VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – hráči TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, Bratislava 83007, IČO: 31340822, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa Vložka číslo: 499/B, (ďalej len 'TIPOS.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
hráči

V TIPOS. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Podpora zákazníkov Súčinnosť pri previerkach NBÚ/VSS(VOS) meno, priezvisko, RČ, dátum narodenia, adresa bydliska, miesto narodenia, číslo OP, email, telefónne číslo, IBAN, prevody z hráčskeho konta
Obchodný IS Povinnosti a výkon práv z mandátnych zmlúv - plnenie povinností na úseku AML a v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier a ich propagáciou meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo iný pobyt, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo platného dokladu totožnosti, kópie alebo scany dokladov totožnosti alebo iných dokladov (údaj či ide o stratený alebo odcudzený doklad), fotografia tváre na doklade totožnosti, údaje o osobe, ktorá koná v mene klienta (meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti), údaj či ide o politicky exponovanú osobu, sankcionovanú osobu, údaj o konečnom užívateľovi výhod, údaje o obchode/obchodnej transakcii, pôvode finančných prostriedkov, správanie dotknutej osoby, podpis
AML Kontrolné činnosti a komunikácia s hráčom (vo vzťahu k aktivitám hráča) - predchádzanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti; vyhodnocovanie NOO meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, bankové spojenie, platobné transakcie, emailová adresa, doručovacia adresa, prihlasovacie meno, heslá, telefónne číslo, fotografia tváre na doklade, podpis, doklad totožnosti (druh dokladu, platnosť a vydanie dokladu, číslo dokladu), vrátane kópie, resp. elektronická kópia dokladu totožnosti a iného dokladu, údaje o podanej stávke, účasti v hre (vrátane porušenia povinností hráča alebo osoby, ktorá má hráčske konto), údaje o výhrach, logy, IP adresy, cookies, reklamácie, samovylúčenie hráča
AML Komunikácia s FSJ (ohlasovanie NOO, dožiadania) - osoby podozrivé z vykonania NOO alebo inak preverované v zmysle dožiadania meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, bankové spojenie, platobné transakcie, emailová adresa, doručovacia adresa, prihlasovacie meno, heslá, telefónne číslo, fotografia tváre na doklade, podpis, doklad totožnosti (druh dokladu, platnosť a vydanie dokladu, číslo dokladu), vrátane kópie, resp. elektronická kópia dokladu totožnosti a iného dokladu, údaje o podanej stávke, účasti v hre (vrátane porušenia povinností hráča alebo osoby, ktorá má hráčske konto), údaje o výhrach, logy, IP adresy, cookies, reklamácie, samovylúčenie hráča
AML Komunikácia s hráčmi - vykonávanie starostlivosti v zmysle Zákona o AML - osoby, voči ktorým je vykonávaná starostlivosť v zmysle AML meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, bankové spojenie, platobné transakcie, emailová adresa, doručovacia adresa, prihlasovacie meno, heslá, telefónne číslo, fotografia tváre na doklade, podpis, doklad totožnosti (druh dokladu, platnosť a vydanie dokladu, číslo dokladu), vrátane kópie, resp. elektronická kópia dokladu totožnosti a iného dokladu, údaje o podanej stávke, účasti v hre (vrátane porušenia povinností hráča alebo osoby, ktorá má hráčske konto), údaje o výhrach, logy, IP adresy, cookies, reklamácie, samovylúčenie hráča
IS marketing Organizovanie spotrebiteľských súťaží v rámci sociálnych sietí a na webovom sídle prevádzkovateľa www.etipos.sk V prípade sociálnych sietí názov/meno profilu, všetky informácie, ktoré o sebe dotknutá osoba zverejní; v prípade súťaží na webovom sídle prevádzkovateľa www.etipos.sk – tel. číslo, SMS stávky, v prípade výhry spoločnosť TIPOS požaduje zaslať osobné údaje - meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, emailová adresa, v odôvodnených prípadoch aj číslo resp. kópia občianskeho preukazu na emailovú adresu spoločnosti, v prípade súťaží na www.etipos.sk – na overenie hovor, SIM kartu, potvrdzujúcu SMS, zmluvu o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb (prípadne písomný súhlas účastníka, ktorý nie je oprávneným koncovým užívateľom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej služby).
