VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – klienti RK Reality Realitná kancelária s. r. o., Krátka 705/6, Moldava nad Bodvou 04501, IČO: 55010466, Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 55358/V, (ďalej len 'RK Reality Realitná kancelária s. r. o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
klienti

V RK Reality Realitná kancelária s. r. o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Klientský IS Záznam o obhliadke titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, tel. číslo, email
Klientský IS Príprava k uzatváraniu zmlúv s klientmi - predzmluvné vzťahy titul, meno, priezvisko, kontaktné údaje (tel. číslo, email)
Klientský IS Uzatváranie zmlúv a realizácia sprostredkovateľských zmluvných vzťahov s klientmi meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko, tel. číslo, email, bankové spojenie, špecifikácia nehnuteľnosti, podpis
Klientský IS Plnenie zmluvných vzťahov s fyzickými osobami (rezervačná zmluva, ZoBZ a pod.) meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, tel. číslo, email, bankové spojenie, špecifikácia nehnuteľnosti, podpis
Klientský IS Reklamačné konanie Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie písomností, podnet, popis reklamácie, dátum a čas podania podnetu
Klientský IS Recenzie titul, meno, priezvisko, fotografia (podobizeň), recenzia
Korešpondencia Korešpondencia údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, údaje o obchodných partneroch, email, tel. číslo, kontaktná osoba a pod.
Účtovníctvo Vedenie účtovnej agendy údaje o obchodných partneroch, fakturačné údaje, adresa dodania, meno, priezvisko, titul, bankové spojenie, údaj o poskytnutom tovare alebo službe
Predarchívna starostlivosť Predarchív - uchovávanie dokumentov bežné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch a pod.
Archívna starostlivosť Archív - uchovávanie dokumentov bežné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch a pod.
Agenda ochrany osobných údajov Uplatňovanie práv dotknutých osôb a možného porušenia ochrany osobných údajov, riadenie dokumentácie GDPR meno, priezvisko, emailová adresa, funkčné zaradenie spolupracovníka v súvislosti vedením prehľadu spracovateľských činností, osobné údaje dotknutej osoby uplatnňujúcej si svoje práva u prevádzkovateľa v rozsahu nevyhnutnom na vybavenie podnetu
AML agenda Program vlastnej činnosti údaje a písomnosti získané na účely plnenia povinností v súvislosti so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna agenda Právne agenda a právne spory bežné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch a pod.
Marketing Direct marketing titul, meno, priezvisko, kontaktné údaje (tel. číslo, email), špecifikácia nehnuteľnosti

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

RK Reality Realitná kancelária s. r. o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Záznam o obhliadke evidencia potenciálnych klientov na základe oprávneného záujmu - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Príprava k uzatváraniu zmlúv s klientmi - predzmluvné vzťahy príprava k uzatváraniu zmlúv s klientmi realitnej kancelárie - predzmluvné vzťahy - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Uzatváranie zmlúv a realizácia sprostredkovateľských zmluvných vzťahov s klientmi Uzatváranie zmlúv a realizácia sprostredkovateľských zmluvných vzťahov s klientmi realitnej kancelárie (exkluzívna zmluva, predaj, kúpa, prenájom nehnuteľnosti) - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Plnenie zmluvných vzťahov s fyzickými osobami (rezervačná zmluva, ZoBZ a pod.) plnenie zmluvných vzťahov s fyzickými osobami (rezervačná zmluva, ZoBZ a pod.) - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií v súvislosti s realitnou činnosťou - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Recenzie spracovávanie a uverejňovanie recenzií za účelom budovania dobrého mena realitnej kancelárie - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Korešpondencia zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vedenie účtovnej agendy spracovávanie účtovnej agendy podľa osobitných predpisov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Predarchív - uchovávanie dokumentov predarchív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Archív - uchovávanie dokumentov archív - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uplatňovanie práv dotknutých osôb a možného porušenia ochrany osobných údajov, riadenie dokumentácie GDPR Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb a ochranou osobných údajov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Program vlastnej činnosti ochrana pred legalizáciou príjmov z TČ a ochrana pred financovaním terorizmu - plnenie zákonných povinností - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Právne agenda a právne spory preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Direct marketing priamy marketing - zasielanie marketingových e-mailov a elektronických newslettrov, telefonické kontaktovanie potenciálnych klientov a klientov - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

