VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zmluvné strany [spolupracovníci - autori, kontraktori] FPD Media, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava - mestská časť Petržalka 85101, IČO: 47237601, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 6882/B, (ďalej len 'FPD Media, a.s.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zmluvné strany [spolupracovníci - autori, kontraktori]

V FPD Media, a.s. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zmluvné vzťahy Uzatváranie a evidencia Zmlúv o spolupráci v súlade s Autorským zákonom Meno, priezvisko, titul, rodné číslo, kontaktné údaje - emailová adresa, adresa pobytu, fakturačné údaje, IBAN, realizované dielo, IČO
Zmluvné vzťahy Vyúčtovanie a vyplácanie odmeny za autorské dielo Meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa, IČI, DIČ, emailový a telefonický kontakt, údaje o bankovom účte, údaje o vyplatenej odmene, príspevok do LITA
Účtovníctvo a financie Vedenie účtovnej a daňovej agendy Osobné údaje uvedené na účtovných záznamoch/faktúrach v rozsahu titul, meno a priezvisko, podpis, kontaktné údaje (sídlo, telefónne číslo, emailová adresa) zákazníka, štatutára právnickej osoby alebo kontaktnej osoby, fakturovaná suma, názov služby, dátum plnenia služby, IBAN
Registratúra a archivácia Správa archívu Osobné údaje v rozsahu, v ktorom sú uvedené v dokumentácii, ktorá musí byť v súlade s platnou legislatívou, Registratúrnym plánom a Archivačným poriadkom prevádzkovateľa archivované napr. údaje uvedené v osobných spisoch zamestnancov, v účtovnej a zmluvnej agende, v sporovej agende a pod.

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

FPD Media, a.s. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Uzatváranie a evidencia Zmlúv o spolupráci v súlade s Autorským zákonom Riadenie a evidencia zmlúv so spolupracovníkmi (autormi) - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vyúčtovanie a vyplácanie odmeny za autorské dielo Odmeňovanie autorov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Vedenie účtovnej a daňovej agendy Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením účtovnej a daňovej evidencie, spracovaním faktúr, účtovných a daňových dokladov - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Správa archívu Plnenie povinností prevádzkovateľa v súvislosti s archívnou starostlivosťou - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon 185/2015 Z.z. Autorský zákon
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

FPD Media, a.s. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Uzatváranie a evidencia Zmlúv o spolupráci v súlade s Autorským zákonom Riadenie a evidencia zmlúv so spolupracovníkmi (autormi) - EMEL Brarislava, s.r.o.
- News and Media Holding a.s.
Vyúčtovanie a vyplácanie odmeny za autorské dielo Odmeňovanie autorov - EMEL Brarislava, s.r.o.
- LITA
- Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Sociálna poisťovňa
- News and Media Holding a.s.
Vedenie účtovnej a daňovej agendy Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením účtovnej a daňovej evidencie, spracovaním faktúr, účtovných a daňových dokladov - Daňový úrad
- EMEL Brarislava, s.r.o.
- Mikropost, s. r. o.
- News and Media Holding a.s.
Správa archívu Plnenie povinností prevádzkovateľa v súvislosti s archívnou starostlivosťou - MV SR - štátny archív
- News and Media Holding a.s.

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci FPD Media, a.s., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Uzatváranie a evidencia Zmlúv o spolupráci v súlade s Autorským zákonom Po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo poslednej výplaty autorskej odmeny
Vyúčtovanie a vyplácanie odmeny za autorské dielo Po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné záznamy/faktúry v súvislostí s poskytnutými službami týkajú
Vedenie účtovnej a daňovej agendy Po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné záznamy/faktúry týkajú
Správa archívu Lehoty uloženia určené v súlade s Registratúrnym plánom a Archivačným poriadkom pre jednotlivé spracovateľské činnosti

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: gdpr@newsandmedia.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu gdpr@newsandmedia.sk .