Interný audit a kontrolné činnosti Interný audit a kontrola plnenia povinností v oblasti internetových hier názov konta, stav finančných prostriedkov na konte , e-mailová adresa, IP adresa, tel. číslo, názvy odohratých hier, stávky a výhry na odohratých hrách, čas hrania, meno a priezvisko, fotografia; Auditné dôkazy a auditná správa môžu obsahovať len ID hráča.
Právna agenda Sporová a nesporová agenda prevádzkovateľa vrátane účasti na konaniach a uplatňovania právnych nárokov prevádzkovateľa – exekúcií a vymáhania pohľadávok, reklamačných konaní mandatár - bežné osobné údaje v rozsahu najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko ak je totožné so sídlom spoločnosti, emailová adresa, zmluvný partner - bežné osobné údaje v rozsahu najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko ak je totožné so sídlom spoločnosti, hráč - bežné osobné údaje v rozsahu najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, prípadne emailová adresa, telefónne číslo a údaje zaznamenané počas hovoru
Právna agenda Komunikácia s príslušnými štátnymi orgánmi vrátane poskytovanie osobných údajov orgánom verejnej moci na základe ich požiadavky (najmä v oblasti regulácie hazardných hier) Osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu vyžadovanom oprávneným orgánom verejnej správy/moci a v rozsahu primeranom aktuálnej požiadavke
Agenda ochrany osobných údajov Uplatňovanie práv dotknutých osôb a možného porušenia ochrany osobných údajov Osobné údaje hráčov najmä v rozsahu meno, priezvisko, email, tel. číslo, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, informácie z hráčskeho účtu; Osobné údaje zmluvných partnerov a mandatárov (štatutárov a oprávnených zamestnancov) v rozsahu najmä meno, priezvisko, funcia, tel. číslo, email; Osobné údaje iných fyzických osôb, ktoré si uplatňujú práva dotknutých osôb u prevádzkovateľa
Registratúra a archivácia Správa registratúry - plnenie povinností v oblasti registratúry a archivácie osobné údaje v rozsahu uvedenom v dokumentácii, ktorá musí byť v súlade s platnou legislatívou archivovaná

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

TIPOS. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Súčinnosť pri previerkach NBÚ/VSS(VOS) Súčinnosť pri previerkach NBÚ/VSS(VOS) - spracovanie žiadosti - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Povinnosti a výkon práv z mandátnych zmlúv - plnenie povinností na úseku AML a v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier a ich propagáciou Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností na úseku AML a v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier (vyplácanie výhier, overenie veku) a ich propagáciou. - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Kontrolné činnosti a komunikácia s hráčom (vo vzťahu k aktivitám hráča) - predchádzanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti; vyhodnocovanie NOO Plnenie povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu a kontrola plnenia povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi v danej oblasti - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Komunikácia s FSJ (ohlasovanie NOO, dožiadania) - osoby podozrivé z vykonania NOO alebo inak preverované v zmysle dožiadania Komunikácia s FSJ - plnenie povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu a kontrola plnenia povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi v danej oblasti - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Komunikácia s hráčmi - vykonávanie starostlivosti v zmysle Zákona o AML - osoby, voči ktorým je vykonávaná starostlivosť v zmysle AML Komunikácia a hráčmi - plnenie povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu a kontrola plnenia povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi v danej oblasti - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Organizovanie spotrebiteľských súťaží v rámci sociálnych sietí a na webovom sídle prevádzkovateľa www.etipos.sk Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s organizovaním a vyhodnocovaním spotrebiteľských súťaží - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Interný audit a kontrola plnenia povinností v oblasti internetových