VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – klienti [obchodné spoločnosti] JUDICIUM, s. r. o., Štefánikova 29, Bratislava 81104, IČO: 45605378, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 99153/B, (ďalej len 'JUDICIUM, s. r. o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
klienti [obchodné spoločnosti]

V JUDICIUM, s. r. o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Archivačný IS Uchovávanie dokumentácie podľa osobitných predpisov Informácie s trvalou dokumentačnou hodnotu, ktoré je nevyhnutné uchovávať podľa osobitných predpisov z procesov prevádzkovateľa
Zákaznícky IS Uzatváranie zmluvy o spolupráci Meno, priezvisko, názov firmy, označenie spoločnosti, kontakt, mail, dátum podpisu
Zákaznícky IS Reklamačné konanie Meno, priezvisko, kontakné údaje, názov spoločnosti, reklamovaná služba
Marketingový IS Priamy marketing - Newsletter Meno, priezvisko, elektronická adresa, dátum odoslania komunikácie
Marketingový IS Organizovania eventov a podujatí Meno, priezvisko, názov spoločnosti, ktorú dotknutá osoby zastupuje, dátum a miesto podujatia, využívané aktíva
Marketingový IS Pozývanie klientov na eventy a konferencie Meno, priezvisko, elektronická adresa, kontaktné telefónne číslo, dátum, čas a miesto podujatia
Obchodný IS Evidencia zmluvných partnerov Meno, priezvisko, názov spoločnosti, kontakt, mail,

Kategórie osobných údajov - Sprostredkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zákaznícky IS Kontrolná činnosť činnosť meno, priezvisko, titul, názov zamestnávateľa, kontakt, týp kontroly, výsledok kontroly
Zákaznícky IS Riadenie registra rizík meno, priezvisko, titul, názov zamestnávateľa, sídlo zamestnávateľa, pracovná pozícia, pracovná emailová adresa, pracovné telefónne číslo;
osobné údaje potrebné na uzatvorenie zmluvného vzťahu a splnenie registračných povinností zamestnávateľa - meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, adresa doručovania písomností, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo a overenie údajov z občianskeho preukazu, resp. pasu alebo iného dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, národnosť, rodinný stav, číslo bankového účtu, podpis, zápočtový list, údaje o dôchodkoch, mená a priezviská detí, alebo osôb na ktoré si zamestnanec uplatňuje bonusy alebo dávky a ich rodné čísla, osobné číslo zamestnanca, iný zamestnávateľ, výška mzdy, názov pozície, priamy nadriadený, miesto výkonu práce;
meno, priezvisko titul štatutára/štatutárov obchodného partnera, telefonický, emailový kontakt; meno, priezvisko, titul kontaktnej osoby určenej obchodným partnerom, jeho funkčné postavenie, telefonický, emailový kontakt;
meno, priezvisko, titul, prípadne prezývka, správy, komentovanie, recenzie a iné aktivity a informácie, ktoré dotknutá osoba sama zverejní na sociálnych sieťach;
osobné údaje dotknutej osoby uplatňujúcej si svoje práva u prevádzkovateľa v rozsahu nevyhnutnom na vybavenie podnetu - meno, priezvisko, titul, kontaktné údaje - emailová adresa, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, dátum podania podnetu, predmet podnetu, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré dotknutá osoba uvedie v súvislosti s uplatňovaním svojich práv resp. osobné údaje, ktoré je potrebné overiť alebo spracovať v súvislosti s vybavovaním podnetu, dátum a spôsob vybavenia podnetu;
Zákaznícky IS Riadeni požiadaviek dotknutých osôb údaje potrebné na riešenie sporu/podnetu - titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, údaje o obchodných partneroch, údaje o dlžníkoch, resp. všetky údaje, ktoré sú súčasťou podkladov nevyhnutných na riešenie sporu;
Zákaznícky IS Riadeni incidentov a podnetov meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, adresa trvalého bydliska, podnet a jeho kauzálny priebeh, výsledok riešenia

