VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – Iné [Žurnalistická činnosť] News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, Bratislava 85101, IČO: 47256281, Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6074/B, (ďalej len 'NMH')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
Iné [Žurnalistická činnosť]

V NMH rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Klientský IS Žurnalistická činnosť bežné osobné údaje (meno a priezvisko, vek, pohlavie, fotografia, bydlisko, údaje o majetkových pomeroch, politickej či inej kariére), osobitné kategórie osobných údajov (politické, náboženské a filozofické presvedčenie, príslušnosť k odborovým organizáciám, apod., osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky, v rozsahu nevyhnutnom pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami
Klientský IS Príspevky čitateľov meno, priezvisko, fotografia a obsah príspevku čitateľa (prispievateľa)

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

NMH bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Žurnalistická činnosť Vaše osobné údaje spracúvame za účelom realizácie našej podnikateľskej činnosti spočívajúcej predovšetkým vo výkone žurnalistickej činnosti a informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami, pričom v rámci tejto činnosti vykonávame aj naše právo na slobodu prejavu a umožňujeme výkon práva verejnosti na informácie v súlade s čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky. Novinárska (žurnalistická) činnosť je široký pojem a zahŕňa „všetky činnosti, ak je ich účelom sprístupniť verejnosti informácie, názory, či myšlienky, bez ohľadu na spôsob ich prenosu. Nie sú vyhradené len prevádzkovateľom masovokomunikačných prostriedkov a môžu byť spojené so zárobkovým účelom“ (bod 61 odôvodnenia rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci sp. zn. C-73/07 Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinaporssi Oy a Satamedia Oy z 16.12.2008). Uvedené potvrdzuje samotné GDPR (Nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov, viď nižšie) v recitáli 153 (posledná veta) nasledovne: S cieľom zohľadniť dôležitosť práva na slobodu prejavu v každej demokratickej spoločnosti je potrebné pojmy súvisiace s touto slobodou, napríklad žurnalistiku, vykladať v širokom zmysle . - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Príspevky čitateľov Zverejnenie postrehov, príbehov a príspevkov čitateľov (recepty, pestovateľské úspechy, fotografie z lovu, príbehy jednotlivých čitateľov) - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

NMH ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Žurnalistická činnosť Vaše osobné údaje spracúvame za účelom realizácie našej podnikateľskej činnosti spočívajúcej predovšetkým vo výkone žurnalistickej činnosti a informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami, pričom v rámci tejto činnosti vykonávame aj naše právo na slobodu prejavu a umožňujeme výkon práva verejnosti na informácie v súlade s čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky. Novinárska (žurnalistická) činnosť je široký pojem a zahŕňa „všetky činnosti, ak je ich účelom sprístupniť verejnosti informácie, názory, či myšlienky, bez ohľadu na spôsob ich prenosu. Nie sú vyhradené len prevádzkovateľom masovokomunikačných prostriedkov a môžu byť spojené so zárobkovým účelom“ (bod 61 odôvodnenia rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci sp. zn. C-73/07 Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinaporssi Oy a Satamedia Oy z 16.12.2008). Uvedené potvrdzuje samotné GDPR (Nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov, viď nižšie) v recitáli 153 (posledná veta) nasledovne: S cieľom zohľadniť dôležitosť práva na slobodu prejavu v každej demokratickej spoločnosti je potrebné pojmy súvisiace s touto slobodou, napríklad žurnalistiku, vykladať v širokom zmysle . - Naši čitatelia
Príspevky čitateľov Zverejnenie postrehov, príbehov a príspevkov čitateľov (recepty, pestovateľské úspechy, fotografie z lovu, príbehy jednotlivých čitateľov) - Naši čitatelia

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci NMH, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Žurnalistická činnosť Dobu trvania účelu pravidelne monitorujeme a prehodnocujeme.
Príspevky čitateľov Po dobu existencie článku na webe - máme zavedené mechanizmy na posudzovanie individuálnych sťažností dotknutých osôb.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: gdpr@newsandmedia.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu gdpr@newsandmedia.sk .