hier Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom interného auditu v oblasti plnenia ustanovení VOP a Herného plánu v rámci internetových hier (napr. kontrola správnosti zostáv generovaných v rámci IH) - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Sporová a nesporová agenda prevádzkovateľa vrátane účasti na konaniach a uplatňovania právnych nárokov prevádzkovateľa – exekúcií a vymáhania pohľadávok, reklamačných konaní Spracúvanie osobných údajov na účely riešenia sporovej a nesporovej agendy prevádzkovateľa v súvislosti so súdnymi konaniami, vymáhaním pohľadávok, exekúciami, pri reklamačných konaniach - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Komunikácia s príslušnými štátnymi orgánmi vrátane poskytovanie osobných údajov orgánom verejnej moci na základe ich požiadavky (najmä v oblasti regulácie hazardných hier) Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s komunikáciou a poskytovaním údajov príslušným štátnym orgánom - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uplatňovanie práv dotknutých osôb a možného porušenia ochrany osobných údajov Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb a ochranou osobných údajov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Správa registratúry - plnenie povinností v oblasti registratúry a archivácie Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s registratúrou a archívnou starostlivosťou – vedenie registratúrneho strediska spoločnosti - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č.30/2019 Z.z. Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

TIPOS. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Súčinnosť pri previerkach NBÚ/VSS(VOS) Súčinnosť pri previerkach NBÚ/VSS(VOS) - spracovanie žiadosti - Iné orgány štátnej správy
Povinnosti a výkon práv z mandátnych zmlúv - plnenie povinností na úseku AML a v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier a ich propagáciou Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností na úseku AML a v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier (vyplácanie výhier, overenie veku) a ich propagáciou. - Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Finančná spravodajská jednotka
- Úrad pre reguláciu hazardných hier
- Mandatár
Kontrolné činnosti a komunikácia s hráčom (vo vzťahu k aktivitám hráča) - predchádzanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti; vyhodnocovanie NOO Plnenie povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu a kontrola plnenia povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi v danej oblasti - EasIT
- EMEL
Komunikácia s FSJ (ohlasovanie NOO, dožiadania) - osoby podozrivé z vykonania NOO alebo inak preverované v zmysle dožiadania Komunikácia s FSJ - plnenie povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu a kontrola plnenia povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi v danej oblasti - Finančná spravodajská jednotka
Komunikácia s hráčmi - vykonávanie starostlivosti v zmysle Zákona o AML - osoby, voči ktorým je vykonávaná starostlivosť v zmysle AML Komunikácia a hráčmi - plnenie povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu a kontrola plnenia povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi v danej oblasti - EasIT
Organizovanie spotrebiteľských súťaží v rámci sociálnych sietí a na webovom sídle prevádzkovateľa www.etipos.sk Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s organizovaním a vyhodnocovaním spotrebiteľských súťaží - Meta Platforms
Interný audit a kontrola plnenia povinností v oblasti internetových hier Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom interného auditu v oblasti plnenia ustanovení VOP a Herného plánu v rámci internetových hier (napr. kontrola správnosti zostáv generovaných v rámci IH) - Úrad pre reguláciu hazardných hier
- Finančná spravodajská jednotka
Sporová a nesporová agenda prevádzkovateľa vrátane účasti na konaniach a uplatňovania právnych nárokov prevádzkovateľa – exekúcií a vymáhania pohľadávok, reklamačných konaní Spracúvanie osobných údajov na účely riešenia sporovej a nesporovej agendy prevádzkovateľa v súvislosti so súdnymi konaniami, vymáhaním pohľadávok, exekúciami, pri reklamačných konaniach - Exekútorský úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Súdy SR
