VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zákazníci News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, Bratislava 85101, IČO: 47256281, Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6074/B, (ďalej len 'NMH')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zákazníci

V NMH rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Obchod Zverejňovanie inzerátov, oznámenia, CRM meno, priezvisko, tel.číslo, funkcia, mail.adresa, pohlavie
Digital Registrácia užívateľov cez pop-up okná na webe pre pravidelné zasielanie newsletterov, profilácia návštevníkov webu so súhlasom pre zasielanie cielených marketingových aktivít email, brand (titul), dátum registrácie na odber newslettra
Digital Registrácia užívateľov, nastavenia profilu, prihlasovanie užívateľov trend.sk Meno, priezvisko, email, nickname, google účet (historicky), fB účet (historicky)
Digital Newsletter - Trend.sk email
Digital Predplatné TREND DIGITAL email, google účet, fB účet, v prípade pre firmu : Meno, priezvisko, názov, adresa, identifikačné údaje spoločnosti, telefón, platobné informácie, adresa
DIgital Free mail - centrum.sk (registrácia užívateľov, uchovávanie správ a kontaktov, technická podpora) meno, priezvisko, email, alternatívny email, vek, pohlavie, región, telefón, užívateľské meno, heslo
Digital Free mail - atlas.sk (registrácia užívateľov, uchovávanie správ a kontaktov, technická podpora) meno, priezvisko, email, alternatívny email, vek, pohlavie, región, telefón, užívateľské meno, heslo
Digital Free mail - pobox.sk (registrácia užívateľov, uchovávanie správ a kontaktov, technická podpora) meno, priezvisko, email, alternatívny email, vek, pohlavie, región, telefón, užívateľské meno, heslo

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

NMH bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Zverejňovanie inzerátov, oznámenia, CRM Evidencia inzerátov - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Registrácia užívateľov cez pop-up okná na webe pre pravidelné zasielanie newsletterov, profilácia návštevníkov webu so súhlasom pre zasielanie cielených marketingových aktivít Zasielanie newsleterov zákazníkom (pre všetky vydávané tituly okrem týždenníka Trend) - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Registrácia užívateľov, nastavenia profilu, prihlasovanie užívateľov trend.sk Prevádzka portálu trend.sk a mobilnej aplikácie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Newsletter - Trend.sk Podpora predaja portálu Trend.sk - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Predplatné TREND DIGITAL Predaj balíkov portálu eTrend.sk prostredníctvom predplatného, odomykanie spoplatnených článkov na webe - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Free mail - centrum.sk (registrácia užívateľov, uchovávanie správ a kontaktov, technická podpora) Prevádzkovanie freemailovej služby centrum.sk - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Free mail - atlas.sk (registrácia užívateľov, uchovávanie správ a kontaktov, technická podpora) Prevádzkovanie freemailovej služby atlas.sk - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Free mail - pobox.sk (registrácia užívateľov, uchovávanie správ a kontaktov, technická podpora) Prevádzkovanie freemailovej služby pobox.sk - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.452/2021 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

NMH ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Zverejňovanie inzerátov, oznámenia, CRM Evidencia inzerátov - Mediálne a PR agentúry
Registrácia užívateľov cez pop-up okná na webe pre pravidelné zasielanie newsletterov, profilácia návštevníkov webu so súhlasom pre zasielanie cielených marketingových aktivít Zasielanie newsleterov zákazníkom (pre všetky vydávané tituly okrem týždenníka Trend) - PIANO SOFTWARE, INC.
Registrácia užívateľov, nastavenia profilu, prihlasovanie užívateľov trend.sk Prevádzka portálu trend.sk a mobilnej aplikácie - CoverPage s.r.o.
Newsletter - Trend.sk Podpora predaja portálu Trend.sk - PIANO SOFTWARE, INC.
Predplatné TREND DIGITAL Predaj balíkov portálu eTrend.sk prostredníctvom predplatného, odomykanie spoplatnených článkov na webe - MIKROPOST s.r.o.
Free mail - centrum.sk (registrácia užívateľov, uchovávanie správ a kontaktov, technická podpora) Prevádzkovanie freemailovej služby centrum.sk - Economia a.s.
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Free mail - atlas.sk (registrácia užívateľov, uchovávanie správ a kontaktov, technická podpora) Prevádzkovanie freemailovej služby atlas.sk - Economia a.s.
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Free mail - pobox.sk (registrácia užívateľov, uchovávanie správ a kontaktov, technická podpora) Prevádzkovanie freemailovej služby pobox.sk - Economia a.s.
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci NMH, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa o nasledovné prípady:

Činnosť Účel Krajina Spoločnosť
Registrácia užívateľov cez pop-up okná na webe pre pravidelné zasielanie newsletterov, profilácia návštevníkov webu so súhlasom pre zasielanie cielených marketingových aktivít Zasielanie newsleterov zákazníkom (pre všetky vydávané tituly okrem týždenníka Trend) Spojené štáty Piano.io

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Zverejňovanie inzerátov, oznámenia, CRM OÚ ostávajú v IS Prevádzkovateľa (Contract) na dobu neurčitú
Registrácia užívateľov cez pop-up okná na webe pre pravidelné zasielanie newsletterov, profilácia návštevníkov webu so súhlasom pre zasielanie cielených marketingových aktivít súhlasy do odvolania súhlasu max. po dobu 5 rokov, história aktivít pri segmentácii 2 mesiace
Registrácia užívateľov, nastavenia profilu, prihlasovanie užívateľov trend.sk Do zrušenia účtu
Newsletter - Trend.sk Súhlas do odvolania súhlasu, alebo zrušenia registrácie na webe trend.sk
Predplatné TREND DIGITAL Údaje z webových formulárov do zrušenia registrácie, účtovné doklady 10 rokov
Free mail - centrum.sk (registrácia užívateľov, uchovávanie správ a kontaktov, technická podpora) Doba hibernácie 6 mesiacov, doba archivácie zmazaného konta 3 mesiace
Free mail - atlas.sk (registrácia užívateľov, uchovávanie správ a kontaktov, technická podpora) Doba hibernácie 6 mesiacov, doba archivácie zmazaného konta 3 mesiace
Free mail - pobox.sk (registrácia užívateľov, uchovávanie správ a kontaktov, technická podpora) Doba hibernácie 6 mesiacov, doba archivácie zmazaného konta 3 mesiace

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: gdpr@newsandmedia.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu gdpr@newsandmedia.sk .