnávateľa do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o zamestnávateľovi; osobné údaje bývalých zamestnancov sú uchovávané len v nevyhnutnom rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou
Zamestnanecký IS Zasielanie údajov do sociálnej poisťovne, odvody meno, priezvisko, RČ, dátum nástupu do zamestnancia, výstupu, údaje o čerpaní PN, OČR, MD, RD, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, mesačný výkaz, evidenčné listy dôchodkového poistenia (vrátane údajov rodinných príslušníkov, blízkych osôb); osobné údaje bývalých zamestnancov sú uchovávané len v nevyhnutnom rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou
Zamestnanecký IS Zasielanie údajov do zdravotných poisťovní, odvody meno, priezvisko, RČ, dátum nástupu do zamestnania, výstupu, údaje o čerpaní PN, OČR, MD, RD, mesačný výkaz; osobné údaje bývalých zamestnancov sú uchovávané len v nevyhnutnom rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou
Zamestnanecký IS Povinné školenia (BOZP, PO, preškoľovanie vodičov, AML, GDPR, IT bezpečnosť, zdravotná služba) Meno, priezvisko, adresa miesta výkonu práce, dátum a čas školenia, certifikáty zo zákonných školení, BOZP, Pracovné úrazy, ZŤP, miesto a čas pracovného úrazu, príčinná súvislosť konania a pracovného úrazu, prezenčná listina, záznam z kamier pokiaľ existuje; osobné údaje bývalých zamestnancov sú uchovávané len v nevyhnutnom rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou
Zamestnanecký IS Ukončovanie PP alebo obdobného pomeru a výstup zamestnancov Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa doručovania písomností, dátum narodenia, vzdelanie, číslo ID zamestnanca, kód zdravotnej poisťovne, iný zamestnávateľ, plán dovoleniek, výška mzdy, pracovisko, názov pozície, priamy nadriadený, miesto výkonu práce, číslo bankového účtu, číslo stravovacej karty, výstupný list; osobné údaje bývalých zamestnancov sú uchovávané len v nevyhnutnom rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou
Agenda ochrany osobných údajov Uplatňovanie práv dotknutých osôb a riešenie možného porušenia ochrany osobných údajov vrátane riadenia dokumentácie oprávnených osôb a vlastníkov agendy osobné údaje zamestnancov prevádzkovateľa v rozsahu najmä titul, meno, priezvisko, funkcia, tel. číslo, email

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

TIPOS. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Dochádzka zamestnancov Plnenie práv a povinností pri evidencii dochádzky zamestnancov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Spracúvanie mzdovej agendy Plnenie práv a povinností pri spracúvaní mzdovej agendy - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Zasielanie údajov do sociálnej poisťovne, odvody Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Zasielanie údajov do zdravotných poisťovní, odvody Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Povinné školenia (BOZP, PO, preškoľovanie vodičov, AML, GDPR, IT bezpečnosť, zdravotná služba) Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením zákonných povinností v oblasti BOZP, PO, preškoľovanie vodičov, AML, GDPR, IT bezpečnosti a zdravotnej služby - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Ukončovanie PP alebo obdobného pomeru a výstup zamestnancov Plnenie práv a povinností zamestnávateľa pri výstupe zamestnanca - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uplatňovanie práv dotknutých osôb a riešenie možného porušenia ochrany osobných údajov vrátane riadenia dokumentácie oprávnených osôb a vlastníkov agendy Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb a ochranou osobných údajov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

TIPOS. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Dochádzka zamestnancov Plnenie práv a povinností pri evidencii dochádzky zamestnancov - Auditorské spoločnosti
Spracúvanie mzdovej agendy Plnenie práv a povinností pri spracúvaní mzdovej agendy - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Sociálna poisťovňa
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- Zdravotná poisťovňa
- Auditorské spoločnosti
Zasielanie údajov do sociálnej poisťovne, odvody Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni - Sociálna poisťovňa
Zasielanie údajov do zdravotných poisťovní, odvody Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni - Zdravotná poisťovňa
Povinné školenia (BOZP, PO, preškoľovanie vodičov, AML, GDPR, IT bezpečnosť, zdravotná služba) Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením zákonných povinností v oblasti BOZP, PO, preškoľovanie vodičov, AML, GDPR, IT bezpečnosti a zdravotnej služby - Dodávatelia školení (aktuálne neuvedení, OÚ nie sú poskytované tretej strane)
- Inšpektorát práce
- Iné orgány štátnej správy
- Auditorské spoločnosti
Ukončovanie PP alebo obdobného pomeru a výstup zamestnancov Plnenie práv a povinností zamestnávateľa pri výstupe zamestnanca - Sociálna poisťovňa
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- Štatistický úrad
- Zdravotná poisťovňa
- Dôchodková poisťovňa
- Daňový úrad
- Iné orgány štátnej správy
- Auditorské spoločnosti
Uplatňovanie práv dotknutých osôb a riešenie možného porušenia ochrany osobných údajov vrátane riadenia dokumentácie oprávnených osôb a vlastníkov agendy Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb a ochranou osobných údajov - Úrad na ochranu osobných údajov
- Judicium s.r.o.

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci TIPOS., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Dochádzka zamestnancov Dochádzkové výkazy po dobu 10 rokov
Spracúvanie mzdovej agendy Mzdové listy 50 rokov, ostatná mzdová agenda 10 rokov
Zasielanie údajov do sociálnej poisťovne, odvody po dobu 10 rokov, prihlášky a odhlášky sa archivujú spolu s osobným spisom zamestnanca
Zasielanie údajov do zdravotných poisťovní, odvody po dobu 10 rokov, prihlášky a odhlášky sa archivujú spolu s osobným spisom zamestnanca
Povinné školenia (BOZP, PO, preškoľovanie vodičov, AML, GDPR, IT bezpečnosť, zdravotná služba) Záznam o školení, vrátane certifikátov v print podobe s podpisom zamestnanca 10 rokov, bežná korešpondencia BOZP a PO 3 roky, úrazy 10 rokov
Ukončovanie PP alebo obdobného pomeru a výstup zamestnancov Revidované osobné spisy 70 rokov od dátumu narodenia, ostatná dokumentácia je po ukončení pp vzťahu zlikvidovaná resp. uložená po dobu nevyhnutnú určenú v Registratúrnom pláne.
Uplatňovanie práv dotknutých osôb a riešenie možného porušenia ochrany osobných údajov vrátane riadenia dokumentácie oprávnených osôb a vlastníkov agendy po dobu 5 rokov po ukončení konania, 5 rokov po ukončení PP zamestnanca

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: dpo@tipos.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu dpo@tipos.sk .