- Úrad pre reguláciu hazardných hier
- CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
- Malata, Pružinský, Hegedűš & Partners
Komunikácia s príslušnými štátnymi orgánmi vrátane poskytovanie osobných údajov orgánom verejnej moci na základe ich požiadavky (najmä v oblasti regulácie hazardných hier) Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s komunikáciou a poskytovaním údajov príslušným štátnym orgánom - Úrad pre reguláciu hazardných hier
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Uplatňovanie práv dotknutých osôb a možného porušenia ochrany osobných údajov Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb a ochranou osobných údajov - Úrad na ochranu osobných údajov
Správa registratúry - plnenie povinností v oblasti registratúry a archivácie Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s registratúrou a archívnou starostlivosťou – vedenie registratúrneho strediska spoločnosti - MV SR - štátny archív
- Mária Černá, na základe zmluvného vzťahu

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci TIPOS., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť
Organizovanie spotrebiteľských súťaží v rámci sociálnych sietí a na webovom sídle prevádzkovateľa www.etipos.sk Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s organizovaním a vyhodnocovaním spotrebiteľských súťaží Spojené štáty Meta Platforms

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Súčinnosť pri previerkach NBÚ/VSS(VOS) aktuálny rok a následne 10 rokov
Povinnosti a výkon práv z mandátnych zmlúv - plnenie povinností na úseku AML a v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier a ich propagáciou 5 rokov od vykonania obchodu, resp. aj dlhšie, ak o to požiada finančná spravodajská jednotka
Kontrolné činnosti a komunikácia s hráčom (vo vzťahu k aktivitám hráča) - predchádzanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti; vyhodnocovanie NOO Počas trvania zmluvného vzťahu, vykonania obchodu a následne 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu/ obchodu, resp. aj dlhšie pre potreby FSJ, OČTK
Komunikácia s FSJ (ohlasovanie NOO, dožiadania) - osoby podozrivé z vykonania NOO alebo inak preverované v zmysle dožiadania Počas trvania zmluvného vzťahu, vykonania obchodu a následne 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu/ obchodu, resp. aj dlhšie pre potreby FSJ, OČTK
Komunikácia s hráčmi - vykonávanie starostlivosti v zmysle Zákona o AML - osoby, voči ktorým je vykonávaná starostlivosť v zmysle AML Počas trvania zmluvného vzťahu, vykonania obchodu a následne 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu/ obchodu, resp. aj dlhšie pre potreby FSJ, OČTK
Organizovanie spotrebiteľských súťaží v rámci sociálnych sietí a na webovom sídle prevádzkovateľa www.etipos.sk Všetky zverejnené osobné údaje výhercu súťaže budú spoločnosťou TIPOS zo sociálnej siete vymazané v lehote v súlade so štatútom súťaže. Spoločnosť TIPOS v súvislosti s vyhodnotením a vyplatením výhry eviduje osobné údaje výhercov maximálne po dobu 3 rokov. Výmaz údajov samotným prevádzkovateľom sociálnej siete spoločnosť TIPOS nedokáže ovplyvniť.
Interný audit a kontrola plnenia povinností v oblasti internetových hier po dobu 5 rokov
Sporová a nesporová agenda prevádzkovateľa vrátane účasti na konaniach a uplatňovania právnych nárokov prevádzkovateľa – exekúcií a vymáhania pohľadávok, reklamačných konaní Po dobu 10 rokov po nadobudnutí právoplatnosti posledného rozhodnutia; v prípade bežnej korešpondencie 5 rokov
Komunikácia s príslušnými štátnymi orgánmi vrátane poskytovanie osobných údajov orgánom verejnej moci na základe ich požiadavky (najmä v oblasti regulácie hazardných hier) Bežná korešpondencia po dobu 5 rokov, AML 5 rokov, súdne spory 10 rokov po nadobudnutí právoplatnosti
Uplatňovanie práv dotknutých osôb a možného porušenia ochrany osobných údajov po dobu 5 rokov po ukončení konania
Správa registratúry - plnenie povinností v oblasti registratúry a archivácie Lehoty uloženia v súlade s Registratúrnym poriadkom spoločnosti a platnou legislatívou.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: dpo@tipos.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu dpo@tipos.sk .