VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – mandatári RK Reality Realitná kancelária s. r. o., Krátka 705/6, Moldava nad Bodvou 04501, IČO: 55010466, Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 55358/V, (ďalej len 'RK Reality Realitná kancelária s. r. o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
mandatári

V RK Reality Realitná kancelária s. r. o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Obchodný IS Uzatvorenie zmluvného vzťahu so spolupracujúcimi maklérmi údaje o makléroch ako meno, priezvisko, titul, adresa, tel číslo, email, bankové spojenie, podpis
Obchodný IS Hodnotenie a odmeňovanie spolupracujúcich maklérov titul, meno, priezvisko, tel. číslo, email, bankové spojenie, produkcia a spôsob odmeňovania
Obchodný IS Uverejňovanie fotografií spolupracujúcich maklérov titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia (funkcia), tel. číslo, email, fotografia (podobizeň), krátky popis kariérneho života
Korešpondencia Korešpondencia údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, údaje o obchodných partneroch, email, tel. číslo, kontaktná osoba a pod.
Účtovníctvo Vedenie účtovnej agendy údaje o obchodných partneroch, fakturačné údaje, adresa dodania, meno, priezvisko, titul, bankové spojenie, údaj o poskytnutom tovare alebo službe
Predarchívna starostlivosť Predarchív - uchovávanie dokumentov bežné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch a pod.
Archívna starostlivosť Archív - uchovávanie dokumentov bežné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch a pod.
Agenda ochrany osobných údajov Uplatňovanie práv dotknutých osôb a možného porušenia ochrany osobných údajov, riadenie dokumentácie GDPR meno, priezvisko, emailová adresa, funkčné zaradenie spolupracovníka v súvislosti vedením prehľadu spracovateľských činností, osobné údaje dotknutej osoby uplatnňujúcej si svoje práva u prevádzkovateľa v rozsahu nevyhnutnom na vybavenie podnetu
Právna agenda Právne agenda a právne spory bežné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch a pod.

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

RK Reality Realitná kancelária s. r. o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Uzatvorenie zmluvného vzťahu so spolupracujúcimi maklérmi uzatvorenie a evidencia zmlúv so spolupracujúcimi maklérmi - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Hodnotenie a odmeňovanie spolupracujúcich maklérov Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvných povinností - hodnotenie a odmeňovanie spolupracujúcich maklérov - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Uverejňovanie fotografií spolupracujúcich maklérov spracovávanie a uverejňovanie fotografií (podobizne) spolupracujúcich maklérov na webe a sociálnych sieťach realitnej kancelárie - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Korešpondencia zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Vedenie účtovnej agendy spracovávanie účtovnej agendy podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Predarchív - uchovávanie dokumentov predarchív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Archív - uchovávanie dokumentov archív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uplatňovanie práv dotknutých osôb a možného porušenia ochrany osobných údajov, riadenie dokumentácie GDPR Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb a ochranou osobných údajov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Právne agenda a právne spory preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

RK Reality Realitná kancelária s. r. o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Uzatvorenie zmluvného vzťahu so spolupracujúcimi maklérmi uzatvorenie a evidencia zmlúv so spolupracujúcimi maklérmi
Hodnotenie a odmeňovanie spolupracujúcich maklérov Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvných povinností - hodnotenie a odmeňovanie spolupracujúcich maklérov
Uverejňovanie fotografií spolupracujúcich maklérov spracovávanie a uverejňovanie fotografií (podobizne) spolupracujúcich maklérov na webe a sociálnych sieťach realitnej kancelárie - návštevníci webových stránok a sociálnych sietí
Korešpondencia zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Iné orgány štátnej správy
Vedenie účtovnej agendy spracovávanie účtovnej agendy podľa osobitných predpisov - Ing. Irena Petrášová
- Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Predarchív - uchovávanie dokumentov predarchív - plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Slovenská pošta
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Iné orgány štátnej správy
Archív - uchovávanie dokumentov archív - plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Iné orgány štátnej správy
Uplatňovanie práv dotknutých osôb a možného porušenia ochrany osobných údajov, riadenie dokumentácie GDPR Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb a ochranou osobných údajov - Úrad na ochranu osobných údajov
Právne agenda a právne spory preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov - advokátska kancelária
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci RK Reality Realitná kancelária s. r. o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Uzatvorenie zmluvného vzťahu so spolupracujúcimi maklérmi po dobu trvania zmluvy a následne po dobu 10 rokov
Hodnotenie a odmeňovanie spolupracujúcich maklérov aktuálny rok a následne po dobu 10 rokov
Uverejňovanie fotografií spolupracujúcich maklérov po dobu trvania spolupráce a následne max. po dobu 30 dní
Korešpondencia po dobu 2 rokov
Vedenie účtovnej agendy aktuálny rok a následne po dobu 10 rokov
Predarchív - uchovávanie dokumentov po dobu 1 roka
Archív - uchovávanie dokumentov po dobu 10 rokov ak osobitný predpis neustanovuje inak
Uplatňovanie práv dotknutých osôb a možného porušenia ochrany osobných údajov, riadenie dokumentácie GDPR po dobu 5 rokov po ukončení konania, 5 rokov po ukončení spolupráce s maklérom
Právne agenda a právne spory počas trvania súdneho sporu, mimosúdneho vyrovnania ale najviac do zániku predmetného nároku premlčaním alebo prekluziou

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: koteles@rkreality.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu koteles@rkreality.sk .