VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – mandatári VETERINÁRNA KLINIKA ANIMAL, s.r.o., Petra Jilemnického 3932/4, Michalovce 07101, IČO: 36725137, Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 19207/V, (ďalej len 'VETERINÁRNA KLINIKA ANIMAL, s.r.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
mandatári

V VETERINÁRNA KLINIKA ANIMAL, s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zamestnanecký IS Uverejňovanie fotografií zamestnancov Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, fotografia, kontaktné údaje
Zamestnanecký IS Agenda GDPR meno, priezvisko, titul, emailová adresa, funkčné zaradenie, zamestnávateľ, menovanie/poverenie na spracúvanie OÚ v súvislosti vedením GDPR dokumentácie, dátum absolvovania školenia;
Obchodné vzťahy Uzatváranie zmlúv a spracúvanie objednávok Meno, priezvisko, adresa, názov spoločnosti, elektronická adresa, telefonický kontak, objednaný a zakúpený tovar a služby, cena za zakúpený tovar alebo službu
Klientský IS Registrácia a evidencia zvieraťa titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, rodné číslo, email; o zvierati - meno, pohlavie, druh, čip/tetovanie, číslo čipu, číslo pasu, číslo očkovacieho preukazu, dátum narodenia, zdravotný stav, vakcinácie; číslo licencie veterinárneho lekára
Klientský IS Vakcinácia zvierat titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, rodné číslo, email; o zvierati - meno, pohlavie, druh, čip/tetovanie, číslo čipu, číslo očkovacieho preukazu, dátum narodenia, zdravotný stav, vakcinácie; číslo licencie veterinárneho lekára
Klientský IS Písomná evidencia poskytovateľa súkromných veterinárnych činností a služieb titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, rodné číslo, email; o zvierati - meno, pohlavie, druh, čip/tetovanie, číslo čipu, číslo pasu, číslo očkovacieho preukazu, dátum narodenia, zdravotný stav, vakcinácie; číslo licencie veterinárneho lekára
Klientský IS Plnenie zmluvy o poskytovaní súkromných vet. činností a služieb titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, rodné číslo, email; o zvierati - meno, pohlavie, druh, čip/tetovanie, číslo čipu, číslo pasu, číslo očkovacieho preukazu, dátum narodenia, zdravotný stav, vakcinácie; číslo licencie veterinárneho lekára
Predarchívna starostlivosť Predarchív - uchovávanie dokumentov údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch a pod.
Archívna starostlivosť Archív - uchovávanie dokumentov údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch a pod.
IS Účtovná agenda Vedenie účtovníctva údaje o obchodných partneroch, titul, meno, priezvisko, fakturačné údaje, dodacie údaje, tel. číslo, email
Právna agenda Právne spory údaje potrebné na riešenie sporu/podnetu - titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, údaje o obchodných partneroch, údaje o dlžníkoch, resp. všetky údaje, ktoré sú súčasťou podkladov nevyhnutných na riešenie sporu;
Kamerové systémy Monitoring prevádzky monitoring pohybu osôb a vozidiel, podobizeň dotknutej osoby, aktivity / činnosti realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas týchto aktivít, vstupu a odchodu z monitorovanej zóny;

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

VETERINÁRNA KLINIKA ANIMAL, s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Uverejňovanie fotografií zamestnancov spracovávanie a uverejňovanie fotografií zamestnancov na webových stránkach a sociálnych sieťach za účelom propagácie a budovania dobrého mena spoločnosti - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Agenda GDPR Zabezpečovanie súladu procesov a nastavení, kde dochádza ku spracúvaniu OÚ s legislatívou, pravidelné školenie zamestnancov a kontrolná činnosť - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uzatváranie zmlúv a spracúvanie objednávok Uzatváranie obchodných zmlúv na dodanie tovaru a služieb - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Registrácia a evidencia zvieraťa registrácia zvieraťa do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ) a evidencie zvieraťa v počítačovej databáze pre CRSZ - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vakcinácia zvierat spracovávanie OÚ pre účely vedenia evidencie údajov o vakcinácii zvierat - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Písomná evidencia poskytovateľa súkromných veterinárnych činností a služieb spracovávanie OÚ pre účely vedenia písomnej evidencie poskytovateľa súkromných veterinárnych činností a služieb - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Plnenie zmluvy o poskytovaní súkromných vet. činností a služieb spracovávanie OÚ pre účely plnenia zmluvy o poskytovaní súkromných veterinárnych činností a služieb (SVČ) - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Predarchív - uchovávanie dokumentov predarchív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Archív - uchovávanie dokumentov archív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vedenie účtovníctva spracovávanie účtovnej agendy podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Právne spory Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Monitoring prevádzky Bezpečnosť, Kontrola zamestnanca, Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok, Reklamácie a podnety - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č. 488/2002 Z.z. Zákon o veterinárnej starostlivosti a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