RK Reality Realitná kancelária s. r. o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Záznam o obhliadke evidencia potenciálnych klientov na základe oprávneného záujmu
Príprava k uzatváraniu zmlúv s klientmi - predzmluvné vzťahy príprava k uzatváraniu zmlúv s klientmi realitnej kancelárie - predzmluvné vzťahy
Uzatváranie zmlúv a realizácia sprostredkovateľských zmluvných vzťahov s klientmi Uzatváranie zmlúv a realizácia sprostredkovateľských zmluvných vzťahov s klientmi realitnej kancelárie (exkluzívna zmluva, predaj, kúpa, prenájom nehnuteľnosti)
Plnenie zmluvných vzťahov s fyzickými osobami (rezervačná zmluva, ZoBZ a pod.) plnenie zmluvných vzťahov s fyzickými osobami (rezervačná zmluva, ZoBZ a pod.)
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií v súvislosti s realitnou činnosťou
Recenzie spracovávanie a uverejňovanie recenzií za účelom budovania dobrého mena realitnej kancelárie - návštevníci webových stránok a sociálnych sietí
Korešpondencia zasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie - Daňový úrad
- Dôchodková poisťovňa
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Iné orgány štátnej správy
Vedenie účtovnej agendy spracovávanie účtovnej agendy podľa osobitných predpisov - Ing. Irena Petrášová
- Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Predarchív - uchovávanie dokumentov predarchív - plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Slovenská pošta
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Iné orgány štátnej správy
Archív - uchovávanie dokumentov archív - plnenie zákonných povinností - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Iné orgány štátnej správy
Uplatňovanie práv dotknutých osôb a možného porušenia ochrany osobných údajov, riadenie dokumentácie GDPR Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb a ochranou osobných údajov - Úrad na ochranu osobných údajov
Program vlastnej činnosti ochrana pred legalizáciou príjmov z TČ a ochrana pred financovaním terorizmu - plnenie zákonných povinností - Finančná spravodajská jednotka
Právne agenda a právne spory preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov - advokátska kancelária
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Direct marketing priamy marketing - zasielanie marketingových e-mailov a elektronických newslettrov, telefonické kontaktovanie potenciálnych klientov a klientov

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci RK Reality Realitná kancelária s. r. o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Záznam o obhliadke po dobu kalendárneho roka
Príprava k uzatváraniu zmlúv s klientmi - predzmluvné vzťahy po dobu uzatvorenia zmluvy, max. po dobu 1 mesiaca
Uzatváranie zmlúv a realizácia sprostredkovateľských zmluvných vzťahov s klientmi po dobu trvania zmluvy a následne po dobu 10 rokov
Plnenie zmluvných vzťahov s fyzickými osobami (rezervačná zmluva, ZoBZ a pod.) po dobu trvania zmluvy a následne po dobu 10 rokov
Reklamačné konanie po dobu 5 rokov od vybavenia reklamácie
Recenzie po dobu 10 rokov, resp. do doby odvolania súhlasu zo strany dotknutej osoby
Korešpondencia po dobu 2 rokov
Vedenie účtovnej agendy aktuálny rok a následne po dobu 10 rokov
Predarchív - uchovávanie dokumentov po dobu 1 roka
Archív - uchovávanie dokumentov po dobu 10 rokov ak osobitný predpis neustanovuje inak
Uplatňovanie práv dotknutých osôb a možného porušenia ochrany osobných údajov, riadenie dokumentácie GDPR po dobu 5 rokov po ukončení konania, 5 rokov po ukončení spolupráce s maklérom
Program vlastnej činnosti v zmysle zákona po dobu, počas ktorej má fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod a po dobu ďalších piatich rokov od zániku tohto postavenia alebo zániku tejto právnickej osoby
Právne agenda a právne spory počas trvania súdneho sporu, mimosúdneho vyrovnania ale najviac do zániku predmetného nároku premlčaním alebo prekluziou
Direct marketing po dobu vedenia komunikácie, max. po dobu 1 mesiaca

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: koteles@rkreality.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu koteles@rkreality.sk .