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

JUDICIUM, s. r. o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Uchovávanie dokumentácie podľa osobitných predpisov Archivácia dokumentácie - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uzatváranie zmluvy o spolupráci Výkon poradenstva - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Priamy marketing - Newsletter Oboznamovanie vlastných zákazníkov s novinkami spoločnosti - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Organizovania eventov a podujatí Vedenie zoznamu pozývaných - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Pozývanie klientov na eventy a konferencie Organizovania podujatí a evidencia účastníkov eventov a konferencií - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Evidencia zmluvných partnerov Evidencia zmluvných partnerov - s cieľom zabezpečenia kontaktov na riešenie jednotlivých obchodných prípadov a služieb pre zákazníkov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Účely spracovávania údajov - Sprostredkovateľ

JUDICIUM, s. r. o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Kontrolná činnosť činnosť Realizácia a plnenie zákonných povinností DPO - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Riadenie registra rizík Plnenie zákonnej povinnosti DPO - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Riadeni požiadaviek dotknutých osôb Plnenie zákonnej povinnosti DPO - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Riadeni incidentov a podnetov Plnenie zákonnej požiadavky s cieľom vyriešenia incidentu/podnetu a prijatia opatrení na nápravu - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

JUDICIUM, s. r. o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Uchovávanie dokumentácie podľa osobitných predpisov Archivácia dokumentácie - Daňový úrad
- Inšpektorát práce
- Exekútorský úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Uzatváranie zmluvy o spolupráci Výkon poradenstva - Money Pool s.r.o.
- ADVISEC s. r. o.
- TIMATECH s. r. o.
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Daňový úrad
- Zya s.r.o.
- Barbora Batrlová
Reklamačné konanie Riešenie podnetov a reklamácií - Slovenská obchodná inšpekcia
- Úrad na ochranu osobných údajov
Priamy marketing - Newsletter Oboznamovanie vlastných zákazníkov s novinkami spoločnosti - Slovenská obchodná inšpekcia
Organizovania eventov a podujatí Vedenie zoznamu pozývaných - Money Pool s.r.o.
- Daňový úrad
Pozývanie klientov na eventy a konferencie Organizovania podujatí a evidencia účastníkov eventov a konferencií - Daňový úrad
- Súdy SR
Evidencia zmluvných partnerov Evidencia zmluvných partnerov - s cieľom zabezpečenia kontaktov na riešenie jednotlivých obchodných prípadov a služieb pre zákazníkov - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Súdy SR
- Prokuratúra SR
- Policajný zbor SR
- Barbora Batrlová

JUDICIUM, s. r. o. ako sprostredkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Kontrolná činnosť činnosť Realizácia a plnenie zákonných povinností DPO - Úrad na ochranu osobných údajov
Riadenie registra rizík Plnenie zákonnej povinnosti DPO - Držitelia licencií appgdpr
Riadeni požiadaviek dotknutých osôb Plnenie zákonnej povinnosti DPO - Úrad na ochranu osobných údajov
Riadeni incidentov a podnetov Plnenie zákonnej požiadavky s cieľom vyriešenia incidentu/podnetu a prijatia opatrení na nápravu - Úrad na ochranu osobných údajov

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci JUDICIUM, s. r. o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Uchovávanie dokumentácie podľa osobitných predpisov Podľa osobitných predpisov
Uzatváranie zmluvy o spolupráci Po ukončení zmluvného vzťahu sú údaje uchovávané po dobu aktuálneho roka a následujúcich 10 rokov
Reklamačné konanie 4 roky
Priamy marketing - Newsletter Aktuálny rok a nasledujúce 4 roky
Organizovania eventov a podujatí Po dobu aktuálneho roka a nasledujúce 4 roky
Pozývanie klientov na eventy a konferencie 4 roky
Evidencia zmluvných partnerov Po ukončení zmluvného vzťahu sú údaje po dobu aktuálneho roka a následujúcich 10 rokov

Uchovávanie osobných údajov - Sprostredkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Kontrolná činnosť činnosť 5 rokov
Riadenie registra rizík po dobu trvania rizika a minimálne po dobu 5 rokov
Riadeni požiadaviek dotknutých osôb 5 rokov
Riadeni incidentov a podnetov 5 rokov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: office@judicium.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu office@judicium.sk .