VETERINÁRNA KLINIKA ANIMAL, s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Uverejňovanie fotografií zamestnancov spracovávanie a uverejňovanie fotografií zamestnancov na webových stránkach a sociálnych sieťach za účelom propagácie a budovania dobrého mena spoločnosti
Agenda GDPR Zabezpečovanie súladu procesov a nastavení, kde dochádza ku spracúvaniu OÚ s legislatívou, pravidelné školenie zamestnancov a kontrolná činnosť - Úrad na ochranu osobných údajov
Uzatváranie zmlúv a spracúvanie objednávok Uzatváranie obchodných zmlúv na dodanie tovaru a služieb
Registrácia a evidencia zvieraťa registrácia zvieraťa do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ) a evidencie zvieraťa v počítačovej databáze pre CRSZ - Centrálny register spoločenských zvierat vedený Komorou veterinárnych lekárov SR
Vakcinácia zvierat spracovávanie OÚ pre účely vedenia evidencie údajov o vakcinácii zvierat - Centrálny register spoločenských zvierat vedený Komorou veterinárnych lekárov SR
Písomná evidencia poskytovateľa súkromných veterinárnych činností a služieb spracovávanie OÚ pre účely vedenia písomnej evidencie poskytovateľa súkromných veterinárnych činností a služieb
Plnenie zmluvy o poskytovaní súkromných vet. činností a služieb spracovávanie OÚ pre účely plnenia zmluvy o poskytovaní súkromných veterinárnych činností a služieb (SVČ) - Centrálny register spoločenských zvierat vedený Komorou veterinárnych lekárov SR
- Regionálna veterinárna a potravinová správa
- Poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti - ošetrujúcemu lekárovi poranenej osoby
Predarchív - uchovávanie dokumentov predarchív - plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Iné orgány štátnej správy
Archív - uchovávanie dokumentov archív - plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Iné orgány štátnej správy
- Digirain s.r.o.
- Ján Tirpák - 3ixo
- Ing. Ľuboš Ruža
Vedenie účtovníctva spracovávanie účtovnej agendy podľa osobitných predpisov - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Právne spory Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) - Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- advokátska kancelária
Monitoring prevádzky Bezpečnosť, Kontrola zamestnanca, Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok, Reklamácie a podnety - Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Digirain s.r.o.

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci VETERINÁRNA KLINIKA ANIMAL, s.r.o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Uverejňovanie fotografií zamestnancov po dobu trvania pracovného pomeru
Agenda GDPR po ukončení PP zamestnanca min. 5 rokov, v prípade obchodných vzťahov (sprostredkovatelia) po ukončení zmluvného vzťahu
Uzatváranie zmlúv a spracúvanie objednávok po dobu trvania spolupráce a následne po dobu 10 rokov
Registrácia a evidencia zvieraťa po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom
Vakcinácia zvierat po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom
Písomná evidencia poskytovateľa súkromných veterinárnych činností a služieb po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom
Plnenie zmluvy o poskytovaní súkromných vet. činností a služieb po dobu plnenia zmluvy a následne po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom
Predarchív - uchovávanie dokumentov po dobu 1 roka
Archív - uchovávanie dokumentov spravidla po dobu 10 rokov, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak
Vedenie účtovníctva aktuálny rok a po dobu 10 rokov
Právne spory Počas trvania súdneho sporu, mimosúdneho vyrovnania ale najviac do zániku predmetného nároku premlčaním alebo prekluziou
Monitoring prevádzky po dobu 30 dní

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: ekonom@animalcentrum.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu ekonom@animalcentrum.sk .